Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 24

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 24

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 24:1 kai ecelqwn o ihsouj eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideicai autw taj oikodomaj tou ierou Matthew 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
24:2 o de ihsouj eipen autoij ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoj epi liqon oj ou mh kataluqhsetai 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
24:3 kaqhmenou de autou epi tou orouj twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legontej eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thj shj parousiaj kai thj sunteleiaj tou aiwnoj 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
24:4 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij blepete mh tij umaj planhsh 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontej egw eimi o xristoj kai pollouj planhsousin 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
24:6 mellhsete de akouein polemouj kai akoaj polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloj 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
24:7 egerqhsetai gar eqnoj epi eqnoj kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouj 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
24:8 panta de tauta arxh wdinwn 24:8 All these are the beginning of sorrows.
24:9 tote paradwsousin umaj eij qliyin kai apoktenousin umaj kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Matthew 24:10 kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouj paradwsousin kai mishsousin allhlouj Matthew 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
24:11 kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouj 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
24:12 kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
24:13 o de upomeinaj eij teloj outoj swqhsetai 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
24:14 kai khruxqhsetai touto to euaggelion thj basileiaj en olh th oikoumenh eij marturion pasin toij eqnesin kai tote hcei to teloj 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
24:15 otan oun idhte to bdelugma thj erhmwsewj to rhqen dia danihl tou profhtou estwj en topw agiw o anaginwskwn noeitw 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
24:16 tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
24:17 o epi tou dwmatoj mh katabainetw arai ti ek thj oikiaj autou 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
24:19 ouai de taij en gastri exousaij kai taij qhlazousaij en ekeinaij taij hmeraij 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Matthew 24:20 proseuxesqe de ina mh genhtai h fugh umwn xeimwnoj mhde en sabbatw Matthew 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
24:21 estai gar tote qliyij megalh oia ou gegonen ap arxhj kosmou ewj tou nun oud ou mh genhtai 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
24:22 kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarc dia de touj eklektouj kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
24:23 tote ean tij umin eiph idou wde o xristoj h wde mh pisteushte 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
24:24 egerqhsontai gar yeudoxristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touj eklektouj 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
24:25 idou proeirhka umin 24:25 Behold, I have told you before.
24:26 ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh ecelqhte idou en toij tameioij mh pisteushte 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
24:27 wsper gar h astraph ecerxetai apo anatolwn kai fainetai ewj dusmwn outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
24:28 opou gar ean h to ptwma ekei sunaxqhsontai oi aetoi 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
24:29 euqewj de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioj skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoj authj kai oi asterej pesountai apo tou ouranou kai ai dunameij twn ouranwn saleuqhsontai 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Matthew 24:30 kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thj ghj kai oyontai ton uion tou anqrwpou erxomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewj kai dochj pollhj Matthew 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
24:31 kai apostelei touj aggelouj autou meta salpiggoj fwnhj megalhj kai episunacousin touj eklektouj autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewj akrwn autwn 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
24:32 apo de thj sukhj maqete thn parabolhn otan hdh o kladoj authj genhtai apaloj kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguj to qeroj 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
24:33 outwj kai umeij otan idhte panta tauta ginwskete oti egguj estin epi quraij 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
24:34 amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewj an panta tauta genhtai 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
24:35 o ouranoj kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
24:36 peri de thj hmeraj ekeinhj kai thj wraj oudeij oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoj 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
24:37 wsper de ai hmerai tou nwe outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
24:38 wsper gar hsan en taij hmeraij taij pro tou kataklusmou trwgontej kai pinontej gamountej kai ekgamizontej axri hj hmeraj eishlqen nwe eij thn kibwton 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
24:39 kai ouk egnwsan ewj hlqen o kataklusmoj kai hren apantaj outwj estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
Matthew 24:40 tote duo esontai en tw agrw o eij paralambanetai kai o eij afietai Matthew 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
24:41 duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
24:42 grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioj umwn erxetai 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
24:43 ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothj poia fulakh o klepthj erxetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
24:44 dia touto kai umeij ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioj tou anqrwpou erxetai 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
24:45 tij ara estin o pistoj douloj kai fronimoj on katesthsen o kurioj autou epi thj qerapeiaj autou tou didonai autoij thn trofhn en kairw 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
24:46 makarioj o douloj ekeinoj on elqwn o kurioj autou eurhsei poiounta outwj 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
24:47 amhn legw umin oti epi pasin toij uparxousin autou katasthsei auton 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
24:48 ean de eiph o kakoj douloj ekeinoj en th kardia autou xronizei o kurioj mou elqein 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
24:49 kai archtai tuptein touj sundoulouj esqiein de kai pinein meta twn mequontwn 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
Matthew 24:50 hcei o kurioj tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei Matthew 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
24:51 kai dixotomhsei auton kai to meroj autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles