Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 21

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 21

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 21:1 kai ote hggisan eij ierosoluma kai hlqon eij bhqfagh proj to oroj twn elaiwn tote o ihsouj apesteilen duo maqhtaj Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
21:2 legwn autoij poreuqhte eij thn kwmhn thn apenanti umwn kai euqewj eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met authj lusantej agagete moi 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
21:3 kai ean tij umin eiph ti ereite oti o kurioj autwn xreian exei euqewj de apostelei autouj 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
21:4 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoj 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
21:5 eipate th qugatri siwn idou o basileuj sou erxetai soi prauj kai epibebhkwj epi onon kai pwlon uion upozugiou 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
21:6 poreuqentej de oi maqhtai kai poihsantej kaqwj prosetacen autoij o ihsouj 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisan epanw autwn 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
21:8 o de pleistoj oxloj estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouj apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
21:9 oi de oxloi oi proagontej kai oi akolouqountej ekrazon legontej wsanna tw uiw dabid euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou wsanna en toij uyistoij 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
Matthew 21:10 kai eiselqontoj autou eij ierosoluma eseisqh pasa h polij legousa tij estin outoj Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
21:11 oi de oxloi elegon outoj estin ihsouj o profhthj o apo nazareq thj galilaiaj 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
21:12 kai eishlqen o ihsouj eij to ieron tou qeou kai ecebalen pantaj touj pwlountaj kai agorazontaj en tw ierw kai taj trapezaj twn kollubistwn katestreyen kai taj kaqedraj twn pwlountwn taj peristeraj 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
21:13 kai legei autoij gegraptai o oikoj mou oikoj proseuxhj klhqhsetai umeij de auton epoihsate sphlaion lhstwn 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
21:14 kai proshlqon autw tufloi kai xwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouj 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
21:15 idontej de oi arxiereij kai oi grammateij ta qaumasia a epoihsen kai touj paidaj krazontaj en tw ierw kai legontaj wsanna tw uiw dabid hganakthsan 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
21:16 kai eipon autw akoueij ti outoi legousin o de ihsouj legei autoij nai oudepote anegnwte oti ek stomatoj nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
21:17 kai katalipwn autouj echlqen ecw thj polewj eij bhqanian kai hulisqh ekei 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
21:18 prwiaj de epanagwn eij thn polin epeinasen 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
21:19 kai idwn sukhn mian epi thj odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth mhketi ek sou karpoj genhtai eij ton aiwna kai echranqh paraxrhma h sukh 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
Matthew 21:20 kai idontej oi maqhtai eqaumasan legontej pwj paraxrhma echranqh h sukh Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
21:21 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij amhn legw umin ean exhte pistin kai mh diakriqhte ou monon to thj sukhj poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eij thn qalassan genhsetai 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
21:22 kai panta osa an aithshte en th proseuxh pisteuontej lhyesqe 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
21:23 kai elqonti autw eij to ieron proshlqon autw didaskonti oi arxiereij kai oi presbuteroi tou laou legontej en poia ecousia tauta poieij kai tij soi edwken thn ecousian tauthn 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
21:24 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij erwthsw umaj kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia ecousia tauta poiw 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
21:25 to baptisma iwannou poqen hn ec ouranou h ec anqrwpwn oi de dielogizonto par eautoij legontej ean eipwmen ec ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
21:26 ean de eipwmen ec anqrwpwn foboumeqa ton oxlon pantej gar exousin ton iwannhn wj profhthn 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
21:27 kai apokriqentej tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoij kai autoj oude egw legw umin en poia ecousia tauta poiw 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
21:28 ti de umin dokei anqrwpoj eixen tekna duo kai proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
21:29 o de apokriqeij eipen ou qelw usteron de metamelhqeij aphlqen 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
Matthew 21:30 kai proselqwn tw deuterw eipen wsautwj o de apokriqeij eipen egw kurie kai ouk aphlqen Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
21:31 tij ek twn duo epoihsen to qelhma tou patroj legousin autw o prwtoj legei autoij o ihsouj amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umaj eij thn basileian tou qeou 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
21:32 hlqen gar proj umaj iwannhj en odw dikaiosunhj kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeij de idontej ou metemelhqhte usteron tou pisteusai autw 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
21:33 allhn parabolhn akousate anqrwpoj tij hn oikodespothj ostij efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wrucen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai ecedoto auton gewrgoij kai apedhmhsen 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
21:34 ote de hggisen o kairoj twn karpwn apesteilen touj doulouj autou proj touj gewrgouj labein touj karpouj autou 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
21:35 kai labontej oi gewrgoi touj doulouj autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
21:36 palin apesteilen allouj doulouj pleionaj twn prwtwn kai epoihsan autoij wsautwj 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
21:37 usteron de apesteilen proj autouj ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
21:38 oi de gewrgoi idontej ton uion eipon en eautoij outoj estin o klhronomoj deute apokteinwmen auton kai katasxwmen thn klhronomian autou 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
21:39 kai labontej auton ecebalon ecw tou ampelwnoj kai apekteinan 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
Matthew 21:40 otan oun elqh o kurioj tou ampelwnoj ti poihsei toij gewrgoij ekeinoij Matthew 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
21:41 legousin autw kakouj kakwj apolesei autouj kai ton ampelwna ekdosetai alloij gewrgoij oitinej apodwsousin autw touj karpouj en toij kairoij autwn 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
21:42 legei autoij o ihsouj oudepote anegnwte en taij grafaij liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoij hmwn 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti touj karpouj authj 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
21:44 kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
21:45 kai akousantej oi arxiereij kai oi farisaioi taj parabolaj autou egnwsan oti peri autwn legei 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
21:46 kai zhtountej auton krathsai efobhqhsan touj oxlouj epeidh wj profhthn auton eixon 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles