Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Corinthians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 Corinthians Chapter 4

1 Corinthians 4:1 outwj hmaj logizesqw anqrwpoj wj uphretaj xristou kai oikonomouj musthriwn qeou
4:2 o de loipon zhteitai en toij oikonomoij ina pistoj tij eureqh
4:3 emoi de eij elaxiston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhj hmeraj all oude emauton anakrinw
4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurioj estin
4:5 wste mh pro kairou ti krinete ewj an elqh o kurioj oj kai fwtisei ta krupta tou skotouj kai fanerwsei taj boulaj twn kardiwn kai tote o epainoj genhsetai ekastw apo tou qeou
4:6 tauta de adelfoi metesxhmatisa eij emauton kai apollw di umaj ina en hmin maqhte to mh uper o gegraptai fronein ina mh eij uper tou enoj fusiousqe kata tou eterou
4:7 tij gar se diakrinei ti de exeij o ouk elabej ei de kai elabej ti kauxasai wj mh labwn
4:8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate xwrij hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeij umin sumbasileuswmen
4:9 dokw gar oti o qeoj hmaj touj apostolouj esxatouj apedeicen wj epiqanatiouj oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggeloij kai anqrwpoij
1 Corinthians 4:10 hmeij mwroi dia xriston umeij de fronimoi en xristw hmeij asqeneij umeij de isxuroi umeij endocoi hmeij de atimoi
4:11 axri thj arti wraj kai peinwmen kai diywmen kai gumnhteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen
4:12 kai kopiwmen ergazomenoi taij idiaij xersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anexomeqa
4:13 blasfhmoumenoi parakaloumen wj perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ewj arti
4:14 ouk entrepwn umaj grafw tauta all wj tekna mou agaphta nouqetw
4:15 ean gar muriouj paidagwgouj exhte en xristw all ou pollouj pateraj en gar xristw ihsou dia tou euaggeliou egw umaj egennhsa
4:16 parakalw oun umaj mimhtai mou ginesqe
4:17 dia touto epemya umin timoqeon oj estin teknon mou agaphton kai piston en kuriw oj umaj anamnhsei taj odouj mou taj en xristw kaqwj pantaxou en pash ekklhsia didaskw
4:18 wj mh erxomenou de mou proj umaj efusiwqhsan tinej
4:19 eleusomai de taxewj proj umaj ean o kurioj qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin
1 Corinthians 4:20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei
4:21 ti qelete en rabdw elqw proj umaj h en agaph pneumati te praothtoj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index