Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 2

1 Corinthians 2:1 kagw elqwn proj umaj adelfoi hlqon ou kaq uperoxhn logou h sofiaj kataggellwn umin to marturion tou qeou
2:2 ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mh ihsoun xriston kai touton estaurwmenon
2:3 kai egw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn proj umaj
2:4 kai o logoj mou kai to khrugma mou ouk en peiqoij anqrwpinhj sofiaj logoij all en apodeicei pneumatoj kai dunamewj
2:5 ina h pistij umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou
2:6 sofian de laloumen en toij teleioij sofian de ou tou aiwnoj toutou oude twn arxontwn tou aiwnoj toutou twn katargoumenwn
2:7 alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoj pro twn aiwnwn eij docan hmwn
2:8 hn oudeij twn arxontwn tou aiwnoj toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion thj dochj estaurwsan
2:9 alla kaqwj gegraptai a ofqalmoj ouk eiden kai ouj ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh a htoimasen o qeoj toij agapwsin auton
1 Corinthians 2:10 hmin de o qeoj apekaluyen dia tou pneumatoj autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou
2:11 tij gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outwj kai ta tou qeou oudeij oiden ei mh to pneuma tou qeou
2:12 hmeij de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou xarisqenta hmin
2:13 a kai laloumen ouk en didaktoij anqrwpinhj sofiaj logoij all en didaktoij pneumatoj agiou pneumatikoij pneumatika sugkrinontej
2:14 yuxikoj de anqrwpoj ou dexetai ta tou pneumatoj tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikwj anakrinetai
2:15 o de pneumatikoj anakrinei men panta autoj de up oudenoj anakrinetai
2:16 tij gar egnw noun kuriou oj sumbibasei auton hmeij de noun xristou exomen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index