Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 20

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 20

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 20:1 omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostij echlqen ama prwi misqwsasqai ergataj eij ton ampelwna autou Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
20:2 sumfwnhsaj de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouj eij ton ampelwna autou 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
20:3 kai ecelqwn peri thn trithn wran eiden allouj estwtaj en th agora argouj 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
20:4 kakeinoij eipen upagete kai umeij eij ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
20:5 oi de aphlqon palin ecelqwn peri ekthn kai ennathn wran epoihsen wsautwj 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
20:6 peri de thn endekathn wran ecelqwn euren allouj estwtaj argouj kai legei autoij ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
20:7 legousin autw oti oudeij hmaj emisqwsato legei autoij upagete kai umeij eij ton ampelwna kai o ean h dikaion lhyesqe 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
20:8 oyiaj de genomenhj legei o kurioj tou ampelwnoj tw epitropw autou kaleson touj ergataj kai apodoj autoij ton misqon arcamenoj apo twn esxatwn ewj twn prwtwn 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
20:9 kai elqontej oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
Matthew 20:10 elqontej de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhyontai kai elabon kai autoi ana dhnarion Matthew 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
20:11 labontej de egogguzon kata tou oikodespotou 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
20:12 legontej oti outoi oi esxatoi mian wran epoihsan kai isouj hmin autouj epoihsaj toij bastasasin to baroj thj hmeraj kai ton kauswna 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
20:13 o de apokriqeij eipen eni autwn etaire ouk adikw se ouxi dhnariou sunefwnhsaj moi 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw esxatw dounai wj kai soi 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
20:15 h ouk ecestin moi poihsai o qelw en toij emoij ei o ofqalmoj sou ponhroj estin oti egw agaqoj eimi 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
20:16 outwj esontai oi esxatoi prwtoi kai oi prwtoi esxatoi polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
20:17 kai anabainwn o ihsouj eij ierosoluma parelaben touj dwdeka maqhtaj kat idian en th odw kai eipen autoij 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
20:18 idou anabainomen eij ierosoluma kai o uioj tou anqrwpou paradoqhsetai toij arxiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton qanatw 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
20:19 kai paradwsousin auton toij eqnesin eij to empaicai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
Matthew 20:20 tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authj proskunousa kai aitousa ti par autou Matthew 20:20 Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
20:21 o de eipen auth ti qeleij legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eij ek deciwn sou kai eij ec euwnumwn en th basileia sou 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
20:22 apokriqeij de o ihsouj eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai legousin autw dunameqa 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
20:23 kai legei autoij to men pothrion mou piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe to de kaqisai ek deciwn mou kai ec euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oij htoimastai upo tou patroj mou 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
20:24 kai akousantej oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
20:25 o de ihsouj proskalesamenoj autouj eipen oidate oti oi arxontej twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katecousiazousin autwn 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
20:26 oux outwj de estai en umin all oj ean qelh en umin megaj genesqai estw umwn diakonoj 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
20:27 kai oj ean qelh en umin einai prwtoj estw umwn douloj 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
20:28 wsper o uioj tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuxhn autou lutron anti pollwn 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo ierixw hkolouqhsen autw oxloj poluj 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
Matthew 20:30 kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousantej oti ihsouj paragei ekracan legontej elehson hmaj kurie uioj dabid Matthew 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
20:31 o de oxloj epetimhsen autoij ina siwphswsin oi de meizon ekrazon legontej elehson hmaj kurie uioj dabid 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
20:32 kai staj o ihsouj efwnhsen autouj kai eipen ti qelete poihsw umin 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
20:33 legousin autw kurie ina anoixqwsin hmwn oi ofqalmoi 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
20:34 splagxnisqeij de o ihsouj hyato twn ofqalmwn autwn kai euqewj anebleyan autwn oi ofqalmoi kai hkolouqhsan autw 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles