Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 11

1 Corinthians 11:1 mimhtai mou ginesqe kaqwj kagw xristou
11:2 epainw de umaj adelfoi oti panta mou memnhsqe kai kaqwj paredwka umin taj paradoseij katexete
11:3 qelw de umaj eidenai oti pantoj androj h kefalh o xristoj estin kefalh de gunaikoj o anhr kefalh de xristou o qeoj
11:4 paj anhr proseuxomenoj h profhteuwn kata kefalhj exwn kataisxunei thn kefalhn autou
11:5 pasa de gunh proseuxomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataisxunei thn kefalhn eauthj en gar estin kai to auto th ecurhmenh
11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aisxron gunaiki to keirasqai h curasqai katakaluptesqw
11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doca qeou uparxwn gunh de doca androj estin
11:8 ou gar estin anhr ek gunaikoj alla gunh ec androj
11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra
1 Corinthians 11:10 dia touto ofeilei h gunh ecousian exein epi thj kefalhj dia touj aggelouj
11:11 plhn oute anhr xwrij gunaikoj oute gunh xwrij androj en kuriw
11:12 wsper gar h gunh ek tou androj outwj kai o anhr dia thj gunaikoj ta de panta ek tou qeou
11:13 en umin autoij krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseuxesqai
11:14 h oude auth h fusij didaskei umaj oti anhr men ean koma atimia autw estin
11:15 gunh de ean koma doca auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth
11:16 ei de tij dokei filoneikoj einai hmeij toiauthn sunhqeian ouk exomen oude ai ekklhsiai tou qeou
11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eij to kreitton all eij to htton sunerxesqe
11:18 prwton men gar sunerxomenwn umwn en th ekklhsia akouw sxismata en umin uparxein kai meroj ti pisteuw
11:19 dei gar kai aireseij en umin einai ina oi dokimoi faneroi genwntai en umin
1 Corinthians 11:20 sunerxomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein
11:21 ekastoj gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai oj men peina oj de mequei
11:22 mh gar oikiaj ouk exete eij to esqiein kai pinein h thj ekklhsiaj tou qeou katafroneite kai kataisxunete touj mh exontaj ti umin eipw epainesw umaj en toutw ouk epainw
11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioj ihsouj en th nukti h paredidoto elaben arton
11:24 kai euxaristhsaj eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite eij thn emhn anamnhsin
11:25 wsautwj kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakij an pinhte eij thn emhn anamnhsin
11:26 osakij gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete axrij ou an elqh
11:27 wste oj an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaciwj enoxoj estai tou swmatoj kai aimatoj tou kuriou
11:28 dokimazetw de anqrwpoj eauton kai outwj ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw
11:29 o gar esqiwn kai pinwn anaciwj krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou
1 Corinthians 11:30 dia touto en umin polloi asqeneij kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi
11:31 ei gar eautouj diekrinomen ouk an ekrinomeqa
11:32 krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen
11:33 wste adelfoi mou sunerxomenoi eij to fagein allhlouj ekdexesqe
11:34 ei de tij peina en oikw esqietw ina mh eij krima sunerxhsqe ta de loipa wj an elqw diatacomai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index