Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES John 9

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

JOHN CHAPTER 9

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
John 9:1 Et præteriens Jesus vidit hominem cæcum a nativitate: John 9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethj John 9:1 And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
9:2 et interrogaverunt eum discipuli ejus: Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus, ut cæcus nasceretur? 9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontej rabbi tij hmarten outoj h oi goneij autou ina tufloj gennhqh 9:2 And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
9:3 Respondit Jesus: Neque hic peccavit, neque parentes ejus: sed ut manifestentur opera Dei in illo. 9:3 apekriqh o ihsouj oute outoj hmarten oute oi goneij autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw 9:3 Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
9:4 Me oportet operari opera ejus qui misit me, donec dies est: venit nox, quando nemo potest operari: 9:4 eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoj me ewj hmera estin erxetai nuc ote oudeij dunatai ergazesqai 9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
9:5 quamdiu sum in mundo, lux sum mundi. 9:5 otan en tw kosmw w fwj eimi tou kosmou 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.
9:6 Hæc cum dixisset, exspuit in terram, et fecit lutum ex sputo, et linivit lutum super oculos ejus, 9:6 tauta eipwn eptusen xamai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoj kai epexrisen ton phlon epi touj ofqalmouj tou tuflou 9:6 When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
9:7 et dixit ei: Vade, lava in natatoria Siloë (quod interpretatur Missus). Abiit ergo, et lavit, et venit videns. 9:7 kai eipen autw upage niyai eij thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoj aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn 9:7 And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
9:8 Itaque vicini, et qui viderant eum prius quia mendicus erat, dicebant: Nonne hic est qui sedebat, et mendicabat? Alii dicebant: Quia hic est. 9:8 oi oun geitonej kai oi qewrountej auton to proteron oti tufloj hn elegon oux outoj estin o kaqhmenoj kai prosaitwn 9:8 The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
9:9 Alii autem: Nequaquam, sed similis est ei. Ille vero dicebat: Quia ego sum. 9:9 alloi elegon oti outoj estin alloi de oti omoioj autw estin ekeinoj elegen oti egw eimi 9:9 Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
John 9:10 Dicebant ergo ei: Quomodo aperti sunt tibi oculi? John 9:10 elegon oun autw pwj anewxqhsan sou oi ofqalmoi John 9:10 Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
9:11 Respondit: Ille homo qui dicitur Jesus, lutum fecit: et unxit oculos meos, et dixit mihi: Vade ad natatoria Siloë, et lava. Et abii, et lavi, et video. 9:11 apekriqh ekeinoj kai eipen anqrwpoj legomenoj ihsouj phlon epoihsen kai epexrisen mou touj ofqalmouj kai eipen moi upage eij thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoj anebleya 9:11 He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
9:12 Et dixerunt ei: Ubi est ille? Ait: Nescio. 9:12 eipon oun autw pou estin ekeinoj legei ouk oida 9:12 Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
9:13 Adducunt eum ad pharisæos, qui cæcus fuerat. 9:13 agousin auton proj touj farisaiouj ton pote tuflon 9:13 They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
9:14 Erat autem sabbatum quando lutum fecit Jesus, et aperuit oculos ejus. 9:14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouj kai anewcen autou touj ofqalmouj 9:14 And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
9:15 Iterum ergo interrogabant eum pharisæi quomodo vidisset. Ille autem dixit eis: Lutum mihi posuit super oculos, et lavi, et video. 9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwj anebleyen o de eipen autoij phlon epeqhken epi touj ofqalmouj mou kai eniyamhn kai blepw 9:15 Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
9:16 Dicebant ergo ex pharisæis quidam: Non est hic homo a Deo, qui sabbatum non custodit. Alii autem dicebant: Quomodo potest homo peccator hæc signa facere? Et schisma erat inter eos. 9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tinej outoj o anqrwpoj ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwj dunatai anqrwpoj amartwloj toiauta shmeia poiein kai sxisma hn en autoij 9:16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
9:17 Dicunt ergo cæco iterum: Tu quid dicis de illo qui aperuit oculos tuos? Ille autem dixit: Quia propheta est. 9:17 legousin tw tuflw palin su ti legeij peri autou oti hnoicen sou touj ofqalmouj o de eipen oti profhthj estin 9:17 They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
9:18 Non crediderunt ergo Judæi de illo, quia cæcus fuisset et vidisset, donec vocaverunt parentes ejus, qui viderat: 9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloj hn kai anebleyen ewj otou efwnhsan touj goneij autou tou anableyantoj 9:18 But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
9:19 et interrogaverunt eos, dicentes: Hic est filius vester, quem vos dicitis quia cæcus natus est? quomodo ergo nunc videt? 9:19 kai hrwthsan autouj legontej outoj estin o uioj umwn on umeij legete oti tufloj egennhqh pwj oun arti blepei 9:19 And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
John 9:20 Responderunt eis parentes ejus, et dixerunt: Scimus quia hic est filius noster, et quia cæcus natus est: John 9:20 apekriqhsan autoij oi goneij autou kai eipon oidamen oti outoj estin o uioj hmwn kai oti tufloj egennhqh John 9:20 His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
9:21 quomodo autem nunc videat, nescimus: aut quis ejus aperuit oculos, nos nescimus; ipsum interrogate: ætatem habet, ipse de se loquatur. 9:21 pwj de nun blepei ouk oidamen h tij hnoicen autou touj ofqalmouj hmeij ouk oidamen autoj hlikian exei auton erwthsate autoj peri autou lalhsei 9:21 But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
9:22 Hæc dixerunt parentes ejus, quoniam timebant Judæos: jam enim conspiraverunt Judæi, ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synagogam fieret. 9:22 tauta eipon oi goneij autou oti efobounto touj ioudaiouj hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tij auton omologhsh xriston aposunagwgoj genhtai 9:22 These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
9:23 Propterea parentes ejus dixerunt: Quia ætatem habet, ipsum interrogate. 9:23 dia touto oi goneij autou eipon oti hlikian exei auton erwthsate 9:23 Therefore said his parents, He is of age; ask him.
9:24 Vocaverunt ergo rursum hominem qui fuerat cæcus, et dixerunt ei: Da gloriam Deo: nos scimus quia hic homo peccator est. 9:24 efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oj hn tufloj kai eipon autw doj docan tw qew hmeij oidamen oti o anqrwpoj outoj amartwloj estin 9:24 Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
9:25 Dixit ergo eis ille: Si peccator est, nescio; unum scio, quia cæcus cum essem, modo video. 9:25 apekriqh oun ekeinoj kai eipen ei amartwloj estin ouk oida en oida oti tufloj wn arti blepw 9:25 He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
9:26 Dixerunt ergo illi: Quid fecit tibi? quomodo aperuit tibi oculos? 9:26 eipon de autw palin ti epoihsen soi pwj hnoicen sou touj ofqalmouj 9:26 Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
9:27 Respondit eis: Dixi vobis jam, et audistis: quod iterum vultis audire? numquid et vos vultis discipuli ejus fieri? 9:27 apekriqh autoij eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeij qelete autou maqhtai genesqai 9:27 He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
9:28 Maledixerunt ergo ei, et dixerunt: Tu discipulus illius sis: nos autem Moysi discipuli sumus. 9:28 eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthj ekeinou hmeij de tou mwsewj esmen maqhtai 9:28 Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
9:29 Nos scimus quia Moysi locutus est Deus; hunc autem nescimus unde sit. 9:29 hmeij oidamen oti mwsh lelalhken o qeoj touton de ouk oidamen poqen estin 9:29 We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
John 9:30 Respondit ille homo, et dixit eis: In hoc enim mirabile est quia vos nescitis unde sit, et aperuit meos oculos: John 9:30 apekriqh o anqrwpoj kai eipen autoij en gar toutw qaumaston estin oti umeij ouk oidate poqen estin kai anewcen mou touj ofqalmouj John 9:30 The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
9:31 scimus autem quia peccatores Deus non audit: sed si quis Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit. 9:31 oidamen de oti amartwlwn o qeoj ouk akouei all ean tij qeosebhj h kai to qelhma autou poih toutou akouei 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
9:32 A sæculo non est auditum quia quis aperuit oculos cæci nati. 9:32 ek tou aiwnoj ouk hkousqh oti hnoicen tij ofqalmouj tuflou gegennhmenou 9:32 Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
9:33 Nisi esset hic a Deo, non poterat facere quidquam. 9:33 ei mh hn outoj para qeou ouk hdunato poiein ouden 9:33 If this man were not of God, he could do nothing.
9:34 Responderunt, et dixerunt ei: In peccatis natus es totus, et tu doces nos? Et ejecerunt eum foras. 9:34 apekriqhsan kai eipon autw en amartiaij su egennhqhj oloj kai su didaskeij hmaj kai ecebalon auton ecw 9:34 They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
9:35 Audivit Jesus quia ejecerunt eum foras: et cum invenisset eum, dixit ei: Tu credis in Filium Dei? 9:35 hkousen o ihsouj oti ecebalon auton ecw kai eurwn auton eipen autw su pisteueij eij ton uion tou qeou 9:35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
9:36 Respondit ille, et dixit: Quis est, Domine, ut credam in eum? 9:36 apekriqh ekeinoj kai eipen tij estin kurie ina pisteusw eij auton 9:36 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
9:37 Et dixit ei Jesus: Et vidisti eum, et qui loquitur tecum, ipse est. 9:37 eipen de autw o ihsouj kai ewrakaj auton kai o lalwn meta sou ekeinoj estin 9:37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
9:38 At ille ait: Credo, Domine. Et procidens adoravit eum. 9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw 9:38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
9:39 Et dixit Jesus: In judicium ego in hunc mundum veni: ut qui non vident videant, et qui vident cæci fiant. 9:39 kai eipen o ihsouj eij krima egw eij ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontej blepwsin kai oi blepontej tufloi genwntai 9:39 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
John 9:40 Et audierunt quidam ex pharisæis qui cum ipso erant, et dixerunt ei: Numquid et nos cæci sumus? John 9:40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontej met autou kai eipon autw mh kai hmeij tufloi esmen John 9:40 And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
9:41 Dixit eis Jesus: Si cæci essetis, non haberetis peccatum. Nunc vero dicitis, Quia videmus: peccatum vestrum manet. 9:41 eipen autoij o ihsouj ei tufloi hte ouk an eixete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei 9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles