Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 10

1 Corinthians 10:1 ou qelw de umaj agnoein adelfoi oti oi paterej hmwn pantej upo thn nefelhn hsan kai pantej dia thj qalasshj dihlqon
10:2 kai pantej eij ton mwshn ebaptisanto en th nefelh kai en th qalassh
10:3 kai pantej to auto brwma pneumatikon efagon
10:4 kai pantej to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikhj akolouqoushj petraj h de petra hn o xristoj
10:5 all ouk en toij pleiosin autwn eudokhsen o qeoj katestrwqhsan gar en th erhmw
10:6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eij to mh einai hmaj epiqumhtaj kakwn kaqwj kakeinoi epequmhsan
10:7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqwj tinej autwn wj gegraptai ekaqisen o laoj fagein kai piein kai anesthsan paizein
10:8 mhde porneuwmen kaqwj tinej autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositreij xiliadej
10:9 mhde ekpeirazwmen ton xriston kaqwj kai tinej autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwlonto
1 Corinthians 10:10 mhde gogguzete kaqwj kai tinej autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou
10:11 tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoij egrafh de proj nouqesian hmwn eij ouj ta telh twn aiwnwn kathnthsen
10:12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh
10:13 peirasmoj umaj ouk eilhfen ei mh anqrwpinoj pistoj de o qeoj oj ouk easei umaj peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai umaj upenegkein
10:14 dioper agaphtoi mou feugete apo thj eidwlolatreiaj
10:15 wj fronimoij legw krinate umeij o fhmi
10:16 to pothrion thj eulogiaj o eulogoumen ouxi koinwnia tou aimatoj tou xristou estin ton arton on klwmen ouxi koinwnia tou swmatoj tou xristou estin
10:17 oti eij artoj en swma oi polloi esmen oi gar pantej ek tou enoj artou metexomen
10:18 blepete ton israhl kata sarka ouxi oi esqiontej taj qusiaj koinwnoi tou qusiasthriou eisin
10:19 ti oun fhmi oti eidwlon ti estin h oti eidwloquton ti estin
1 Corinthians 10:20 all oti a quei ta eqnh daimonioij quei kai ou qew ou qelw de umaj koinwnouj twn daimoniwn ginesqai
10:21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhj kuriou metexein kai trapezhj daimoniwn
10:22 h parazhloumen ton kurion mh isxuroteroi autou esmen
10:23 panta moi ecestin all ou panta sumferei panta moi ecestin all ou panta oikodomei
10:24 mhdeij to eautou zhteitw alla to tou eterou ekastoj
10:25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinontej dia thn suneidhsin
10:26 tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authj
10:27 ei de tij kalei umaj twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinontej dia thn suneidhsin
10:28 ean de tij umin eiph touto eidwloquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authj
10:29 suneidhsin de legw ouxi thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhj suneidhsewj
1 Corinthians 10:30 ei de egw xariti metexw ti blasfhmoumai uper ou egw euxaristw
10:31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eij docan qeou poieite
10:32 aproskopoi ginesqe kai ioudaioij kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou
10:33 kaqwj kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumferon alla to twn pollwn ina swqwsin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index