Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 16

1 Corinthians 16:1 peri de thj logiaj thj eij touj agiouj wsper dietaca taij ekklhsiaij thj galatiaj outwj kai umeij poihsate
16:2 kata mian sabbatwn ekastoj umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti an euodwtai ina mh otan elqw tote logiai ginwntai
16:3 otan de paragenwmai ouj ean dokimashte di epistolwn toutouj pemyw apenegkein thn xarin umwn eij ierousalhm
16:4 ean de h acion tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai
16:5 eleusomai de proj umaj otan makedonian dielqw makedonian gar dierxomai
16:6 proj umaj de tuxon paramenw h kai paraxeimasw ina umeij me propemyhte ou ean poreuwmai
16:7 ou qelw gar umaj arti en parodw idein elpizw de xronon tina epimeinai proj umaj ean o kurioj epitreph
16:8 epimenw de en efesw ewj thj penthkosthj
16:9 qura gar moi anewgen megalh kai energhj kai antikeimenoi polloi
1 Corinthians 16:10 ean de elqh timoqeoj blepete ina afobwj genhtai proj umaj to gar ergon kuriou ergazetai wj kai egw
16:11 mh tij oun auton ecouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh proj me ekdexomai gar auton meta twn adelfwn
16:12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh proj umaj meta twn adelfwn kai pantwj ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh
16:13 grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe
16:14 panta umwn en agaph ginesqw
16:15 parakalw de umaj adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparxh thj axaiaj kai eij diakonian toij agioij etacan eautouj
16:16 ina kai umeij upotasshsqe toij toioutoij kai panti tw sunergounti kai kopiwnti
16:17 xairw de epi th parousia stefana kai fourtounatou kai axaikou oti to umwn usterhma outoi aneplhrwsan
16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun touj toioutouj
16:19 aspazontai umaj ai ekklhsiai thj asiaj aspazontai umaj en kuriw polla akulaj kai priskilla sun th kat oikon autwn ekklhsia
1 Corinthians 16:20 aspazontai umaj oi adelfoi pantej aspasasqe allhlouj en filhmati agiw
16:21 o aspasmoj th emh xeiri paulou
16:22 ei tij ou filei ton kurion ihsoun xriston htw anaqema maran aqa
16:23 h xarij tou kuriou ihsou xristou meq umwn
16:24 h agaph mou meta pantwn umwn en xristw ihsou amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index