Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 8

Mark 8:1 en ekeinaij taij hmeraij pampollou oxlou ontoj kai mh exontwn ti fagwsin proskalesamenoj o ihsouj touj maqhtaj autou legei autoij
8:2 splagxnizomai epi ton oxlon oti hdh hmeraj treij prosmenousin moi kai ouk exousin ti fagwsin
8:3 kai ean apolusw autouj nhsteij eij oikon autwn ekluqhsontai en th odw tinej gar autwn makroqen hkasin
8:4 kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou poqen toutouj dunhsetai tij wde xortasai artwn ep erhmiaj
8:5 kai ephrwta autouj posouj exete artouj oi de eipon epta
8:6 kai parhggeilen tw oxlw anapesein epi thj ghj kai labwn touj epta artouj euxaristhsaj eklasen kai edidou toij maqhtaij autou ina paraqwsin kai pareqhkan tw oxlw
8:7 kai eixon ixqudia oliga kai euloghsaj eipen paraqeinai kai auta
8:8 efagon de kai exortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridaj
8:9 hsan de oi fagontej wj tetrakisxilioi kai apelusen autouj
Mark 8:10 kai euqewj embaj eij to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen eij ta merh dalmanouqa
8:11 kai echlqon oi farisaioi kai hrcanto suzhtein autw zhtountej par autou shmeion apo tou ouranou peirazontej auton
8:12 kai anastenacaj tw pneumati autou legei ti h genea auth shmeion epizhtei amhn legw umin ei doqhsetai th genea tauth shmeion
8:13 kai afeij autouj embaj palin eij to ploion aphlqen eij to peran
8:14 kai epelaqonto oi maqhtai labein artouj kai ei mh ena arton ouk eixon meq eautwn en tw ploiw
8:15 kai diestelleto autoij legwn orate blepete apo thj zumhj twn farisaiwn kai thj zumhj hrwdou
8:16 kai dielogizonto proj allhlouj legontej oti artouj ouk exomen
8:17 kai gnouj o ihsouj legei autoij ti dialogizesqe oti artouj ouk exete oupw noeite oude suniete eti pepwrwmenhn exete thn kardian umwn
8:18 ofqalmouj exontej ou blepete kai wta exontej ouk akouete kai ou mnhmoneuete
8:19 ote touj pente artouj eklasa eij touj pentakisxiliouj posouj kofinouj plhreij klasmatwn hrate legousin autw dwdeka
Mark 8:20 ote de touj epta eij touj tetrakisxiliouj poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate oi de eipon epta
8:21 kai elegen autoij pwj ou suniete
8:22 kai erxetai eij bhqsaida kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai
8:23 kai epilabomenoj thj xeiroj tou tuflou echgagen auton ecw thj kwmhj kai ptusaj eij ta ommata autou epiqeij taj xeiraj autw ephrwta auton ei ti blepei
8:24 kai anableyaj elegen blepw touj anqrwpouj wj dendra peripatountaj
8:25 eita palin epeqhken taj xeiraj epi touj ofqalmouj autou kai epoihsen auton anableyai kai apokatestaqh kai enebleyen thlaugwj apantaj
8:26 kai apesteilen auton eij ton oikon autou legwn mhde eij thn kwmhn eiselqhj mhde eiphj tini en th kwmh
8:27 kai echlqen o ihsouj kai oi maqhtai autou eij taj kwmaj kaisareiaj thj filippou kai en th odw ephrwta touj maqhtaj autou legwn autoij tina me legousin oi anqrwpoi einai
8:28 oi de apekriqhsan iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de ena twn profhtwn
8:29 kai autoj legei autoij umeij de tina me legete einai apokriqeij de o petroj legei autw su ei o xristoj
Mark 8:30 kai epetimhsen autoij ina mhdeni legwsin peri autou
8:31 kai hrcato didaskein autouj oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arxierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai meta treij hmeraj anasthnai
8:32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenoj auton o petroj hrcato epitiman autw
8:33 o de epistrafeij kai idwn touj maqhtaj autou epetimhsen tw petrw legwn upage opisw mou satana oti ou froneij ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn
8:34 kai proskalesamenoj ton oxlon sun toij maqhtaij autou eipen autoij ostij qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi
8:35 oj gar an qelh thn yuxhn autou swsai apolesei authn oj d an apolesh thn yuxhn autou eneken emou kai tou euaggeliou outoj swsei authn
8:36 ti gar wfelhsei anqrwpon ean kerdhsh ton kosmon olon kai zhmiwqh thn yuxhn autou
8:37 h ti dwsei anqrwpoj antallagma thj yuxhj autou
8:38 oj gar an epaisxunqh me kai touj emouj logouj en th genea tauth th moixalidi kai amartwlw kai o uioj tou anqrwpou epaisxunqhsetai auton otan elqh en th doch tou patroj autou meta twn aggelwn twn agiwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index