Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 3

1 Corinthians 3:1 kai egw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin wj pneumatikoij all wj sarkikoij wj nhpioij en xristw
3:2 gala umaj epotisa kai ou brwma oupw gar hdunasqe all oute eti nun dunasqe
3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhloj kai erij kai dixostasiai ouxi sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite
3:4 otan gar legh tij egw men eimi paulou eteroj de egw apollw ouxi sarkikoi este
3:5 tij oun estin pauloj tij de apollwj all h diakonoi di wn episteusate kai ekastw wj o kurioj edwken
3:6 egw efuteusa apollwj epotisen all o qeoj hucanen
3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o aucanwn qeoj
3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastoj de ton idion misqon lhyetai kata ton idion kopon
3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este
1 Corinthians 3:10 kata thn xarin tou qeou thn doqeisan moi wj sofoj arxitektwn qemelion teqeika alloj de epoikodomei ekastoj de blepetw pwj epoikodomei
3:11 qemelion gar allon oudeij dunatai qeinai para ton keimenon oj estin ihsouj o xristoj
3:12 ei de tij epoikodomei epi ton qemelion touton xruson arguron liqouj timiouj cula xorton kalamhn
3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei
3:14 ei tinoj to ergon menei o epwkodomhsen misqon lhyetai
3:15 ei tinoj to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autoj de swqhsetai outwj de wj dia puroj
3:16 ouk oidate oti naoj qeou este kai to pneuma tou qeou oikei en umin
3:17 ei tij ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeoj o gar naoj tou qeou agioj estin oitinej este umeij
3:18 mhdeij eauton ecapatatw ei tij dokei sofoj einai en umin en tw aiwni toutw mwroj genesqw ina genhtai sofoj
3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenoj touj sofouj en th panourgia autwn
1 Corinthians 3:20 kai palin kurioj ginwskei touj dialogismouj twn sofwn oti eisin mataioi
3:21 wste mhdeij kauxasqw en anqrwpoij panta gar umwn estin
3:22 eite pauloj eite apollwj eite khfaj eite kosmoj eite zwh eite qanatoj eite enestwta eite mellonta panta umwn estin
3:23 umeij de xristou xristoj de qeou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index