Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 16

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 16

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 16:1 kai proselqontej oi farisaioi kai saddoukaioi peirazontej ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideicai autoij Matthew 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
16:2 o de apokriqeij eipen autoij oyiaj genomenhj legete eudia purrazei gar o ouranoj 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.
16:3 kai prwi shmeron xeimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoj upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?
16:4 genea ponhra kai moixalij shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouj aphlqen 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
16:5 kai elqontej oi maqhtai autou eij to peran epelaqonto artouj labein 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
16:6 o de ihsouj eipen autoij orate kai prosexete apo thj zumhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
16:7 oi de dielogizonto en eautoij legontej oti artouj ouk elabomen 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
16:8 gnouj de o ihsouj eipen autoij ti dialogizesqe en eautoij oligopistoi oti artouj ouk elabete 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?
16:9 oupw noeite oude mnhmoneuete touj pente artouj twn pentakisxiliwn kai posouj kofinouj elabete 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?
Matthew 16:10 oude touj epta artouj twn tetrakisxiliwn kai posaj spuridaj elabete Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
16:11 pwj ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosexein apo thj zumhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?
16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosexein apo thj zumhj tou artou all apo thj didaxhj twn farisaiwn kai saddoukaiwn 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
16:13 elqwn de o ihsouj eij ta merh kaisareiaj thj filippou hrwta touj maqhtaj autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?
16:14 oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
16:15 legei autoij umeij de tina me legete einai 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am?
16:16 apokriqeij de simwn petroj eipen su ei o xristoj o uioj tou qeou tou zwntoj 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
16:17 kai apokriqeij o ihsouj eipen autw makarioj ei simwn bar iwna oti sarc kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toij ouranoij 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
16:18 kagw de soi legw oti su ei petroj kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katisxusousin authj 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
16:19 kai dwsw soi taj kleij thj basileiaj twn ouranwn kai o ean dhshj epi thj ghj estai dedemenon en toij ouranoij kai o ean lushj epi thj ghj estai lelumenon en toij ouranoij 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.
Matthew 16:20 tote diesteilato toij maqhtaij autou ina mhdeni eipwsin oti autoj estin ihsouj o xristoj Matthew 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.
16:21 apo tote hrcato o ihsouj deiknuein toij maqhtaij autou oti dei auton apelqein eij ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arxierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
16:22 kai proslabomenoj auton o petroj hrcato epitiman autw legwn ilewj soi kurie ou mh estai soi touto 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.
16:23 o de strafeij eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneij ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.
16:24 tote o ihsouj eipen toij maqhtaij autou ei tij qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
16:25 oj gar an qelh thn yuxhn autou swsai apolesei authn oj d an apolesh thn yuxhn autou eneken emou eurhsei authn 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
16:26 ti gar wfeleitai anqrwpoj ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuxhn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoj antallagma thj yuxhj autou 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
16:27 mellei gar o uioj tou anqrwpou erxesqai en th doch tou patroj autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn pracin autou 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
16:28 amhn legw umin eisin tinej twn wde esthkotwn oitinej ou mh geuswntai qanatou ewj an idwsin ton uion tou anqrwpou erxomenon en th basileia autou 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles