Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 5

1 Corinthians 5:1 olwj akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htij oude en toij eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroj exein
5:2 kai umeij pefusiwmenoi este kai ouxi mallon epenqhsate ina ecarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsaj
5:3 egw men gar wj apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wj parwn ton outwj touto katergasamenon
5:4 en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou sunaxqentwn umwn kai tou emou pneumatoj sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou xristou
5:5 paradounai ton toiouton tw satana eij oleqron thj sarkoj ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou
5:6 ou kalon to kauxhma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi
5:7 ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwj este azumoi kai gar to pasxa hmwn uper hmwn equqh xristoj
5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaj kai ponhriaj all en azumoij eilikrineiaj kai alhqeiaj
5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoij
1 Corinthians 5:10 kai ou pantwj toij pornoij tou kosmou toutou h toij pleonektaij h arpacin h eidwlolatraij epei ofeilete ara ek tou kosmou ecelqein
5:11 nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tij adelfoj onomazomenoj h pornoj h pleonekthj h eidwlolatrhj h loidoroj h mequsoj h arpac tw toioutw mhde sunesqiein
5:12 ti gar moi kai touj ecw krinein ouxi touj esw umeij krinete
5:13 touj de ecw o qeoj krinei kai ecareite ton ponhron ec umwn autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index