Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Luke 7

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

LUKE CHAPTER 7

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 7:1 Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum. Luke 7:1 epei de eplhrwsen panta ta rhmata autou eij taj akoaj tou laou eishlqen eij kapernaoum Luke 7:1 Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum.
7:2 Centurionis autem cujusdam servus male habens, erat moriturus: qui illi erat pretiosus. 7:2 ekatontarxou de tinoj douloj kakwj exwn hmellen teleutan oj hn autw entimoj 7:2 And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick, and ready to die.
7:3 Et cum audisset de Jesu, misit ad eum seniores Judæorum, rogans eum ut veniret et salvaret servum ejus. 7:3 akousaj de peri tou ihsou apesteilen proj auton presbuterouj twn ioudaiwn erwtwn auton opwj elqwn diaswsh ton doulon autou 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.
7:4 At illi cum venissent ad Jesum, rogabant eum sollicite, dicentes ei: Quia dignus est ut hoc illi præstes: 7:4 oi de paragenomenoi proj ton ihsoun parekaloun auton spoudaiwj legontej oti acioj estin w parecei touto 7:4 And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:
7:5 diligit enim gentem nostram, et synagogam ipse ædificavit nobis. 7:5 agapa gar to eqnoj hmwn kai thn sunagwghn autoj wkodomhsen hmin 7:5 For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.
7:6 Jesus autem ibat cum illis. Et cum jam non longe esset a domo, misit ad eum centurio amicos, dicens: Domine, noli vexari: non enim sum dignus ut sub tectum meum intres: 7:6 o de ihsouj eporeueto sun autoij hdh de autou ou makran apexontoj apo thj oikiaj epemyen proj auton o ekatontarxoj filouj legwn autw kurie mh skullou ou gar eimi ikanoj ina upo thn steghn mou eiselqhj 7:6 Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:
7:7 propter quod et meipsum non sum dignum arbitratus ut venirem ad te: sed dic verbo, et sanabitur puer meus. 7:7 dio oude emauton hciwsa proj se elqein alla eipe logw kai iaqhsetai o paij mou 7:7 Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: but say in a word, and my servant shall be healed.
7:8 Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites: et dico huic, Vade, et vadit: et alii, Veni, et venit: et servo meo, Fac hoc, et facit. 7:8 kai gar egw anqrwpoj eimi upo ecousian tassomenoj exwn up emauton stratiwtaj kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw erxou kai erxetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei 7:8 For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
7:9 Quo audito Jesus miratus est: et conversus sequentibus se turbis, dixit: Amen dico vobis, nec in Israël tantam fidem inveni. 7:9 akousaj de tauta o ihsouj eqaumasen auton kai strafeij tw akolouqounti autw oxlw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron 7:9 When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
Luke 7:10 Et reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum, qui languerat, sanum. Luke 7:10 kai upostreyantej oi pemfqentej eij ton oikon euron ton asqenounta doulon ugiainonta Luke 7:10 And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick.
7:11 Et factum est: deinceps ibat in civitatem quæ vocatur Naim: et ibant cum eo discipuli ejus et turba copiosa. 7:11 kai egeneto en th echj eporeueto eij polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou ikanoi kai oxloj poluj 7:11 And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.
7:12 Cum autem appropinquaret portæ civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suæ: et hæc vidua erat: et turba civitatis multa cum illa. 7:12 wj de hggisen th pulh thj polewj kai idou ecekomizeto teqnhkwj uioj monogenhj th mhtri autou kai auth hn xhra kai oxloj thj polewj ikanoj hn sun auth 7:12 Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.
7:13 Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super eam, dixit illi: Noli flere. 7:13 kai idwn authn o kurioj esplagxnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie 7:13 And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.
7:14 Et accessit, et tetigit loculum. (Hi autem qui portabant, steterunt.) Et ait: Adolescens, tibi dico, surge. 7:14 kai proselqwn hyato thj sorou oi de bastazontej esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti 7:14 And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.
7:15 Et resedit qui erat mortuus, et cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ. 7:15 kai anekaqisen o nekroj kai hrcato lalein kai edwken auton th mhtri autou 7:15 And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.
7:16 Accepit autem omnes timor: et magnificabant Deum, dicentes: Quia propheta magnus surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam. 7:16 elaben de foboj apantaj kai edocazon ton qeon legontej oti profhthj megaj eghgertai en hmin kai oti epeskeyato o qeoj ton laon autou 7:16 And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.
7:17 Et exiit hic sermo in universam Judæam de eo, et in omnem circa regionem. 7:17 kai echlqen o logoj outoj en olh th ioudaia peri autou kai en pash th perixwrw 7:17 And this rumour of him went forth throughout all Judaea, and throughout all the region round about.
7:18 Et nuntiaverunt Joanni discipuli ejus de omnibus his. 7:18 kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn 7:18 And the disciples of John shewed him of all these things.
7:19 Et convocavit duos de discipulis suis Joannes, et misit ad Jesum, dicens: Tu es qui venturus es, an alium exspectamus? 7:19 kai proskalesamenoj duo tinaj twn maqhtwn autou o iwannhj epemyen proj ton ihsoun legwn su ei o erxomenoj h allon prosdokwmen 7:19 And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
Luke 7:20 Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt: Joannes Baptista misit nos ad te dicens: Tu es qui venturus es, an alium exspectamus? Luke 7:20 paragenomenoi de proj auton oi andrej eipon iwannhj o baptisthj apestalken hmaj proj se legwn su ei o erxomenoj h allon prosdokwmen Luke 7:20 When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?
7:21 (In ipsa autem hora multos curavit a languoribus, et plagis, et spiritibus malis, et cæcis multis donavit visum.) 7:21 en auth de th wra eqerapeusen pollouj apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tufloij polloij exarisato to blepein 7:21 And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.
7:22 Et respondens, dixit illis: Euntes renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis: quia cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur: 7:22 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij poreuqentej apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate oti tufloi anablepousin xwloi peripatousin leproi kaqarizontai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwxoi euaggelizontai 7:22 Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.
7:23 et beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me. 7:23 kai makarioj estin oj ean mh skandalisqh en emoi 7:23 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
7:24 Et cum discessissent nuntii Joannis, cœpit de Joanne dicere ad turbas: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam? 7:24 apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrcato legein proj touj oxlouj peri iwannou ti ecelhluqate eij thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon 7:24 And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind?
7:25 Sed quid existis videre? hominem mollibus vestibus indutum? Ecce qui in veste pretiosa sunt et deliciis, in domibus regum sunt. 7:25 alla ti ecelhluqate idein anqrwpon en malakoij imatioij hmfiesmenon idou oi en imatismw endocw kai trufh uparxontej en toij basileioij eisin 7:25 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings' courts.
7:26 Sed quid existis videre? prophetam? Utique dico vobis, et plus quam prophetam: 7:26 alla ti ecelhluqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou 7:26 But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.
7:27 hic est, de quo scriptum est: Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te. 7:27 outoj estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou j kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou 7:27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
7:28 Dico enim vobis: major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est: qui autem minor est in regno Dei, major est illo. 7:28 legw gar umin meizwn en gennhtoij gunaikwn profhthj iwannou tou baptistou oudeij estin o de mikroteroj en th basileia tou qeou meizwn autou estin 7:28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.
7:29 Et omnis populus audiens et publicani, justificaverunt Deum, baptizati baptismo Joannis. 7:29 kai paj o laoj akousaj kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqentej to baptisma iwannou 7:29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.
Luke 7:30 Pharisæi autem et legisperiti consilium Dei spreverunt in semetipsos, non baptizati ab eo. Luke 7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eij eautouj mh baptisqentej up autou Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.
7:31 Ait autem Dominus: Cui ergo similes dicam homines generationis hujus? et cui similes sunt? 7:31 eipen de o kurioj tini oun omoiwsw touj anqrwpouj thj geneaj tauthj kai tini eisin omoioi 7:31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?
7:32 Similes sunt pueris sedentibus in foro, et loquentibus ad invicem, et dicentibus: Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis: lamentavimus, et non plorastis.7:32 omoioi eisin paidioij toij en agora kaqhmenoij kai prosfwnousin allhloij kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrxhsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk eklausate 7:32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.
7:33 Venit enim Joannes Baptista, neque manducans panem, neque bibens vinum, et dicitis: Dæmonium habet. 7:33 elhluqen gar iwannhj o baptisthj mhte arton esqiwn mhte oinon pinwn kai legete daimonion exei 7:33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.
7:34 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicitis: Ecce homo devorator, et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum. 7:34 elhluqen o uioj tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpoj fagoj kai oinopothj telwnwn filoj kai amartwlwn 7:34 The Son of man is come eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinners!
7:35 Et justificata est sapientia ab omnibus filiis suis. 7:35 kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authj pantwn 7:35 But wisdom is justified of all her children.
7:36 Rogabat autem illum quidam de pharisæis ut manducaret cum illo. Et ingressus domum pharisæi discubuit. 7:36 hrwta de tij auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eij thn oikian tou farisaiou anekliqh 7:36 And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.
7:37 Et ecce mulier, quæ erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuisset in domo pharisæi, attulit alabastrum unguenti: 7:37 kai idou gunh en th polei htij hn amartwloj epignousa oti anakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou 7:37 And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,
7:38 et stans retro secus pedes ejus, lacrimis cœpit rigare pedes ejus, et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat. 7:38 kai stasa para touj podaj autou opisw klaiousa hrcato brexein touj podaj autou toij dakrusin kai taij qricin thj kefalhj authj ecemassen kai katefilei touj podaj autou kai hleifen tw murw 7:38 And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.
7:39 Videns autem pharisæus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens: Hic si esset propheta, sciret utique quæ et qualis est mulier, quæ tangit eum: quia peccatrix est. 7:39 idwn de o farisaioj o kalesaj auton eipen en eautw legwn outoj ei hn profhthj eginwsken an tij kai potaph h gunh htij aptetai autou oti amartwloj estin 7:39 Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.
Luke 7:40 Et respondens Jesus, dixit ad illum: Simon, habeo tibi aliquid dicere. At ille ait: Magister, dic. Luke 7:40 kai apokriqeij o ihsouj eipen proj auton simwn exw soi ti eipein o de fhsin didaskale eipe Luke 7:40 And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.
7:41 Duo debitores erant cuidam fœneratori: unus debebat denarios quingentos, et alius quinquaginta. 7:41 duo xrewfeiletai hsan daneisth tini o eij wfeilen dhnaria pentakosia o de eteroj penthkonta 7:41 There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.
7:42 Non habentibus illis unde redderent, donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit? 7:42 mh exontwn de autwn apodounai amfoteroij exarisato tij oun autwn eipe pleion auton agaphsei 7:42 And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?
7:43 Respondens Simon dixit: Æstimo quia is cui plus donavit. At ille dixit: Recte judicasti. 7:43 apokriqeij de o simwn eipen upolambanw oti w to pleion exarisato o de eipen autw orqwj ekrinaj 7:43 Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.
7:44 Et conversus ad mulierem, dixit Simoni: Vides hanc mulierem? Intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti: hæc autem lacrimis rigavit pedes meos, et capillis suis tersit. 7:44 kai strafeij proj thn gunaika tw simwni efh blepeij tauthn thn gunaika eishlqon sou eij thn oikian udwr epi touj podaj mou ouk edwkaj auth de toij dakrusin ebrecen mou touj podaj kai taij qricin thj kefalhj authj ecemacen 7:44 And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.
7:45 Osculum mihi non dedisti: hæc autem ex quo intravit, non cessavit osculari pedes meos. 7:45 filhma moi ouk edwkaj auth de af hj eishlqon ou dielipen katafilousa mou touj podaj 7:45 Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.
7:46 Oleo caput meum non unxisti: hæc autem unguento unxit pedes meos. 7:46 elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyaj auth de murw hleiyen mou touj podaj 7:46 My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.
7:47 Propter quod dico tibi: remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Cui autem minus dimittitur, minus diligit. 7:47 ou xarin legw soi afewntai ai amartiai authj ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa 7:47 Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.
7:48 Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata. 7:48 eipen de auth afewntai sou ai amartiai 7:48 And he said unto her, Thy sins are forgiven.
7:49 Et cœperunt qui simul accumbebant, dicere intra se: Quis est hic qui etiam peccata dimittit? 7:49 kai hrcanto oi sunanakeimenoi legein en eautoij tij outoj estin oj kai amartiaj afihsin 7:49 And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?
Luke 7:50 Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvam fecit: vade in pace. Luke 7:50 eipen de proj thn gunaika h pistij sou seswken se poreuou eij eirhnhn Luke 7:50 And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles