Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 1

Mark 1:1 arxh tou euaggeliou ihsou xristou uiou tou qeou
1:2 wj gegraptai en toij profhtaij idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oj kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou
1:3 fwnh bowntoj en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaj poieite taj tribouj autou
1:4 egeneto iwannhj baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaj eij afesin amartiwn
1:5 kai eceporeueto proj auton pasa h ioudaia xwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantej en tw iordanh potamw up autou ecomologoumenoi taj amartiaj autwn
1:6 hn de iwannhj endedumenoj trixaj kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaj kai meli agrion
1:7 kai ekhrussen legwn erxetai o isxuroteroj mou opisw mou ou ouk eimi ikanoj kuyaj lusai ton imanta twn upodhmatwn autou
1:8 egw men ebaptisa umaj en udati autoj de baptisei umaj en pneumati agiw
1:9 kai egeneto en ekeinaij taij hmeraij hlqen ihsouj apo nazareq thj galilaiaj kai ebaptisqh upo iwannou eij ton iordanhn
Mark 1:10 kai euqewj anabainwn apo tou udatoj eiden sxizomenouj touj ouranouj kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton
1:11 kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioj mou o agaphtoj en w eudokhsa
1:12 kai euquj to pneuma auton ekballei eij thn erhmon
1:13 kai hn ekei en th erhmw hmeraj tessarakonta peirazomenoj upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw
1:14 meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouj eij thn galilaian khrusswn to euaggelion thj basileiaj tou qeou
1:15 kai legwn oti peplhrwtai o kairoj kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw
1:16 peripatwn de para thn qalassan thj galilaiaj eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontaj amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieij
1:17 kai eipen autoij o ihsouj deute opisw mou kai poihsw umaj genesqai alieij anqrwpwn
1:18 kai euqewj afentej ta diktua autwn hkolouqhsan autw
1:19 kai probaj ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouj en tw ploiw katartizontaj ta diktua
Mark 1:20 kai euqewj ekalesen autouj kai afentej ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou
1:21 kai eisporeuontai eij kapernaoum kai euqewj toij sabbasin eiselqwn eij thn sunagwghn edidasken
1:22 kai eceplhssonto epi th didaxh autou hn gar didaskwn autouj wj ecousian exwn kai oux wj oi grammateij
1:23 kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoj en pneumati akaqartw kai anekracen
1:24 legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqej apolesai hmaj oida se tij ei o agioj tou qeou
1:25 kai epetimhsen autw o ihsouj legwn fimwqhti kai ecelqe ec autou
1:26 kai sparacan auton to pneuma to akaqarton kai kracan fwnh megalh echlqen ec autou
1:27 kai eqambhqhsan pantej wste suzhtein proj autouj legontaj ti estin touto tij h didaxh h kainh auth oti kat ecousian kai toij pneumasin toij akaqartoij epitassei kai upakouousin autw
1:28 echlqen de h akoh autou euquj eij olhn thn perixwron thj galilaiaj
1:29 kai euqewj ek thj sunagwghj ecelqontej hlqon eij thn oikian simwnoj kai andreou meta iakwbou kai iwannou
Mark 1:30 h de penqera simwnoj katekeito puressousa kai euqewj legousin autw peri authj
1:31 kai proselqwn hgeiren authn krathsaj thj xeiroj authj kai afhken authn o puretoj euqewj kai dihkonei autoij
1:32 oyiaj de genomenhj ote edu o hlioj eferon proj auton pantaj touj kakwj exontaj kai touj daimonizomenouj
1:33 kai h polij olh episunhgmenh hn proj thn quran
1:34 kai eqerapeusen pollouj kakwj exontaj poikilaij nosoij kai daimonia polla ecebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton
1:35 kai prwi ennuxon lian anastaj echlqen kai aphlqen eij erhmon topon kakei proshuxeto
1:36 kai katediwcan auton o simwn kai oi met autou
1:37 kai eurontej auton legousin autw oti pantej zhtousin se
1:38 kai legei autoij agwmen eij taj exomenaj kwmopoleij ina kakei khrucw eij touto gar ecelhluqa
1:39 kai hn khrusswn en taij sunagwgaij autwn eij olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn
Mark 1:40 kai erxetai proj auton leproj parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhj dunasai me kaqarisai
1:41 o de ihsouj splagxnisqeij ekteinaj thn xeira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti
1:42 kai eipontoj autou euqewj aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh
1:43 kai embrimhsamenoj autw euqewj ecebalen auton
1:44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiphj all upage seauton deicon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetacen mwshj eij marturion autoij
1:45 o de ecelqwn hrcato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwj eij polin eiselqein all ecw en erhmoij topoij hn kai hrxonto proj auton pantaxoqen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index