Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 1

1 Corinthians 1:1 pauloj klhtoj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kai swsqenhj o adelfoj
1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoij en xristw ihsou klhtoij agioij sun pasin toij epikaloumenoij to onoma tou kuriou hmwn ihsou xristou en panti topw autwn te kai hmwn
1:3 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:4 euxaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th xariti tou qeou th doqeish umin en xristw ihsou
1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei
1:6 kaqwj to marturion tou xristou ebebaiwqh en umin
1:7 wste umaj mh ustereisqai en mhdeni xarismati apekdexomenouj thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou xristou
1:8 oj kai bebaiwsei umaj ewj telouj anegklhtouj en th hmera tou kuriou hmwn ihsou xristou
1:9 pistoj o qeoj di ou eklhqhte eij koinwnian tou uiou autou ihsou xristou tou kuriou hmwn
1 Corinthians 1:10 parakalw de umaj adelfoi dia tou onomatoj tou kuriou hmwn ihsou xristou ina to auto leghte pantej kai mh h en umin sxismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh
1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn xlohj oti eridej en umin eisin
1:12 legw de touto oti ekastoj umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de xristou
1:13 memeristai o xristoj mh pauloj estaurwqh uper umwn h eij to onoma paulou ebaptisqhte
1:14 euxaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion
1:15 ina mh tij eiph oti eij to emon onoma ebaptisa
1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa
1:17 ou gar apesteilen me xristoj baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroj tou xristou
1:18 o logoj gar o tou staurou toij men apollumenoij mwria estin toij de swzomenoij hmin dunamij qeou estin
1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw
1 Corinthians 1:20 pou sofoj pou grammateuj pou suzhththj tou aiwnoj toutou ouxi emwranen o qeoj thn sofian tou kosmou toutou
1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoj dia thj sofiaj ton qeon eudokhsen o qeoj dia thj mwriaj tou khrugmatoj swsai touj pisteuontaj
1:22 epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhnej sofian zhtousin
1:23 hmeij de khrussomen xriston estaurwmenon ioudaioij men skandalon ellhsin de mwrian
1:24 autoij de toij klhtoij ioudaioij te kai ellhsin xriston qeou dunamin kai qeou sofian
1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqenej tou qeou isxuroteron twn anqrwpwn estin
1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneij
1:27 alla ta mwra tou kosmou ecelecato o qeoj ina touj sofouj kataisxunh kai ta asqenh tou kosmou ecelecato o qeoj ina kataisxunh ta isxura
1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta ecouqenhmena ecelecato o qeoj kai ta mh onta ina ta onta katarghsh
1:29 opwj mh kauxhshtai pasa sarc enwpion autou
1 Corinthians 1:30 ec autou de umeij este en xristw ihsou oj egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoj kai apolutrwsij
1:31 ina kaqwj gegraptai o kauxwmenoj en kuriw kauxasqw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index