Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 13

Mark 13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eij twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai
13:2 kai o ihsouj apokriqeij eipen autw blepeij tautaj taj megalaj oikodomaj ou mh afeqh liqoj epi liqw oj ou mh kataluqh
13:3 kai kaqhmenou autou eij to oroj twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroj kai iakwboj kai iwannhj kai andreaj
13:4 eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai
13:5 o de ihsouj apokriqeij autoij hrcato legein blepete mh tij umaj planhsh
13:6 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontej oti egw eimi kai pollouj planhsousin
13:7 otan de akoushte polemouj kai akoaj polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloj
13:8 egerqhsetai gar eqnoj epi eqnoj kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouj kai esontai limoi kai taraxai arxai wdinwn tauta
13:9 blepete de umeij eautouj paradwsousin gar umaj eij sunedria kai eij sunagwgaj darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn axqhsesqe eneken emou eij marturion autoij
Mark 13:10 kai eij panta ta eqnh dei prwton khruxqhnai to euaggelion
13:11 otan de agagwsin umaj paradidontej mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeij oi lalountej alla to pneuma to agion
13:12 paradwsei de adelfoj adelfon eij qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneij kai qanatwsousin autouj
13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaj eij teloj outoj swqhsetai
13:14 otan de idhte to bdelugma thj erhmwsewj to rhqen upo danihl tou profhtou estwj opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eij ta orh
13:15 o de epi tou dwmatoj mh katabatw eij thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thj oikiaj autou
13:16 kai o eij ton agron wn mh epistreyatw eij ta opisw arai to imation autou
13:17 ouai de taij en gastri exousaij kai taij qhlazousaij en ekeinaij taij hmeraij
13:18 proseuxesqe de ina mh genhtai h fugh umwn xeimwnoj
13:19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyij oia ou gegonen toiauth ap arxhj ktisewj hj ektisen o qeoj ewj tou nun kai ou mh genhtai
Mark 13:20 kai ei mh kurioj ekolobwsen taj hmeraj ouk an eswqh pasa sarc alla dia touj eklektouj ouj ecelecato ekolobwsen taj hmeraj
13:21 kai tote ean tij umin eiph idou wde o xristoj h idou ekei mh pisteushte
13:22 egerqhsontai gar yeudoxristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proj to apoplanan ei dunaton kai touj eklektouj
13:23 umeij de blepete idou proeirhka umin panta
13:24 all en ekeinaij taij hmeraij meta thn qliyin ekeinhn o hlioj skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoj authj
13:25 kai oi asterej tou ouranou esontai ekpiptontej kai ai dunameij ai en toij ouranoij saleuqhsontai
13:26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou erxomenon en nefelaij meta dunamewj pollhj kai dochj
13:27 kai tote apostelei touj aggelouj autou kai episunacei touj eklektouj autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghj ewj akrou ouranou
13:28 apo de thj sukhj maqete thn parabolhn otan authj hdh o kladoj apaloj genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguj to qeroj estin
13:29 outwj kai umeij otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguj estin epi quraij
Mark 13:30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mexrij ou panta tauta genhtai
13:31 o ouranoj kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin
13:32 peri de thj hmeraj ekeinhj kai thj wraj oudeij oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioj ei mh o pathr
13:33 blepete agrupneite kai proseuxesqe ouk oidate gar pote o kairoj estin
13:34 wj anqrwpoj apodhmoj afeij thn oikian autou kai douj toij douloij autou thn ecousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh
13:35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioj thj oikiaj erxetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaj h prwi
13:36 mh elqwn ecaifnhj eurh umaj kaqeudontaj
13:37 a de umin legw pasin legw grhgoreite

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index