Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 28

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 28

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eij mian sabbatwn hlqen maria h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon Matthew 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
28:2 kai idou seismoj egeneto megaj aggeloj gar kuriou katabaj ec ouranou proselqwn apekulisen ton liqon apo thj quraj kai ekaqhto epanw autou 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
28:3 hn de h idea autou wj astraph kai to enduma autou leukon wsei xiwn 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
28:4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi thrountej kai egenonto wsei nekroi 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
28:5 apokriqeij de o aggeloj eipen taij gunaicin mh fobeisqe umeij oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
28:6 ouk estin wde hgerqh gar kaqwj eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurioj 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
28:7 kai taxu poreuqeisai eipate toij maqhtaij autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umaj eij thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
28:8 kai ecelqousai taxu apo tou mnhmeiou meta fobou kai xaraj megalhj edramon apaggeilai toij maqhtaij autou 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
28:9 wj de eporeuonto apaggeilai toij maqhtaij autou kai idou o ihsouj aphnthsen autaij legwn xairete ai de proselqousai ekrathsan autou touj podaj kai prosekunhsan autw 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Matthew 28:10 tote legei autaij o ihsouj mh fobeisqe upagete apaggeilate toij adelfoij mou ina apelqwsin eij thn galilaian kakei me oyontai Matthew 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
28:11 poreuomenwn de autwn idou tinej thj koustwdiaj elqontej eij thn polin aphggeilan toij arxiereusin apanta ta genomena 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
28:12 kai sunaxqentej meta twn presbuterwn sumboulion te labontej arguria ikana edwkan toij stratiwtaij 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
28:13 legontej eipate oti oi maqhtai autou nuktoj elqontej ekleyan auton hmwn koimwmenwn 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
28:14 kai ean akousqh touto epi tou hgemonoj hmeij peisomen auton kai umaj amerimnouj poihsomen 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
28:15 oi de labontej ta arguria epoihsan wj edidaxqhsan kai diefhmisqh o logoj outoj para ioudaioij mexri thj shmeron 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
28:16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eij thn galilaian eij to oroj ou etacato autoij o ihsouj 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
28:17 kai idontej auton prosekunhsan autw oi de edistasan 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
28:18 kai proselqwn o ihsouj elalhsen autoij legwn edoqh moi pasa ecousia en ouranw kai epi ghj 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
28:19 poreuqentej oun maqhteusate panta ta eqnh baptizontej autouj eij to onoma tou patroj kai tou uiou kai tou agiou pneumatoj 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Matthew 28:20 didaskontej autouj threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasaj taj hmeraj ewj thj sunteleiaj tou aiwnoj amhn Matthew 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles