Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 13

1 Corinthians 13:1 ean taij glwssaij twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh exw gegona xalkoj hxwn h kumbalon alalazon
13:2 kai ean exw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin kai ean exw pasan thn pistin wste orh meqistanein agaphn de mh exw ouden eimi
13:3 kai ean ywmisw panta ta uparxonta mou kai ean paradw to swma mou ina kauqhswmai agaphn de mh exw ouden wfeloumai
13:4 h agaph makroqumei xrhsteuetai h agaph ou zhloi h agaph ou perpereuetai ou fusioutai
13:5 ouk asxhmonei ou zhtei ta eauthj ou parocunetai ou logizetai to kakon
13:6 ou xairei epi th adikia sugxairei de th alhqeia
13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei
13:8 h agaph oudepote ekpiptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsij katarghqhsetai
13:9 ek merouj gar ginwskomen kai ek merouj profhteuomen
1 Corinthians 13:10 otan de elqh to teleion tote to ek merouj katarghqhsetai
13:11 ote hmhn nhpioj wj nhpioj elaloun wj nhpioj efronoun wj nhpioj elogizomhn ote de gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou
13:12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon proj proswpon arti ginwskw ek merouj tote de epignwsomai kaqwj kai epegnwsqhn
13:13 nuni de menei pistij elpij agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index