Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 22

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 22

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 22:1 kai apokriqeij o ihsouj palin eipen autoij en parabolaij legwn Matthew 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
22:2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostij epoihsen gamouj tw uiw autou 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
22:3 kai apesteilen touj doulouj autou kalesai touj keklhmenouj eij touj gamouj kai ouk hqelon elqein 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
22:4 palin apesteilen allouj doulouj legwn eipate toij keklhmenoij idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eij touj gamouj 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
22:5 oi de amelhsantej aphlqon o men eij ton idion agron o de eij thn emporian autou 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
22:6 oi de loipoi krathsantej touj doulouj autou ubrisan kai apekteinan 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
22:7 akousaj de o basileuj wrgisqh kai pemyaj ta strateumata autou apwlesen touj foneij ekeinouj kai thn polin autwn eneprhsen 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
22:8 tote legei toij douloij autou o men gamoj etoimoj estin oi de keklhmenoi ouk hsan acioi 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
22:9 poreuesqe oun epi taj diecodouj twn odwn kai osouj an eurhte kalesate eij touj gamouj 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Matthew 22:10 kai ecelqontej oi douloi ekeinoi eij taj odouj sunhgagon pantaj osouj euron ponhrouj te kai agaqouj kai eplhsqh o gamoj anakeimenwn Matthew 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
22:11 eiselqwn de o basileuj qeasasqai touj anakeimenouj eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
22:12 kai legei autw etaire pwj eishlqej wde mh exwn enduma gamou o de efimwqh 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
22:13 tote eipen o basileuj toij diakonoij dhsantej autou podaj kai xeiraj arate auton kai ekbalete eij to skotoj to ecwteron ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
22:14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi 22:14 For many are called, but few are chosen.
22:15 tote poreuqentej oi farisaioi sumboulion elabon opwj auton pagideuswsin en logw 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
22:16 kai apostellousin autw touj maqhtaj autwn meta twn hrwdianwn legontej didaskale oidamen oti alhqhj ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeij kai ou melei soi peri oudenoj ou gar blepeij eij proswpon anqrwpwn 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
22:17 eipe oun hmin ti soi dokei ecestin dounai khnson kaisari h ou 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
22:18 gnouj de o ihsouj thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
22:19 epideicate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Matthew 22:20 kai legei autoij tinoj h eikwn auth kai h epigrafh Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
22:21 legousin autw kaisaroj tote legei autoij apodote oun ta kaisaroj kaisari kai ta tou qeou tw qew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.
22:22 kai akousantej eqaumasan kai afentej auton aphlqon 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
22:23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legontej mh einai anastasin kai ephrwthsan auton 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
22:24 legontej didaskale mwshj eipen ean tij apoqanh mh exwn tekna epigambreusei o adelfoj autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
22:25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoj gamhsaj eteleuthsen kai mh exwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
22:26 omoiwj kai o deuteroj kai o tritoj ewj twn epta 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
22:27 usteron de pantwn apeqanen kai h gunh 22:27 And last of all the woman died also.
22:28 en th oun anastasei tinoj twn epta estai gunh pantej gar esxon authn 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
22:29 apokriqeij de o ihsouj eipen autoij planasqe mh eidotej taj grafaj mhde thn dunamin tou qeou 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Matthew 22:30 en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wj aggeloi tou qeou en ouranw eisin Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
22:31 peri de thj anastasewj twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoj 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
22:32 egw eimi o qeoj abraam kai o qeoj isaak kai o qeoj iakwb ouk estin o qeoj qeoj nekrwn alla zwntwn 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
22:33 kai akousantej oi oxloi eceplhssonto epi th didaxh autou 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
22:34 oi de farisaioi akousantej oti efimwsen touj saddoukaiouj sunhxqhsan epi to auto 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
22:35 kai ephrwthsen eij ec autwn nomikoj peirazwn auton kai legwn 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
22:36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw 22:36 Master, which is the great commandment in the law?
22:37 o de ihsouj eipen autw agaphseij kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuxh sou kai en olh th dianoia sou 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
22:38 auth estin prwth kai megalh entolh 22:38 This is the first and great commandment.
22:39 deutera de omoia auth agaphseij ton plhsion sou wj seauton 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Matthew 22:40 en tautaij taij dusin entolaij oloj o nomoj kai oi profhtai kremantai Matthew 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
22:41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouj o ihsouj 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
22:42 legwn ti umin dokei peri tou xristou tinoj uioj estin legousin autw tou dabid 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
22:43 legei autoij pwj oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
22:44 eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
22:45 ei oun dabid kalei auton kurion pwj uioj autou estin 22:45 If David then call him Lord, how is he his son?
22:46 kai oudeij edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tij ap ekeinhj thj hmeraj eperwthsai auton ouketi 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles