Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 9

Mark 9:1 kai elegen autoij amhn legw umin oti eisin tinej twn wde esthkotwn oitinej ou mh geuswntai qanatou ewj an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei
9:2 kai meq hmeraj ec paralambanei o ihsouj ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouj eij oroj uyhlon kat idian monouj kai metemorfwqh emprosqen autwn
9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wj xiwn oia gnafeuj epi thj ghj ou dunatai leukanai
9:4 kai wfqh autoij hliaj sun mwsei kai hsan sullalountej tw ihsou
9:5 kai apokriqeij o petroj legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaj wde einai kai poihswmen skhnaj treij soi mian kai mwsei mian kai hlia mian
9:6 ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi
9:7 kai egeneto nefelh episkiazousa autoij kai hlqen fwnh ek thj nefelhj legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj autou akouete
9:8 kai ecapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn
9:9 katabainontwn de autwn apo tou orouj diesteilato autoij ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uioj tou anqrwpou ek nekrwn anasth
Mark 9:10 kai ton logon ekrathsan proj eautouj suzhtountej ti estin to ek nekrwn anasthnai
9:11 kai ephrwtwn auton legontej oti legousin oi grammateij oti hlian dei elqein prwton
9:12 o de apokriqeij eipen autoij hliaj men elqwn prwton apokaqista panta kai pwj gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai ecoudenwqh
9:13 alla legw umin oti kai hliaj elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqwj gegraptai ep auton
9:14 kai elqwn proj touj maqhtaj eiden oxlon polun peri autouj kai grammateij suzhtountaj autoij
9:15 kai euqewj paj o oxloj idwn auton eceqambhqh kai prostrexontej hspazonto auton
9:16 kai ephrwthsen touj grammateij ti suzhteite proj autouj
9:17 kai apokriqeij eij ek tou oxlou eipen didaskale hnegka ton uion mou proj se exonta pneuma alalon
9:18 kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touj odontaj autou kai chrainetai kai eipon toij maqhtaij sou ina auto ekbalwsin kai ouk isxusan
9:19 o de apokriqeij autw legei w genea apistoj ewj pote proj umaj esomai ewj pote anecomai umwn ferete auton proj me
Mark 9:20 kai hnegkan auton proj auton kai idwn auton euqewj to pneuma esparacen auton kai peswn epi thj ghj ekulieto afrizwn
9:21 kai ephrwthsen ton patera autou posoj xronoj estin wj touto gegonen autw o de eipen paidioqen
9:22 kai pollakij auton kai eij pur ebalen kai eij udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagxnisqeij ef hmaj
9:23 o de ihsouj eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti
9:24 kai euqewj kracaj o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia
9:25 idwn de o ihsouj oti episuntrexei oxloj epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw ecelqe ec autou kai mhketi eiselqhj eij auton
9:26 kai kracan kai polla sparacan auton echlqen kai egeneto wsei nekroj wste pollouj legein oti aeqanen
9:27 o de ihsouj krathsaj auton thj xeiroj hgeiren auton kai anesth
9:28 kai eiselqonta auton eij oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeij ouk hdunhqhmen ekbalein auto
9:29 kai eipen autoij touto to genoj en oudeni dunatai ecelqein ei mh en proseuxh kai nhsteia
Mark 9:30 kai ekeiqen ecelqontej pareporeuonto dia thj galilaiaj kai ouk hqelen ina tij gnw
9:31 edidasken gar touj maqhtaj autou kai elegen autoij oti o uioj tou anqrwpou paradidotai eij xeiraj anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeij th trith hmera anasthsetai
9:32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai
9:33 kai hlqen eij kapernaoum kai en th oikia genomenoj ephrwta autouj ti en th odw proj eautouj dielogizesqe
9:34 oi de esiwpwn proj allhlouj gar dielexqhsan en th odw tij meizwn
9:35 kai kaqisaj efwnhsen touj dwdeka kai legei autoij ei tij qelei prwtoj einai estai pantwn esxatoj kai pantwn diakonoj
9:36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoj auto eipen autoij
9:37 oj ean en twn toioutwn paidiwn dechtai epi tw onomati mou eme dexetai kai oj ean eme dechtai ouk eme dexetai alla ton aposteilanta me
9:38 apekriqh de autw o iwannhj legwn didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia oj ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin
9:39 o de ihsouj eipen mh kwluete auton oudeij gar estin oj poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai taxu kakologhsai me
Mark 9:40 oj gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin
9:41 oj gar an potish umaj pothrion udatoj en tw onomati mou oti xristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou
9:42 kai oj an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eij eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoj mulikoj peri ton traxhlon autou kai beblhtai eij thn qalassan
9:43 kai ean skandalizh se h xeir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon eij thn zwhn eiselqein h taj duo xeiraj exonta apelqein eij thn geennan eij to pur to asbeston
9:44 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
9:45 kai ean o pouj sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein eij thn zwhn xwlon h touj duo podaj exonta blhqhnai eij thn geennan eij to pur to asbeston
9:46 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
9:47 kai ean o ofqalmoj sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein eij thn basileian tou qeou h duo ofqalmouj exonta blhqhnai eij thn geennan tou puroj
9:48 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
9:49 paj gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai
Mark 9:50 kalon to alaj ean de to alaj analon genhtai en tini auto artusete exete en eautoij alaj kai eirhneuete en allhloij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index