Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Luke 10

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

LUKE CHAPTER 10

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 10:1 Post hæc autem designavit Dominus et alios septuaginta duos: et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Luke 10:1 meta de tauta anedeicen o kurioj kai eterouj ebdomhkonta kai apesteilen autouj ana duo pro proswpou autou eij pasan polin kai topon ou emellen autoj erxesqai Luke 10:1 After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
10:2 Et dicebat illis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam. 10:2 elegen oun proj autouj o men qerismoj poluj oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwj ekballh ergataj eij ton qerismon autou 10:2 Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.
10:3 Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. 10:3 upagete idou egw apostellw umaj wj arnaj en mesw lukwn 10:3 Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.
10:4 Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per viam salutaveritis. 10:4 mh bastazete balantion mh phran mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe 10:4 Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.
10:5 In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui: 10:5 eij hn d an oikian eiserxhsqe prwton legete eirhnh tw oikw toutw 10:5 And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.
10:6 et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur. 10:6 kai ean men h ekei o uioj eirhnhj epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge ef umaj anakamyei 10:6 And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.
10:7 In eadem autem domo manete, edentes et bibentes quæ apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum. 10:7 en auth de th oikia menete esqiontej kai pinontej ta par autwn acioj gar o ergathj tou misqou autou estin mh metabainete ec oikiaj eij oikian 10:7 And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.
10:8 Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quæ apponuntur vobis: 10:8 kai eij hn d an polin eiserxhsqe kai dexwntai umaj esqiete ta paratiqemena umin 10:8 And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:
10:9 et curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei. 10:9 kai qerapeuete touj en auth asqeneij kai legete autoij hggiken ef umaj h basileia tou qeou 10:9 And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.
Luke 10:10 In quamcumque autem civitatem intraveritis, et non susceperint vos, exeuntes in plateas ejus, dicite: Luke 10:10 eij hn d an polin eiserxhsqe kai mh dexwntai umaj ecelqontej eij taj plateiaj authj eipate Luke 10:10 But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,
10:11 Etiam pulverem, qui adhæsit nobis de civitate vestra, extergimus in vos: tamen hoc scitote, quia appropinquavit regnum Dei. 10:11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thj polewj umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken ef umaj h basileia tou qeou 10:11 Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.
10:12 Dico vobis, quia Sodomis in die illa remissius erit, quam illi civitati. 10:12 legw de umin oti sodomoij en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh 10:12 But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.
10:13 Væ tibi Corozain! væ tibi Bethsaida! quia si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent. 10:13 ouai soi xwrazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameij ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan 10:13 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.
10:14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis. 10:14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin 10:14 But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
10:15 Et tu Capharnaum, usque ad cælum exaltata, usque ad infernum demergeris. 10:15 kai su kapernaoum h ewj tou ouranou uywqeisa ewj adou katabibasqhsh 10:15 And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.
10:16 Qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui misit me. 10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaj eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me 10:16 He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.
10:17 Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio, dicentes: Domine, etiam dæmonia subjiciuntur nobis in nomine tuo. 10:17 upestreyan de oi ebdomhkonta meta xaraj legontej kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou 10:17 And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.
10:18 Et ait illis: Videbam Satanam sicut fulgor de cælo cadentem. 10:18 eipen de autoij eqewroun ton satanan wj astraphn ek tou ouranou pesonta 10:18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.
10:19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, et scorpiones, et super omnem virtutem inimici: et nihil vobis nocebit. 10:19 idou didwmi umin thn ecousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou exqrou kai ouden umaj ou mh adikhsei 10:19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
Luke 10:20 Verumtamen in hoc nolite gaudere quia spiritus vobis subjiciuntur: gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in cælis. Luke 10:20 plhn en toutw mh xairete oti ta pneumata umin upotassetai xairete de mallon oti ta onomata umwn egrafh en toij ouranoij Luke 10:20 Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.
10:21 In ipsa hora exsultavit Spiritu Sancto, et dixit: Confiteor tibi Pater, Domine cæli et terræ, quod abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Etiam Pater: quoniam sic placuit ante te. 10:21 en auth th wra hgalliasato tw pneumati o ihsouj kai eipen ecomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thj ghj oti apekruyaj tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaj auta nhpioij nai o pathr oti outwj egeneto eudokia emprosqen sou 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.
10:22 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater: et quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. 10:22 panta paredoqh moi upo tou patroj mou kai oudeij  ginwskei tij estin o uioj ei mh o pathr kai tij estin o pathr ei mh o uioj kai w ean boulhtai o uioj apokaluyai 10:22 All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.
10:23 Et conversus ad discipulos suos, dixit: Beati oculi qui vident quæ vos videtis. 10:23 kai strafeij proj touj maqhtaj kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi blepontej a blepete 10:23 And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:
10:24 Dico enim vobis quod multi prophetæ et reges voluerunt videre quæ vos videtis, et non viderunt: et audire quæ auditis, et non audierunt. 10:24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basileij hqelhsan idein a umeij blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan 10:24 For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
10:25 Et ecce quidam legisperitus surrexit tentans illum, et dicens: Magister, quid faciendo vitam æternam possidebo? 10:25 kai idou nomikoj tij anesth ekpeirazwn auton kai legwn didaskale ti poihsaj zwhn aiwnion klhronomhsw 10:25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?
10:26 At ille dixit ad eum: In lege quid scriptum est? quomodo legis? 10:26 o de eipen proj auton en tw nomw ti gegraptai pwj anaginwskeij 10:26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?
10:27 Ille respondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus virtutibus tuis, et ex omni mente tua: et proximum tuum sicut teipsum. 10:27 o de apokriqeij eipen agaphseij kurion ton qeon sou ec olhj thj kardiaj sou kai ec olhj thj yuxhj sou kai ec olhj thj isxuoj sou kai ec olhj thj dianoiaj sou kai ton plhsion sou wj seauton 10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.
10:28 Dixitque illi: Recte respondisti: hoc fac, et vives. 10:28 eipen de autw orqwj apekriqhj touto poiei kai zhsh 10:28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.
10:29 Ille autem volens justificare seipsum, dixit ad Jesum: Et quis est meus proximus? 10:29 o de qelwn dikaioun eauton eipen proj ton ihsoun kai tij estin mou plhsion 10:29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?
Luke 10:30 Suscipiens autem Jesus, dixit: Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum: et plagis impositis abierunt semivivo relicto. Luke 10:30 upolabwn de o ihsouj eipen anqrwpoj tij katebainen apo ierousalhm eij ierixw kai lhstaij periepesen oi kai ekdusantej auton kai plhgaj epiqentej aphlqon afentej hmiqanh tugxanonta Luke 10:30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.
10:31 Accidit autem ut sacerdos quidam descenderet eadem via: et viso illo præterivit. 10:31 kata sugkurian de iereuj tij katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen 10:31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.
10:32 Similiter et Levita, cum esset secus locum, et videret eum, pertransiit. 10:32 omoiwj de kai leuithj genomenoj kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen 10:32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.
10:33 Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum: et videns eum, misericordia motus est. 10:33 samareithj de tij odeuwn hlqen kat auton kai idwn auton esplagxnisqh 10:33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,
10:34 Et appropians alligavit vulnera ejus, infundens oleum et vinum: et imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum, et curam ejus egit. 10:34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epixewn elaion kai oinon epibibasaj de auton epi to idion kthnoj hgagen auton eij pandoxeion kai epemelhqh autou 10:34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
10:35 Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait: Curam illius habe: et quodcumque supererogaveris, ego cum rediero reddam tibi. 10:35 kai epi thn aurion ecelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandoxei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshj egw en tw epanerxesqai me apodwsw soi 10:35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
10:36 Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones? 10:36 tij oun toutwn twn triwn dokei soi plhsion gegonenai tou empesontoj eij touj lhstaj 10:36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
10:37 At ille dixit: Qui fecit misericordiam in illum. Et ait illi Jesus: Vade, et tu fac similiter. 10:37 o de eipen o poihsaj to eleoj met autou eipen oun autw o ihsouj poreuou kai su poiei omoiwj 10:37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
10:38 Factum est autem, dum irent, et ipse intravit in quoddam castellum: et mulier quædam, Martha nomine, excepit illum in domum suam, 10:38 egeneto de en tw poreuesqai autouj kai autoj eishlqen eij kwmhn tina gunh de tij onomati marqa upedecato auton eij ton oikon authj 10:38 Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.
10:39 et huic erat soror nomine Maria, quæ etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum illius. 10:39 kai thde hn adelfh kaloumenh maria h kai parakaqisasa para touj podaj tou ihsou hkouen ton logon autou 10:39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.
Luke 10:40 Martha autem satagebat circa frequens ministerium: quæ stetit, et ait: Domine, non est tibi curæ quod soror mea reliquit me solam ministrare? dic ergo illi ut me adjuvet. Luke 10:40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me katelipen diakonein eipe oun auth ina moi sunantilabhtai Luke 10:40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
10:41 Et respondens dixit illis Dominus: Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima, 10:41 apokriqeij de eipen auth o ihsouj marqa marqa merimnaj kai turbazh peri polla 10:41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:
10:42 porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea. 10:42 enoj de estin xreia maria de thn agaqhn merida ecelecato htij ouk afaireqhsetai ap authj 10:42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles