Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 4

Mark 4:1 kai palin hrcato didaskein para thn qalassan kai sunhxqh proj auton oxloj poluj wste auton embanta eij to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paj o oxloj proj thn qalassan epi thj ghj hn
4:2 kai edidasken autouj en parabolaij polla kai elegen autoij en th didaxh autou
4:3 akouete idou echlqen o speirwn tou speirai
4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto
4:5 allo de epesen epi to petrwdej opou ouk eixen ghn pollhn kai euqewj ecaneteilen dia to mh exein baqoj ghj
4:6 hliou de anateilantoj ekaumatisqh kai dia to mh exein rizan echranqh
4:7 kai allo epesen eij taj akanqaj kai anebhsan ai akanqai kai sunepnican auto kai karpon ouk edwken
4:8 kai allo epesen eij thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai aucanonta kai eferen en triakonta kai en echkonta kai en ekaton
4:9 kai elegen autoij o exwn wta akouein akouetw
Mark 4:10 ote de egeneto katamonaj hrwthsan auton oi peri auton sun toij dwdeka thn parabolhn
4:11 kai elegen autoij umin dedotai gnwnai to musthrion thj basileiaj tou qeou ekeinoij de toij ecw en parabolaij ta panta ginetai
4:12 ina blepontej blepwsin kai mh idwsin kai akouontej akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoij ta amarthmata
4:13 kai legei autoij ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwj pasaj taj parabolaj gnwsesqe
4:14 o speirwn ton logon speirei
4:15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoj kai otan akouswsin euqewj erxetai o satanaj kai airei ton logon ton esparmenon en taij kardiaij autwn
4:16 kai outoi eisin omoiwj oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqewj meta xaraj lambanousin auton
4:17 kai ouk exousin rizan en eautoij alla proskairoi eisin eita genomenhj qliyewj h diwgmou dia ton logon euqewj skandalizontai
4:18 kai outoi eisin oi eij taj akanqaj speiromenoi oi ton logon akouontej
4:19 kai ai merimnai tou aiwnoj toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoj ginetai
Mark 4:20 kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparentej oitinej akouousin ton logon kai paradexontai kai karpoforousin en triakonta kai en echkonta kai en ekaton
4:21 kai elegen autoij mhti o luxnoj erxetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn oux ina epi thn luxnian epiteqh
4:22 ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina eij faneron elqh
4:23 ei tij exei wta akouein akouetw
4:24 kai elegen autoij blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toij akouousin
4:25 oj gar an exh doqhsetai autw kai oj ouk exei kai o exei arqhsetai ap autou
4:26 kai elegen outwj estin h basileia tou qeou wj ean anqrwpoj balh ton sporon epi thj ghj
4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoj blastanh kai mhkunhtai wj ouk oiden autoj
4:28 automath gar h gh karpoforei prwton xorton eita staxun eita plhrh siton en tw staxui
4:29 otan de paradw o karpoj euqewj apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoj
Mark 4:30 kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn
4:31 wj kokkw sinapewj oj otan sparh epi thj ghj mikroteroj pantwn twn spermatwn estin twn epi thj ghj
4:32 kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn laxanwn meizwn kai poiei kladouj megalouj wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun
4:33 kai toiautaij parabolaij pollaij elalei autoij ton logon kaqwj hdunanto akouein
4:34 xwrij de parabolhj ouk elalei autoij kat idian de toij maqhtaij autou epeluen panta
4:35 kai legei autoij en ekeinh th hmera oyiaj genomenhj dielqwmen eij to peran
4:36 kai afentej ton oxlon paralambanousin auton wj hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou
4:37 kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eij to ploion wste auto hdh gemizesqai
4:38 kai hn autoj epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa
4:39 kai diegerqeij epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoj kai egeneto galhnh megalh
Mark 4:40 kai eipen autoij ti deiloi este outwj pwj ouk exete pistin
4:41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proj allhlouj tij ara outoj estin oti kai o anemoj kai h qalassa upakouousin autw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index