Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 25

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 25

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoij aitinej labousai taj lampadaj autwn echlqon eij apanthsin tou numfiou Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
25:2 pente de hsan ec autwn fronimoi kai ai pente mwrai 25:2 And five of them were wise, and five were foolish.
25:3 aitinej mwrai labousai taj lampadaj eautwn ouk elabon meq eautwn elaion 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
25:4 ai de fronimoi elabon elaion en toij aggeioij autwn meta twn lampadwn autwn 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.
25:5 xronizontoj de tou numfiou enustacan pasai kai ekaqeudon 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
25:6 meshj de nuktoj kraugh gegonen idou o numfioj erxetai ecerxesqe eij apanthsin autou 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
25:7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taj lampadaj autwn 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
25:8 ai de mwrai taij fronimoij eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadej hmwn sbennuntai 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
25:9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proj touj pwlountaj kai agorasate eautaij 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
Matthew 25:10 aperxomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioj kai ai etoimoi eishlqon met autou eij touj gamouj kai ekleisqh h qura Matthew 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
25:11 usteron de erxontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoicon hmin 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
25:12 o de apokriqeij eipen amhn legw umin ouk oida umaj 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
25:13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uioj tou anqrwpou erxetai 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
25:14 wsper gar anqrwpoj apodhmwn ekalesen touj idiouj doulouj kai paredwken autoij ta uparxonta autou 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewj 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
25:16 poreuqeij de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoij kai epoihsen alla pente talanta 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
25:17 wsautwj kai o ta duo ekerdhsen kai autoj alla duo 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two.
25:18 o de to en labwn apelqwn wrucen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
25:19 meta de xronon polun erxetai o kurioj twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
Matthew 25:20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaj ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoij Matthew 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
25:21 efh de autw o kurioj autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hj pistoj epi pollwn se katasthsw eiselqe eij thn xaran tou kuriou sou 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
25:22 proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaj ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoij 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
25:23 efh autw o kurioj autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hj pistoj epi pollwn se katasthsw eiselqe eij thn xaran tou kuriou sou 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
25:24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfwj eipen kurie egnwn se oti sklhroj ei anqrwpoj qerizwn opou ouk espeiraj kai sunagwn oqen ou dieskorpisaj 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
25:25 kai fobhqeij apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide exeij to son 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
25:26 apokriqeij de o kurioj autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeij oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
25:27 edei oun se balein to argurion mou toij trapezitaij kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw exonti ta deka talanta 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
25:29 tw gar exonti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh exontoj kai o exei arqhsetai ap autou 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
Matthew 25:30 kai ton axreion doulon ekballete eij to skotoj to ecwteron ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn Matthew 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
25:31 otan de elqh o uioj tou anqrwpou en th doch autou kai pantej oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou dochj autou 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
25:32 kai sunaxqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autouj ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
25:33 kai sthsei ta men probata ek deciwn autou ta de erifia ec euwnumwn 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
25:34 tote erei o basileuj toij ek deciwn autou deute oi euloghmenoi tou patroj mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhj kosmou 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me cenoj hmhn kai sunhgagete me 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
25:36 gumnoj kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete proj me 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
25:37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legontej kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
25:38 pote de se eidomen cenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
25:39 pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proj se 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Matthew 25:40 kai apokriqeij o basileuj erei autoij amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elaxistwn emoi epoihsate Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
25:41 tote erei kai toij ec euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi eij to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toij aggeloij autou 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
25:43 cenoj hmhn kai ou sunhgagete me gumnoj kai ou periebalete me asqenhj kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
25:44 tote apokriqhsontai autw kai autoi legontej kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h cenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
25:45 tote apokriqhsetai autoij legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elaxistwn oude emoi epoihsate 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
25:46 kai apeleusontai outoi eij kolasin aiwnion oi de dikaioi eij zwhn aiwnion 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles