Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 14

1 Corinthians 14:1 diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte
14:2 o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoij lalei alla tw qew oudeij gar akouei pneumati de lalei musthria
14:3 o de profhteuwn anqrwpoij lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian
14:4 o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei
14:5 qelw de pantaj umaj lalein glwssaij mallon de ina profhteuhte meizwn gar o profhteuwn h o lalwn glwssaij ektoj ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh
14:6 nuni de adelfoi ean elqw proj umaj glwssaij lalwn ti umaj wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didaxh
14:7 omwj ta ayuxa fwnhn didonta eite auloj eite kiqara ean diastolhn toij fqoggoij mh dw pwj gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon
14:8 kai gar ean adhlon fwnhn salpigc dw tij paraskeuasetai eij polemon
14:9 outwj kai umeij dia thj glwsshj ean mh eushmon logon dwte pwj gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eij aera lalountej
1 Corinthians 14:10 tosauta ei tuxoi genh fwnwn estin en kosmw kai ouden afwnon
14:11 ean oun mh eidw thn dunamin thj fwnhj esomai tw lalounti barbaroj kai o lalwn en emoi barbaroj
14:12 outwj kai umeij epei zhlwtai este pneumatwn proj thn oikodomhn thj ekklhsiaj zhteite ina perisseuhte
14:13 dioper o lalwn glwssh proseuxesqw ina diermhneuh
14:14 ean gar proseuxwmai glwssh to pneuma mou proseuxetai o de nouj mou akarpoj estin
14:15 ti oun estin proseucomai tw pneumati proseucomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw de kai tw noi
14:16 epei ean euloghshj tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwj erei to amhn epi th sh euxaristia epeidh ti legeij ouk oiden
14:17 su men gar kalwj euxaristeij all o eteroj ouk oikodomeitai
14:18 euxaristw tw qew mou pantwn umwn mallon glwssaij lalwn
14:19 all en ekklhsia qelw pente logouj dia tou nooj mou lalhsai ina kai allouj kathxhsw h muriouj logouj en glwssh
1 Corinthians 14:20 adelfoi mh paidia ginesqe taij fresin alla th kakia nhpiazete taij de fresin teleioi ginesqe
14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoij kai en xeilesin eteroij lalhsw tw law toutw kai oud outwj eisakousontai mou legei kurioj
14:22 wste ai glwssai eij shmeion eisin ou toij pisteuousin alla toij apistoij h de profhteia ou toij apistoij alla toij pisteuousin
14:23 ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai pantej glwssaij lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe
14:24 ean de pantej profhteuwsin eiselqh de tij apistoj h idiwthj elegxetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn
14:25 kai outwj ta krupta thj kardiaj autou fanera ginetai kai outwj peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti o qeoj ontwj en umin estin
14:26 ti oun estin adelfoi otan sunerxhsqe ekastoj umwn yalmon exei didaxhn exei glwssan exei apokaluyin exei ermhneian exei panta proj oikodomhn genesqw
14:27 eite glwssh tij lalei kata duo h to pleiston treij kai ana meroj kai eij diermhneuetw
14:28 ean de mh h diermhneuthj sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew
14:29 profhtai de duo h treij laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan
1 Corinthians 14:30 ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoj sigatw
14:31 dunasqe gar kaq ena pantej profhteuein ina pantej manqanwsin kai pantej parakalwntai
14:32 kai pneumata profhtwn profhtaij upotassetai
14:33 ou gar estin akatastasiaj o qeoj all eirhnhj wj en pasaij taij ekklhsiaij twn agiwn
14:34 ai gunaikej umwn en taij ekklhsiaij sigatwsan ou gar epitetraptai autaij lalein all upotassesqai kaqwj kai o nomoj legei
14:35 ei de ti maqein qelousin en oikw touj idiouj andraj eperwtatwsan aisxron gar estin gunaicin en ekklhsia lalein
14:36 h af umwn o logoj tou qeou echlqen h eij umaj monouj kathnthsen
14:37 ei tij dokei profhthj einai h pneumatikoj epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai
14:38 ei de tij agnoei agnoeitw
14:39 wste adelfoi zhloute to profhteuein kai to lalein glwssaij mh kwluete
14:40 panta eusxhmonwj kai kata tacin ginesqw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index