Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES John 11

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

JOHN CHAPTER 11

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
John 11:1 Erat autem quidam languens Lazarus a Bethania, de castello Mariæ et Marthæ sororis ejus. John 11:1 hn de tij asqenwn lazaroj apo bhqaniaj ek thj kwmhj mariaj kai marqaj thj adelfhj authj John 11:1 Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
11:2 (Maria autem erat quæ unxit Dominum unguento, et extersit pedes ejus capillis suis: cujus frater Lazarus infirmabatur.) 11:2 hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmacasa touj podaj autou taij qricin authj hj o adelfoj lazaroj hsqenei 11:2 (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
11:3 Miserunt ergo sorores ejus ad eum dicentes: Domine, ecce quem amas infirmatur. 11:3 apesteilan oun ai adelfai proj auton legousai kurie ide on fileij asqenei 11:3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
11:4 Audiens autem Jesus dixit eis: Infirmitas hæc non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam. 11:4 akousaj de o ihsouj eipen auth h asqeneia ouk estin proj qanaton all uper thj dochj tou qeou ina docasqh o uioj tou qeou di authj 11:4 When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
11:5 Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarum. 11:5 hgapa de o ihsouj thn marqan kai thn adelfhn authj kai ton lazaron 11:5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
11:6 Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus; 11:6 wj oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraj 11:6 When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
11:7 deinde post hæc dixit discipulis suis: Eamus in Judæam iterum. 11:7 epeita meta touto legei toij maqhtaij agwmen eij thn ioudaian palin 11:7 Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.
11:8 Dicunt ei discipuli: Rabbi, nunc quærebant te Judæi lapidare, et iterum vadis illuc? 11:8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageij ekei 11:8 His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
11:9 Respondit Jesus: Nonne duodecim sunt horæ diei? Si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem hujus mundi videt: 11:9 apekriqh o ihsouj ouxi dwdeka eisin wrai thj hmeraj ean tij peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwj tou kosmou toutou blepei 11:9 Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
John 11:10 si autem ambulaverit in nocte, offendit, quia lux non est in eo. John 11:10 ean de tij peripath en th nukti proskoptei oti to fwj ouk estin en autw John 11:10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
11:11 Hæc ait, et post hæc dixit eis: Lazarus amicus noster dormit: sed vado ut a somno excitem eum. 11:11 tauta eipen kai meta touto legei autoij lazaroj o filoj hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina ecupnisw auton 11:11 These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
11:12 Dixerunt ergo discipuli ejus: Domine, si dormit, salvus erit. 11:12 eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai 11:12 Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
11:13 Dixerat autem Jesus de morte ejus: illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret. 11:13 eirhkei de o ihsouj peri tou qanatou autou ekeinoi de edocan oti peri thj koimhsewj tou upnou legei 11:13 Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
11:14 Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste: Lazarus mortuus est: 11:14 tote oun eipen autoij o ihsouj parrhsia lazaroj apeqanen 11:14 Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
11:15 et gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam non eram ibi, sed eamus ad eum. 11:15 kai xairw di umaj ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen proj auton 11:15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
11:16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos: Eamus et nos, ut moriamur cum eo. 11:16 eipen oun qwmaj o legomenoj didumoj toij summaqhtaij agwmen kai hmeij ina apoqanwmen met autou 11:16 Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
11:17 Venit itaque Jesus: et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem. 11:17 elqwn oun o ihsouj euren auton tessaraj hmeraj hdh exonta en tw mnhmeiw 11:17 Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
11:18 (Erat autem Bethania juxta Jerosolymam quasi stadiis quindecim.) 11:18 hn de h bhqania egguj twn ierosolumwn wj apo stadiwn dekapente 11:18 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
11:19 Multi autem ex Judæis venerant ad Martham et Mariam, ut consolarentur eas de fratre suo. 11:19 kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan proj taj peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autaj peri tou adelfou autwn 11:19 And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
John 11:20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit, occurrit illi: Maria autem domi sedebat. John 11:20 h oun marqa wj hkousen oti o ihsouj erxetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto John 11:20 Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
11:21 Dixit ergo Martha ad Jesum: Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus: 11:21 eipen oun h marqa proj ton ihsoun kurie ei hj wde o adelfoj mou ouk an eteqnhkei 11:21 Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
11:22 sed et nunc scio quia quæcumque poposceris a Deo, dabit tibi Deus. 11:22 alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoj 11:22 But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
11:23 Dicit illi Jesus: Resurget frater tuus. 11:23 legei auth o ihsouj anasthsetai o adelfoj sou 11:23 Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
11:24 Dicit ei Martha: Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die. 11:24 legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th esxath hmera 11:24 Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
11:25 Dixit ei Jesus: Ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet: 11:25 eipen auth o ihsouj egw eimi h anastasij kai h zwh o pisteuwn eij eme kan apoqanh zhsetai 11:25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
11:26 et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in æternum. Credis hoc? 11:26 kai paj o zwn kai pisteuwn eij eme ou mh apoqanh eij ton aiwna pisteueij touto 11:26 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
11:27 Ait illi: Utique Domine, ego credidi quia tu es Christus, Filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti. 11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o xristoj o uioj tou qeou o eij ton kosmon erxomenoj 11:27 She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
11:28 Et cum hæc dixisset, abiit, et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens: Magister adest, et vocat te. 11:28 kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn authj laqra eipousa o didaskaloj parestin kai fwnei se 11:28 And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
11:29 Illa ut audivit, surgit cito, et venit ad eum; 11:29 ekeinh wj hkousen egeiretai taxu kai erxetai proj auton 11:29 As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
John 11:30 nondum enim venerat Jesus in castellum: sed erat adhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha. John 11:30 oupw de elhluqei o ihsouj eij thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa John 11:30 Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
11:31 Judæi ergo, qui erant cum ea in domo, et consolabantur eam, cum vidissent Mariam quia cito surrexit, et exiit, secuti sunt eam dicentes: Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi. 11:31 oi oun ioudaioi oi ontej met authj en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontej thn marian oti taxewj anesth kai echlqen hkolouqhsan auth legontej oti upagei eij to mnhmeion ina klaush ekei 11:31 The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
11:32 Maria ergo, cum venisset ubi erat Jesus, videns eum, cecidit ad pedes ejus, et dicit ei: Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus. 11:32 h oun maria wj hlqen opou hn o ihsouj idousa auton epesen eij touj podaj autou legousa autw kurie ei hj wde ouk an apeqanen mou o adelfoj 11:32 Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
11:33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judæos, qui venerant cum ea, plorantes, infremuit spiritu, et turbavit seipsum, 11:33 ihsouj oun wj eiden authn klaiousan kai touj sunelqontaj auth ioudaiouj klaiontaj enebrimhsato tw pneumati kai etaracen eauton 11:33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
11:34 et dixit: Ubi posuistis eum? Dicunt ei: Domine, veni, et vide. 11:34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie erxou kai ide 11:34 And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
11:35 Et lacrimatus est Jesus. 11:35 edakrusen o ihsouj 11:35 Jesus wept.
11:36 Dixerunt ergo Judæi: Ecce quomodo amabat eum. 11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pwj efilei auton 11:36 Then said the Jews, Behold how he loved him!
11:37 Quidam autem ex ipsis dixerunt: Non poterat hic, qui aperuit oculos cæci nati, facere ut hic non moreretur? 11:37 tinej de ec autwn eipon ouk hdunato outoj o anoicaj touj ofqalmouj tou tuflou poihsai ina kai outoj mh apoqanh 11:37 And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
11:38 Jesus ergo rursum fremens in semetipso, venit ad monumentum. Erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei. 11:38 ihsouj oun palin embrimwmenoj en eautw erxetai eij to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoj epekeito ep autw 11:38 Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
11:39 Ait Jesus: Tollite lapidem. Dicit ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat: Domine, jam fœtet, quatriduanus est enim. 11:39 legei o ihsouj arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotoj marqa kurie hdh ozei tetartaioj gar estin 11:39 Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
John 11:40 Dicit ei Jesus: Nonne dixi tibi quoniam si credideris, videbis gloriam Dei? John 11:40 legei auth o ihsouj ouk eipon soi oti ean pisteushj oyei thn docan tou qeou John 11:40 Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
11:41 Tulerunt ergo lapidem: Jesus autem, elevatis sursum oculis, dixit: Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me. 11:41 hran oun ton liqon ou hn o teqnhkwj keimenoj o de ihsouj hren touj ofqalmouj anw kai eipen pater euxaristw soi oti hkousaj mou 11:41 Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
11:42 Ego autem sciebam quia semper me audis, sed propter populum qui circumstat, dixi: ut credant quia tu me misisti. 11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueij alla dia ton oxlon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaj 11:42 And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
11:43 Hæc cum dixisset, voce magna clamavit: Lazare, veni foras. 11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro ecw 11:43 And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
11:44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes, et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. Dixit eis Jesus: Solvite eum et sinite abire. 11:44 kai echlqen o teqnhkwj dedemenoj touj podaj kai taj xeiraj keiriaij kai h oyij autou soudariw periededeto legei autoij o ihsouj lusate auton kai afete upagein 11:44 And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
11:45 Multi ergo ex Judæis, qui venerant ad Mariam, et Martham, et viderant quæ fecit Jesus, crediderunt in eum. 11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontej proj thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsouj episteusan eij auton 11:45 Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
11:46 Quidam autem ex ipsis abierunt ad pharisæos, et dixerunt eis quæ fecit Jesus. 11:46 tinej de ec autwn aphlqon proj touj farisaiouj kai eipon autoij a epoihsen o ihsouj 11:46 But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
11:47 Collegerunt ergo pontifices et pharisæi concilium, et dicebant: Quid faciamus, quia hic homo multa signa facit? 11:47 sunhgagon oun oi arxiereij kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoj o anqrwpoj polla shmeia poiei 11:47 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
11:48 Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum locum, et gentem. 11:48 ean afwmen auton outwj pantej pisteusousin eij auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoj 11:48 If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
11:49 Unus autem ex ipsis, Caiphas nomine, cum esset pontifex anni illius, dixit eis: Vos nescitis quidquam, 11:49 eij de tij ec autwn kaiafaj arxiereuj wn tou eniautou ekeinou eipen autoij umeij ouk oidate ouden 11:49 And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
John 11:50 nec cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat. John 11:50 oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eij anqrwpoj apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoj apolhtai John 11:50 Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
11:51 Hoc autem a semetipso non dixit: sed cum esset pontifex anni illius, prophetavit, quod Jesus moriturus erat pro gente, 11:51 touto de af eautou ouk eipen alla arxiereuj wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouj apoqnhskein uper tou eqnouj 11:51 And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
11:52 et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. 11:52 kai oux uper tou eqnouj monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eij en 11:52 And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
11:53 Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum. 11:53 ap ekeinhj oun thj hmeraj sunebouleusanto ina apokteinwsin auton 11:53 Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
11:54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat apud Judæos, sed abiit in regionem juxta desertum, in civitatem quæ dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis suis. 11:54 ihsouj oun ouk eti parrhsia periepatei en toij ioudaioij alla aphlqen ekeiqen eij thn xwran egguj thj erhmou eij efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou 11:54 Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
11:55 Proximum autem erat Pascha Judæorum, et ascenderunt multi Jerosolymam de regione ante Pascha, ut sanctificarent seipsos. 11:55 hn de egguj to pasxa twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eij ierosoluma ek thj xwraj pro tou pasxa ina agniswsin eautouj 11:55 And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
11:56 Quærebant ergo Jesum, et colloquebantur ad invicem, in templo stantes: Quid putatis, quia non venit ad diem festum? 11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotej ti dokei umin oti ou mh elqh eij thn eorthn 11:56 Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
11:57 Dederant autem pontifices et pharisæi mandatum ut si quis cognoverit ubi sit, indicet, ut apprehendant eum. 11:57 dedwkeisan de kai oi arxiereij kai oi farisaioi entolhn ina ean tij gnw pou estin mhnush opwj piaswsin auton 11:57 Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles