Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 11

Mark 11:1 kai ote eggizousin eij ierousalhm eij bhqfagh kai bhqanian proj to oroj twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou
11:2 kai legei autoij upagete eij thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewj eisporeuomenoi eij authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeij anqrwpwn kekaqiken lusantej auton agagete
11:3 kai ean tij umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurioj autou xreian exei kai euqewj auton apostelei wde
11:4 aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proj thn quran ecw epi tou amfodou kai luousin auton
11:5 kai tinej twn ekei esthkotwn elegon autoij ti poieite luontej ton pwlon
11:6 oi de eipon autoij kaqwj eneteilato o ihsouj kai afhkan autouj
11:7 kai hgagon ton pwlon proj ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw
11:8 polloi de ta imatia autwn estrwsan eij thn odon alloi de stoibadaj ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eij thn odon
11:9 kai oi proagontej kai oi akolouqountej ekrazon legontej wsanna euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou
Mark 11:10 euloghmenh h erxomenh basileia en onomati kuriou tou patroj hmwn dabid wsanna en toij uyistoij
11:11 kai eishlqen eij ierosoluma o ihsouj kai eij to ieron kai peribleyamenoj panta oyiaj hdh oushj thj wraj echlqen eij bhqanian meta twn dwdeka
11:12 kai th epaurion ecelqontwn autwn apo bhqaniaj epeinasen
11:13 kai idwn sukhn makroqen exousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoj sukwn
11:14 kai apokriqeij o ihsouj eipen auth mhketi ek sou eij ton aiwna mhdeij karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou
11:15 kai erxontai eij ierosoluma kai eiselqwn o ihsouj eij to ieron hrcato ekballein touj pwlountaj kai agorazontaj en tw ierw kai taj trapezaj twn kollubistwn kai taj kaqedraj twn pwlountwn taj peristeraj katestreyen
11:16 kai ouk hfien ina tij dienegkh skeuoj dia tou ierou
11:17 kai edidasken legwn autoij ou gegraptai oti o oikoj mou oikoj proseuxhj klhqhsetai pasin toij eqnesin umeij de epoihsate auton sphlaion lhstwn
11:18 kai hkousan oi grammateij kai oi arxiereij kai ezhtoun pwj auton apolesousin efobounto gar auton oti paj o oxloj eceplhsseto epi th didaxh autou
11:19 kai ote oye egeneto eceporeueto ecw thj polewj
Mark 11:20 kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn echrammenhn ek rizwn
11:21 kai anamnhsqeij o petroj legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw echrantai
11:22 kai apokriqeij ihsouj legei autoij exete pistin qeou
11:23 amhn gar legw umin oti oj an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eij thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph
11:24 dia touto legw umin panta osa an proseuxomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin
11:25 kai otan sthkhte proseuxomenoi afiete ei ti exete kata tinoj ina kai o pathr umwn o en toij ouranoij afh umin ta paraptwmata umwn
11:26 ei de umeij ouk afiete oude o pathr umwn o en toij ouranoij afhsei ta paraptwmata umwn
11:27 kai erxontai palin eij ierosoluma kai en tw ierw peripatountoj autou erxontai proj auton oi arxiereij kai oi grammateij kai oi presbuteroi
11:28 kai legousin autw en poia ecousia tauta poieij kai tij soi thn ecousian tauthn edwken ina tauta poihj
11:29 o de ihsouj apokriqeij eipen autoij eperwthsw umaj kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia ecousia tauta poiw
Mark 11:30 to baptisma iwannou ec ouranou hn h ec anqrwpwn apokriqhte moi
11:31 kai elogizonto proj eautouj legontej ean eipwmen ec ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autw
11:32 all ean eipwmen ec anqrwpwn efobounto ton laon apantej gar eixon ton iwannhn oti ontwj profhthj hn
11:33 kai apokriqentej legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouj apokriqeij legei autoij oude egw legw umin en poia ecousia tauta poiw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index