Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 18

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 18

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 18:1 en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontej tij ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn Matthew 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
18:2 kai proskalesamenoj o ihsouj paidion esthsen auto en mesw autwn 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
18:3 kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe wj ta paidia ou mh eiselqhte eij thn basileian twn ouranwn 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
18:4 ostij oun tapeinwsh eauton wj to paidion touto outoj estin o meizwn en th basileia twn ouranwn 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
18:5 kai oj ean dechtai paidion toiouton en epi tw onomati mou eme dexetai 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
18:6 oj d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eij eme sumferei autw ina kremasqh muloj onikoj epi ton traxhlon autou kai katapontisqh en tw pelagei thj qalasshj 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar estin elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou to skandalon erxetai 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
18:8 ei de h xeir sou h o pouj sou skandalizei se ekkoyon auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eij thn zwhn xwlon h kullon h duo xeiraj h duo podaj exonta blhqhnai eij to pur to aiwnion 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
18:9 kai ei o ofqalmoj sou skandalizei se ecele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eij thn zwhn eiselqein h duo ofqalmouj exonta blhqhnai eij thn geennan tou puroj 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.
Matthew 18:10 orate mh katafronhshte enoj twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranoij dia pantoj blepousin to proswpon tou patroj mou tou en ouranoij Matthew 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
18:11 hlqen gar o uioj tou anqrwpou swsai to apolwloj 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost.
18:12 ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ec autwn ouxi afeij ta ennenhkontaennea epi ta orh poreuqeij zhtei to planwmenon 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
18:13 kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti xairei ep autw mallon h epi toij ennenhkontaennea toij mh peplanhmenoij 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.
18:14 outwj ouk estin qelhma emprosqen tou patroj umwn tou en ouranoij ina apolhtai eij twn mikrwn toutwn 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.
18:15 ean de amarthsh eij se o adelfoj sou upage kai elegcon auton metacu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsaj ton adelfon sou 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
18:16 ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatoj duo marturwn h triwn staqh pan rhma 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
18:17 ean de parakoush autwn eipe th ekklhsia ean de kai thj ekklhsiaj parakoush estw soi wsper o eqnikoj kai o telwnhj 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.
18:18 amhn legw umin osa ean dhshte epi thj ghj estai dedemena en tw ouranw kai osa ean lushte epi thj ghj estai lelumena en tw ouranw 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
18:19 palin legw umin oti ean duo umwn sumfwnhswsin epi thj ghj peri pantoj pragmatoj ou ean aithswntai genhsetai autoij para tou patroj mou tou en ouranoij 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
Matthew 18:20 ou gar eisin duo h treij sunhgmenoi eij to emon onoma ekei eimi en mesw autwn Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
18:21 tote proselqwn autw o petroj eipen kurie posakij amarthsei eij eme o adelfoj mou kai afhsw autw ewj eptakij 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
18:22 legei autw o ihsouj ou legw soi ewj eptakij all ewj ebdomhkontakij epta 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
18:23 dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei oj hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.
18:24 arcamenou de autou sunairein proshnexqh autw eij ofeilethj muriwn talantwn 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.
18:25 mh exontoj de autou apodounai ekeleusen auton o kurioj autou praqhnai kai thn gunaika autou kai ta tekna kai panta osa eixen kai apodoqhnai 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
18:26 peswn oun o douloj prosekunei autw legwn kurie makroqumhson ep emoi kai panta soi apodwsw 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.
18:27 splagxnisqeij de o kurioj tou doulou ekeinou apelusen auton kai to daneion afhken autw 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
18:28 ecelqwn de o douloj ekeinoj euren ena twn sundoulwn autou oj wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsaj auton epnigen legwn apodoj moi o ti ofeileij 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
18:29 peswn oun o sundouloj autou eij touj podaj autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.
Matthew 18:30 o de ouk hqelen all apelqwn ebalen auton eij fulakhn ewj ou apodw to ofeilomenon Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
18:31 idontej de oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqontej diesafhsan tw kuriw autwn panta ta genomena 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
18:32 tote proskalesamenoj auton o kurioj autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesaj me 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:
18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou wj kai egw se hlehsa 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?
18:34 kai orgisqeij o kurioj autou paredwken auton toij basanistaij ewj ou apodw pan to ofeilomenon autw 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.
18:35 outwj kai o pathr mou o epouranioj poihsei umin ean mh afhte ekastoj tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn ta paraptwmata autwn 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles