Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 9

1 Corinthians 9:1 ouk eimi apostoloj ouk eimi eleuqeroj ouxi ihsoun xriston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeij este en kuriw
9:2 ei alloij ouk eimi apostoloj alla ge umin eimi h gar sfragij thj emhj apostolhj umeij este en kuriw
9:3 h emh apologia toij eme anakrinousin auth estin
9:4 mh ouk exomen ecousian fagein kai piein
9:5 mh ouk exomen ecousian adelfhn gunaika periagein wj kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaj
9:6 h monoj egw kai barnabaj ouk exomen ecousian tou mh ergazesqai
9:7 tij strateuetai idioij oywnioij pote tij futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tij poimainei poimnhn kai ek tou galaktoj thj poimnhj ouk esqiei
9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h ouxi kai o nomoj tauta legei
9:9 en gar tw mwsewj nomw gegraptai ou fimwseij boun alownta mh twn bown melei tw qew
1 Corinthians 9:10 h di hmaj pantwj legei di hmaj gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown thj elpidoj autou metexein ep elpidi
9:11 ei hmeij umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeij umwn ta sarkika qerisomen
9:12 ei alloi thj ecousiaj umwn metexousin ou mallon hmeij all ouk exrhsameqa th ecousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou xristou
9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuontej tw qusiasthriw summerizontai
9:14 outwj kai o kurioj dietacen toij to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn
9:15 egw de oudeni exrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwj genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauxhma mou ina tij kenwsh
9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauxhma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai
9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon exw ei de akwn oikonomian pepisteumai
9:18 tij oun moi estin o misqoj ina euaggelizomenoj adapanon qhsw to euaggelion tou xristou eij to mh kataxrhsasqai th ecousia mou en tw euaggeliw
9:19 eleuqeroj gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touj pleionaj kerdhsw
1 Corinthians 9:20 kai egenomhn toij ioudaioij wj ioudaioj ina ioudaiouj kerdhsw toij upo nomon wj upo nomon ina touj upo nomon kerdhsw
9:21 toij anomoij wj anomoj mh wn anomoj qew all ennomoj xristw ina kerdhsw anomouj
9:22 egenomhn toij asqenesin wj asqenhj ina touj asqeneij kerdhsw toij pasin gegona ta panta ina pantwj tinaj swsw
9:23 touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoj autou genwmai
9:24 ouk oidate oti oi en stadiw trexontej pantej men trexousin eij de lambanei to brabeion outwj trexete ina katalabhte
9:25 paj de o agwnizomenoj panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeij de afqarton
9:26 egw toinun outwj trexw wj ouk adhlwj outwj pukteuw wj ouk aera derwn
9:27 all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpwj alloij khrucaj autoj adokimoj genwmai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index