Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Luke 16

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

LUKE CHAPTER 16

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 16:1 Dicebat autem et ad discipulos suos: Homo quidam erat dives, qui habebat villicum: et hic diffamatus est apud illum quasi dissipasset bona ipsius. Luke 16:1 elegen de kai proj touj maqhtaj autou anqrwpoj tij hn plousioj oj eixen oikonomon kai outoj dieblhqh autw wj diaskorpizwn ta uparxonta autou Luke 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods.
16:2 Et vocavit illum, et ait illi: Quid hoc audio de te? redde rationem villicationis tuæ: jam enim non poteris villicare. 16:2 kai fwnhsaj auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodoj ton logon thj oikonomiaj sou ou gar dunhsh eti oikonomein 16:2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.
16:3 Ait autem villicus intra se: Quid faciam, quia dominus meus aufert a me villicationem? Fodere non valeo, mendicare erubesco. 16:3 eipen de en eautw o oikonomoj ti poihsw oti o kurioj mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk isxuw epaitein aisxunomai 16:3 Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
16:4 Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero a villicatione, recipiant me in domos suas. 16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw thj oikonomiaj decwntai me eij touj oikouj autwn 16:4 I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.
16:5 Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo: Quantum debes domino meo? 16:5 kai proskalesamenoj ena ekaston twn xrewfeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileij tw kuriw mou 16:5 So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?
16:6 At ille dixit: Centum cados olei. Dixitque illi: Accipe cautionem tuam: et sede cito, scribe quinquaginta. 16:6 o de eipen ekaton batouj elaiou kai eipen autw decai sou to gramma kai kaqisaj taxewj grayon penthkonta 16:6 And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty.
16:7 Deinde alii dixit: Tu vero quantum debes? Qui ait: Centum coros tritici. Ait illi: Accipe litteras tuas, et scribe octoginta. 16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileij o de eipen ekaton korouj sitou kai legei autw decai sou to gramma kai grayon ogdohkonta 16:7 Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.
16:8 Et laudavit dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecisset: quia filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. 16:8 kai ephnesen o kurioj ton oikonomon thj adikiaj oti fronimwj epoihsen oti oi uioi tou aiwnoj toutou fronimwteroi uper touj uiouj tou fwtoj eij thn genean eautwn eisin 16:8 And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.
16:9 Et ego vobis dico: facite vobis amicos de mammona iniquitatis: ut, cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula. 16:9 kagw umin legw poihsate eautoij filouj ek tou mamwna thj adikiaj ina otan ekliphte decwntai umaj eij taj aiwniouj skhnaj 16:9 And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.
Luke 16:10 Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est: et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est. Luke 16:10 o pistoj en elaxistw kai en pollw pistoj estin kai o en elaxistw adikoj kai en pollw adikoj estin Luke 16:10 He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.
16:11 Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis quod verum est, quis credet vobis? 16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tij umin pisteusei 16:11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
16:12 Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis? 16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to umeteron tij umin dwsei 16:12 And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?
16:13 Nemo servus potest duobus dominis servire: aut enim unum odiet, et alterum diliget: aut uni adhærebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ. 16:13 oudeij oikethj dunatai dusi kurioij douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoj anqecetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna 16:13 No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
16:14 Audiebant autem omnia hæc pharisæi, qui erant avari: et deridebant illum. 16:14 hkouon de tauta panta kai oi farisaioi filarguroi uparxontej kai ecemukthrizon auton 16:14 And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.
16:15 Et ait illis: Vos estis qui justificatis vos coram hominibus: Deus autem novit corda vestra: quia quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum. 16:15 kai eipen autoij umeij este oi dikaiountej eautouj enwpion twn anqrwpwn o de qeoj ginwskei taj kardiaj umwn oti to en anqrwpoij uyhlon bdelugma enwpion tou qeou estin 16:15 And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.
16:16 Lex et prophetæ usque ad Joannem: ex eo regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vim facit. 16:16 o nomoj kai oi profhtai ewj iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai paj eij authn biazetai 16:16 The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.
16:17 Facilius est autem cælum et terram præterire, quam de lege unum apicem cadere. 16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein 16:17 And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.
16:18 Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, mœchatur: et qui dimissam a viro ducit, mœchatur. 16:18 paj o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moixeuei kai paj o apolelumenhn apo androj gamwn moixeuei 16:18 Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
16:19 Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso, et epulabatur quotidie splendide. 16:19 anqrwpoj de tij hn plousioj kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenoj kaq hmeran lamprwj 16:19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:
Luke 16:20 Et erat quidam mendicus, nomine Lazarus, qui jacebat ad januam ejus, ulceribus plenus, Luke 16:20 ptwxoj de tij hn onomati lazaroj oj ebeblhto proj ton pulwna autou hlkwmenoj Luke 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
16:21 cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis, et nemo illi dabat: sed et canes veniebant, et lingebant ulcera ejus. 16:21 kai epiqumwn xortasqhnai apo twn yixiwn twn piptontwn apo thj trapezhj tou plousiou alla kai oi kunej erxomenoi apeleixon ta elkh autou 16:21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores.
16:22 Factum est autem ut moreretur mendicus, et portaretur ab angelis in sinum Abrahæ. Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno. 16:22 egeneto de apoqanein ton ptwxon kai apenexqhnai auton upo twn aggelwn eij ton kolpon tou abraam apeqanen de kai o plousioj kai etafh 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;
16:23 Elevans autem oculos suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu ejus: 16:23 kai en tw adh eparaj touj ofqalmouj autou uparxwn en basanoij ora ton abraam apo makroqen kai lazaron en toij kolpoij autou 16:23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
16:24 et ipse clamans dixit: Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. 16:24 kai autoj fwnhsaj eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatoj kai katayuch thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth 16:24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
16:25 Et dixit illi Abraham: Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris: 16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabej su ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaroj omoiwj ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai 16:25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
16:26 et in his omnibus inter nos et vos chaos magnum firmatum est: ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non possint, neque inde huc transmeare. 16:26 kai epi pasin toutoij metacu hmwn kai umwn xasma mega esthriktai opwj oi qelontej diabhnai enteuqen proj umaj mh dunwntai mhde oi ekeiqen proj hmaj diaperwsin 16:26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
16:27 Et ait: Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patris mei: 16:27 eipen de erwtw oun se pater ina pemyhj auton eij ton oikon tou patroj mou 16:27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father's house:
16:28 habeo enim quinque fratres: ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum. 16:28 exw gar pente adelfouj opwj diamarturhtai autoij ina mh kai autoi elqwsin eij ton topon touton thj basanou 16:28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
16:29 Et ait illi Abraham: Habent Moysen et prophetas: audiant illos. 16:29 legei autw abraam exousin mwsea kai touj profhtaj akousatwsan autwn 16:29 Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.
Luke 16:30 At ille dixit: Non, pater Abraham: sed si quis ex mortuis ierit ad eos, pœnitentiam agent. Luke 16:30 o de eipen ouxi pater abraam all ean tij apo nekrwn poreuqh proj autouj metanohsousin Luke 16:30 And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.
16:31 Ait autem illi: Si Moysen et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent. 16:31 eipen de autw ei mwsewj kai twn profhtwn ouk akouousin oude ean tij ek nekrwn anasth peisqhsontai 16:31 And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles