Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 15

1 Corinthians 15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate
15:2 di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katexete ektoj ei mh eikh episteusate
15:3 paredwka gar umin en prwtoij o kai parelabon oti xristoj apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata taj grafaj
15:4 kai oti etafh kai oti eghgertai th trith hmera kata taj grafaj
15:5 kai oti wfqh khfa eita toij dwdeka
15:6 epeita wfqh epanw pentakosioij adelfoij efapac ec wn oi pleiouj menousin ewj arti tinej de kai ekoimhqhsan
15:7 epeita wfqh iakwbw eita toij apostoloij pasin
15:8 esxaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi
15:9 egw gar eimi o elaxistoj twn apostolwn oj ouk eimi ikanoj kaleisqai apostoloj dioti ediwca thn ekklhsian tou qeou
1 Corinthians 15:10 xariti de qeou eimi o eimi kai h xarij autou h eij eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de all h xarij tou qeou h sun emoi
15:11 eite oun egw eite ekeinoi outwj khrussomen kai outwj episteusate
15:12 ei de xristoj khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pwj legousin tinej en umin oti anastasij nekrwn ouk estin
15:13 ei de anastasij nekrwn ouk estin oude xristoj eghgertai
15:14 ei de xristoj ouk eghgertai kenon ara to khrugma hmwn kenh de kai h pistij umwn
15:15 euriskomeqa de kai yeudomarturej tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton xriston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai
15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude xristoj eghgertai
15:17 ei de xristoj ouk eghgertai mataia h pistij umwn eti este en taij amartiaij umwn
15:18 ara kai oi koimhqentej en xristw apwlonto
15:19 ei en th zwh tauth hlpikotej esmen en xristw monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen
1 Corinthians 15:20 nuni de xristoj eghgertai ek nekrwn aparxh twn kekoimhmenwn egeneto
15:21 epeidh gar di anqrwpou o qanatoj kai di anqrwpou anastasij nekrwn
15:22 wsper gar en tw adam pantej apoqnhskousin outwj kai en tw xristw pantej zwopoihqhsontai
15:23 ekastoj de en tw idiw tagmati aparxh xristoj epeita oi xristou en th parousia autou
15:24 eita to teloj otan paradw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan arxhn kai pasan ecousian kai dunamin
15:25 dei gar auton basileuein axrij ou an qh pantaj touj exqrouj upo touj podaj autou
15:26 esxatoj exqroj katargeitai o qanatoj
15:27 panta gar upetacen upo touj podaj autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektoj tou upotacantoj autw ta panta
15:28 otan de upotagh autw ta panta tote kai autoj o uioj upotaghsetai tw upotacanti autw ta panta ina h o qeoj ta panta en pasin
15:29 epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olwj nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper twn nekrwn
1 Corinthians 15:30 ti kai hmeij kinduneuomen pasan wran
15:31 kaq hmeran apoqnhskw nh thn umeteran kauxhsin hn exw en xristw ihsou tw kuriw hmwn
15:32 ei kata anqrwpon eqhriomaxhsa en efesw ti moi to ofeloj ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen
15:33 mh planasqe fqeirousin hqh xrhsq omiliai kakai
15:34 eknhyate dikaiwj kai mh amartanete agnwsian gar qeou tinej exousin proj entrophn umin legw
15:35 all erei tij pwj egeirontai oi nekroi poiw de swmati erxontai
15:36 afron su o speireij ou zwopoieitai ean mh apoqanh
15:37 kai o speireij ou to swma to genhsomenon speireij alla gumnon kokkon ei tuxoi sitou h tinoj twn loipwn
15:38 o de qeoj autw didwsin swma kaqwj hqelhsen kai ekastw twn spermatwn to idion swma
15:39 ou pasa sarc h auth sarc alla allh men sarc anqrwpwn allh de sarc kthnwn allh de ixquwn allh de pthnwn
1 Corinthians 15:40 kai swmata epourania kai swmata epigeia all etera men h twn epouraniwn doca etera de h twn epigeiwn
15:41 allh doca hliou kai allh doca selhnhj kai allh doca asterwn asthr gar asteroj diaferei en doch
15:42 outwj kai h anastasij twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia
15:43 speiretai en atimia egeiretai en doch speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei
15:44 speiretai swma yuxikon egeiretai swma pneumatikon estin swma yuxikon kai estin swma pneumatikon
15:45 outwj kai gegraptai egeneto o prwtoj anqrwpoj adam eij yuxhn zwsan o esxatoj adam eij pneuma zwopoioun
15:46 all ou prwton to pneumatikon alla to yuxikon epeita to pneumatikon
15:47 o prwtoj anqrwpoj ek ghj xoikoj o deuteroj anqrwpoj o kurioj ec ouranou
15:48 oioj o xoikoj toioutoi kai oi xoikoi kai oioj o epouranioj toioutoi kai oi epouranioi
15:49 kai kaqwj eforesamen thn eikona tou xoikou foresomen kai thn eikona tou epouraniou
1 Corinthians 15:50 touto de fhmi adelfoi oti sarc kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunantai oude h fqora thn afqarsian klhronomei
15:51 idou musthrion umin legw pantej men ou koimhqhsomeqa pantej de allaghsomeqa
15:52 en atomw en riph ofqalmou en th esxath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeij allaghsomeqa
15:53 dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian
15:54 otan de to fqarton touto endushtai afqarsian kai to qnhton touto endushtai aqanasian tote genhsetai o logoj o gegrammenoj katepoqh o qanatoj eij nikoj
15:55 pou sou qanate to kentron pou sou adh to nikoj
15:56 to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamij thj amartiaj o nomoj
15:57 tw de qew xarij tw didonti hmin to nikoj dia tou kuriou hmwn ihsou xristou
15:58 wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuontej en tw ergw tou kuriou pantote eidotej oti o kopoj umwn ouk estin kenoj en kuriw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index