Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 8

1 Corinthians 8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti pantej gnwsin exomen h gnwsij fusioi h de agaph oikodomei
8:2 ei de tij dokei eidenai ti oudepw ouden egnwken kaqwj dei gnwnai
8:3 ei de tij agapa ton qeon outoj egnwstai up autou
8:4 peri thj brwsewj oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeij qeoj eteroj ei mh eij
8:5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi thj ghj wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi
8:6 all hmin eij qeoj o pathr ec ou ta panta kai hmeij eij auton kai eij kurioj ihsouj xristoj di ou ta panta kai hmeij di autou
8:7 all ouk en pasin h gnwsij tinej de th suneidhsei tou eidwlou ewj arti wj eidwloquton esqiousin kai h suneidhsij autwn asqenhj ousa molunetai
8:8 brwma de hmaj ou paristhsin tw qew oute gar ean fagwmen perisseuomen oute ean mh fagwmen usteroumeqa
8:9 blepete de mhpwj h ecousia umwn auth proskomma genhtai toij asqenousin
1 Corinthians 8:10 ean gar tij idh se ton exonta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouxi h suneidhsij autou asqenouj ontoj oikodomhqhsetai eij to ta eidwloquta esqiein
8:11 kai apoleitai o asqenwn adelfoj epi th sh gnwsei di on xristoj apeqanen
8:12 outwj de amartanontej eij touj adelfouj kai tuptontej autwn thn suneidhsin asqenousan eij xriston amartanete
8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eij ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index