Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 12

1 Corinthians 12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umaj agnoein
12:2 oidate oti eqnh hte proj ta eidwla ta afwna wj an hgesqe apagomenoi
12:3 dio gnwrizw umin oti oudeij en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsoun kai oudeij dunatai eipein kurion ihsoun ei mh en pneumati agiw
12:4 diaireseij de xarismatwn eisin to de auto pneuma
12:5 kai diaireseij diakoniwn eisin kai o autoj kurioj
12:6 kai diaireseij energhmatwn eisin o de autoj estin qeoj o energwn ta panta en pasin
12:7 ekastw de didotai h fanerwsij tou pneumatoj proj to sumferon
12:8 w men gar dia tou pneumatoj didotai logoj sofiaj allw de logoj gnwsewj kata to auto pneuma
12:9 eterw de pistij en tw autw pneumati allw de xarismata iamatwn en tw autw pneumati
1 Corinthians 12:10 allw de energhmata dunamewn allw de profhteia allw de diakriseij pneumatwn eterw de genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn
12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqwj bouletai
12:12 kaqaper gar to swma en estin kai melh exei polla panta de ta melh tou swmatoj tou enoj polla onta en estin swma outwj kai oxristoj
12:13 kai gar en eni pneumati hmeij pantej eij en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhnej eite douloi eite eleuqeroi kai pantej eij en pneuma epotisqhmen
12:14 kai gar to swma ouk estin en meloj alla polla
12:15 ean eiph o pouj oti ouk eimi xeir ouk eimi ek tou swmatoj ou para touto ouk estin ek tou swmatoj
12:16 kai ean eiph to ouj oti ouk eimi ofqalmoj ouk eimi ek tou swmatoj ou para touto ouk estin ek tou swmatoj
12:17 ei olon to swma ofqalmoj pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsij
12:18 nuni de o qeoj eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqwj hqelhsen
12:19 ei de hn ta panta en meloj pou to swma
1 Corinthians 12:20 nun de polla men melh en de swma
12:21 ou dunatai de ofqalmoj eipein th xeiri xreian sou ouk exw h palin h kefalh toij posin xreian umwn ouk exw
12:22 alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatoj asqenestera uparxein anagkaia estin
12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou swmatoj toutoij timhn perissoteran peritiqemen kai ta asxhmona hmwn eusxhmosunhn perissoteran exei
12:24 ta de eusxhmona hmwn ou xreian exei all o qeoj sunekerasen to swma tw usterounti perissoteran douj timhn
12:25 ina mh h sxisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh
12:26 kai eite pasxei en meloj sumpasxei panta ta melh eite docazetai en meloj sugxairei panta ta melh
12:27 umeij de este swma xristou kai melh ek merouj
12:28 kai ouj men eqeto o qeoj en th ekklhsia prwton apostolouj deuteron profhtaj triton didaskalouj epeita dunameij eita xarismata iamatwn antilhyeij kubernhseij genh glwsswn
12:29 mh pantej apostoloi mh pantej profhtai mh pantej didaskaloi mh pantej dunameij
1 Corinthians 12:30 mh pantej xarismata exousin iamatwn mh pantej glwssaij lalousin mh pantej diermhneuousin
12:31 zhloute de ta xarismata ta kreittona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index