Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 19

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 19

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 19:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouj touj logouj toutouj methren apo thj galilaiaj kai hlqen eij ta oria thj ioudaiaj peran tou iordanou Matthew 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
19:2 kai hkolouqhsan autw oxloi polloi kai eqerapeusen autouj ekei 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there.
19:3 kai proshlqon autw oi farisaioi peirazontej auton kai legontej autw ei ecestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
19:4 o de apokriqeij eipen autoij ouk anegnwte oti o poihsaj ap arxhj arsen kai qhlu epoihsen autouj 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
19:5 kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eij sarka mian 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
19:6 wste ouketi eisin duo alla sarc mia o oun o qeoj sunezeucen anqrwpoj mh xwrizetw 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
19:7 legousin autw ti oun mwshj eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
19:8 legei autoij oti mwshj proj thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taj gunaikaj umwn ap arxhj de ou gegonen outwj 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
19:9 legw de umin oti oj an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moixatai kai o apolelumenhn gamhsaj moixatai 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
Matthew 19:10 legousin autw oi maqhtai autou ei outwj estin h aitia tou anqrwpou meta thj gunaikoj ou sumferei gamhsai Matthew 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
19:11 o de eipen autoij ou pantej xwrousin ton logon touton all oij dedotai 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
19:12 eisin gar eunouxoi oitinej ek koiliaj mhtroj egennhqhsan outwj kai eisin eunouxoi oitinej eunouxisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunouxoi oitinej eunouxisan eautouj dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoj xwrein xwreitw 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
19:13 tote proshnexqh autw paidia ina taj xeiraj epiqh autoij kai proseuchtai oi de maqhtai epetimhsan autoij 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
19:14 o de ihsouj eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proj me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
19:15 kai epiqeij autoij taj xeiraj eporeuqh ekeiqen 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.
19:16 kai idou eij proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina exw zwhn aiwnion 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
19:17 o de eipen autw ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj ei de qeleij eiselqein eij thn zwhn thrhson taj entolaj 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
19:18 legei autw poiaj o de ihsouj eipen to ou foneuseij ou moixeuseij ou kleyeij ou yeudomarturhseij 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
19:19 tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseij ton plhsion sou wj seauton 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Matthew 19:20 legei autw o neaniskoj panta tauta efulacamhn ek neothtoj mou ti eti usterw Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
19:21 efh autw o ihsouj ei qeleij teleioj einai upage pwlhson sou ta uparxonta kai doj ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
19:22 akousaj de o neaniskoj ton logon aphlqen lupoumenoj hn gar exwn kthmata polla 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
19:23 o de ihsouj eipen toij maqhtaij autou amhn legw umin oti duskolwj plousioj eiseleusetai eij thn basileian twn ouranwn 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoj rafidoj dielqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiselqein 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
19:25 akousantej de oi maqhtai autou eceplhssonto sfodra legontej tij ara dunatai swqhnai 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
19:26 embleyaj de o ihsouj eipen autoij para anqrwpoij touto adunaton estin para de qew panta dunata estin 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
19:27 tote apokriqeij o petroj eipen autw idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
19:28 o de ihsouj eipen autoij amhn legw umin oti umeij oi akolouqhsantej moi en th paliggenesia otan kaqish o uioj tou anqrwpou epi qronou dochj autou kaqisesqe kai umeij epi dwdeka qronouj krinontej taj dwdeka fulaj tou israhl 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
19:29 kai paj oj afhken oikiaj h adelfouj h adelfaj h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouj eneken tou onomatoj mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
Matthew 19:30 polloi de esontai prwtoi esxatoi kai esxatoi prwtoi Matthew 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles