Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 3

Mark 3:1 kai eishlqen palin eij thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoj echrammenhn exwn thn xeira
3:2 kai parethroun auton ei toij sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou
3:3 kai legei tw anqrwpw tw echrammenhn exonti thn xeira egeirai eij to meson
3:4 kai legei autoij ecestin toij sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuxhn swsai h apokteinai oi de esiwpwn
3:5 kai peribleyamenoj autouj met orghj sullupoumenoj epi th pwrwsei thj kardiaj autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou kai eceteinen kai apokatestaqh h xeir autou ugihj wj h allh
3:6 kai ecelqontej oi farisaioi euqewj meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwj auton apoleswsin
3:7 kai o ihsouj anexwrhsen meta twn maqhtwn autou proj thn qalassan kai polu plhqoj apo thj galilaiaj hkolouqhsan autw kai apo thj ioudaiaj
3:8 kai apo ierosolumwn kai apo thj idoumaiaj kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoj polu akousantej osa epoiei hlqon proj auton
3:9 kai eipen toij maqhtaij autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oxlon ina mh qlibwsin auton
Mark 3:10 pollouj gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eixon mastigaj
3:11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioj tou qeou
3:12 kai polla epetima autoij ina mh auton faneron poihswsin
3:13 kai anabainei eij to oroj kai proskaleitai ouj hqelen autoj kai aphlqon proj auton
3:14 kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouj khrussein
3:15 kai exein ecousian qerapeuein taj nosouj kai ekballein ta daimonia
3:16 kai epeqhken tw simwni onoma petron
3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoij onomata boanergej o estin uioi bronthj
3:18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn
3:19 kai ioudan iskariwthn oj kai paredwken auton kai erxontai eij oikon
Mark 3:20 kai sunerxetai palin oxloj wste mh dunasqai autouj mhte arton fagein
3:21 kai akousantej oi par autou echlqon krathsai auton elegon gar oti ecesth
3:22 kai oi grammateij oi apo ierosolumwn katabantej elegon oti beelzeboul exei kai oti en tw arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
3:23 kai proskalesamenoj autouj en parabolaij elegen autoij pwj dunatai satanaj satanan ekballein
3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh
3:25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh
3:26 kai ei o satanaj anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloj exei
3:27 ou dunatai oudeij ta skeuh tou isxurou eiselqwn eij thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton isxuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei
3:28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toij uioij twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaj an blasfhmhswsin
3:29 oj d an blasfhmhsh eij to pneuma to agion ouk exei afesin eij ton aiwna all enoxoj estin aiwniou krisewj
Mark 3:30 oti elegon pneuma akaqarton exei
3:31 erxontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai ecw estwtej apesteilan proj auton fwnountej auton
3:32 kai ekaqhto oxloj peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou ecw zhtousin se
3:33 kai apekriqh autoij legwn tij estin h mhthr mou h oi adelfoi mou
3:34 kai peribleyamenoj kuklw touj peri auton kaqhmenouj legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou
3:35 oj gar an poihsh to qelhma tou qeou outoj adelfoj mou kai adelfh mou kai mhthr estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index