Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 6

1 Corinthians 6:1 tolma tij umwn pragma exwn proj ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouxi epi twn agiwn
6:2 ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoj anacioi este krithriwn elaxistwn
6:3 ouk oidate oti aggelouj krinoumen mhti ge biwtika
6:4 biwtika men oun krithria ean exhte touj ecouqenhmenouj en th ekklhsia toutouj kaqizete
6:5 proj entrophn umin legw outwj ouk estin en umin sofoj oude eij oj dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou
6:6 alla adelfoj meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn
6:7 hdh men oun olwj htthma en umin estin oti krimata exete meq eautwn dia ti ouxi mallon adikeisqe dia ti ouxi mallon apostereisqe
6:8 alla umeij adikeite kai apostereite kai tauta adelfouj
6:9 h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moixoi oute malakoi oute arsenokoitai
1 Corinthians 6:10 oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi oux arpagej basileian qeou ou klhronomhsousin
6:11 kai tauta tinej hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn
6:12 panta moi ecestin all ou panta sumferei panta moi ecestin all ouk egw ecousiasqhsomai upo tinoj
6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia toij brwmasin o de qeoj kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioj tw swmati
6:14 o de qeoj kai ton kurion hgeiren kai hmaj ecegerei dia thj dunamewj autou
6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh xristou estin araj oun ta melh tou xristou poihsw pornhj melh mh genoito
6:16 h ouk oidate oti o kollwmenoj th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eij sarka mian
6:17 o de kollwmenoj tw kuriw en pneuma estin
6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoj ektoj tou swmatoj estin o de porneuwn eij to idion swma amartanei
6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naoj tou en umin agiou pneumatoj estin ou exete apo qeou kai ouk este eautwn
1 Corinthians 6:20 hgorasqhte gar timhj docasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index