Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 7

1 Corinthians 7:1 peri de wn egrayate moi kalon anqrwpw gunaikoj mh aptesqai
7:2 dia de taj porneiaj ekastoj thn eautou gunaika exetw kai ekasth ton idion andra exetw
7:3 th gunaiki o anhr thn ofeilomenhn eunoian apodidotw omoiwj de kai h gunh tw andri
7:4 h gunh tou idiou swmatoj ouk ecousiazei all o anhr omoiwj de kai o anhr tou idiou swmatoj ouk ecousiazei all h gunh
7:5 mh apostereite allhlouj ei mh ti an ek sumfwnou proj kairon ina sxolazhte th nhsteia kai th proseuxh kai palin epi to auto sunerxhsqe ina mh peirazh umaj o satanaj dia thn akrasian umwn
7:6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn
7:7 qelw gar pantaj anqrwpouj einai wj kai emauton all ekastoj idion xarisma exei ek qeou oj men outwj oj de outwj
7:8 legw de toij agamoij kai taij xhraij kalon autoij estin ean meinwsin wj kagw
7:9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreisson gar estin gamhsai h purousqai
1 Corinthians 7:10 toij de gegamhkosin paraggellw ouk egw all o kurioj gunaika apo androj mh xwrisqhnai
7:11 ean de kai xwrisqh menetw agamoj h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai
7:12 toij de loipoij egw legw oux o kurioj ei tij adelfoj gunaika exei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn
7:13 kai gunh htij exei andra apiston kai autoj suneudokei oikein met authj mh afietw auton
7:14 hgiastai gar o anhr o apistoj en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistoj en tw andri epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin
7:15 ei de o apistoj xwrizetai xwrizesqw ou dedoulwtai o adelfoj h h adelfh en toij toioutoij en de eirhnh keklhken hmaj o qeoj
7:16 ti gar oidaj gunai ei ton andra swseij h ti oidaj aner ei thn gunaika swseij
7:17 ei mh ekastw wj emerisen o qeoj ekaston wj keklhken o kurioj outwj peripateitw kai outwj en taij ekklhsiaij pasaij diatassomai
7:18 peritetmhmenoj tij eklhqh mh epispasqw en akrobustia tij eklhqh mh peritemnesqw
7:19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsij entolwn qeou
1 Corinthians 7:20 ekastoj en th klhsei h eklhqh en tauth menetw
7:21 douloj eklhqhj mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeroj genesqai mallon xrhsai
7:22 o gar en kuriw klhqeij douloj apeleuqeroj kuriou estin omoiwj kai o eleuqeroj klhqeij douloj estin xristou
7:23 timhj hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn
7:24 ekastoj en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para tw qew
7:25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk exw gnwmhn de didwmi wj hlehmenoj upo kuriou pistoj einai
7:26 nomizw oun touto kalon uparxein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outwj einai
7:27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikoj mh zhtei gunaika
7:28 ean de kai ghmhj oux hmartej kai ean ghmh h parqenoj oux hmarten qliyin de th sarki ecousin oi toioutoi egw de umwn feidomai
7:29 touto de fhmi adelfoi oti o kairoj sunestalmenoj to loipon estin ina kai oi exontej gunaikaj wj mh exontej wsin
1 Corinthians 7:30 kai oi klaiontej wj mh klaiontej kai oi xairontej wj mh xairontej kai oi agorazontej wj mh katexontej
7:31 kai oi xrwmenoi tw kosmw toutw wj mh kataxrwmenoi paragei gar to sxhma tou kosmou toutou
7:32 qelw de umaj amerimnouj einai o agamoj merimna ta tou kuriou pwj aresei tw kuriw
7:33 o de gamhsaj merimna ta tou kosmou pwj aresei th gunaiki
7:34 memeristai h gunh kai h parqenoj h agamoj merimna ta tou kuriou ina h agia kai swmati kai pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pwj aresei tw andri
7:35 touto de proj to umwn autwn sumferon legw oux ina broxon umin epibalw alla proj to eusxhmon kai euprosedron tw kuriw aperispastwj
7:36 ei de tij asxhmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmoj kai outwj ofeilei ginesqai o qelei poieitw oux amartanei gameitwsan
7:37 oj de esthken edraioj en th kardia mh exwn anagkhn ecousian de exei peri tou idiou qelhmatoj kai touto kekriken en th kardia autou tou threin thn eautou parqenon kalwj poiei
7:38 wste kai o ekgamizwn kalwj poiei o de mh ekgamizwn kreisson poiei
7:39 gunh dedetai nomw ef oson xronon zh o anhr authj ean de koimhqh o anhr authj eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw
1 Corinthians 7:40 makariwtera de estin ean outwj meinh kata thn emhn gnwmhn dokw de kagw pneuma qeou exein

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index