Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 12

Mark 12:1 kai hrcato autoij en parabolaij legein ampelwna efuteusen anqrwpoj kai perieqhken fragmon kai wrucen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai ecedoto auton gewrgoij kai apedhmhsen
12:2 kai apesteilen proj touj gewrgouj tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoj
12:3 oi de labontej auton edeiran kai apesteilan kenon
12:4 kai palin apesteilen proj autouj allon doulon kakeinon liqobolhsantej ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon
12:5 kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouj allouj touj men derontej touj de apokteinontej
12:6 eti oun ena uion exwn agaphton autou apesteilen kai auton proj autouj esxaton legwn oti entraphsontai ton uion mou
12:7 ekeinoi de oi gewrgoi eipon proj eautouj oti outoj estin o klhronomoj deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia
12:8 kai labontej auton apekteinan kai ecebalon ecw tou ampelwnoj
12:9 ti oun poihsei o kurioj tou ampelwnoj eleusetai kai apolesei touj gewrgouj kai dwsei ton ampelwna alloij
Mark 12:10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj
12:11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoij hmwn
12:12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oxlon egnwsan gar oti proj autouj thn parabolhn eipen kai afentej auton aphlqon
12:13 kai apostellousin proj auton tinaj twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw
12:14 oi de elqontej legousin autw didaskale oidamen oti alhqhj ei kai ou melei soi peri oudenoj ou gar blepeij eij proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaj thn odon tou qeou didaskeij ecestin khnson kaisari dounai h ou
12:15 dwmen h mh dwmen o de eidwj autwn thn upokrisin eipen autoij ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw
12:16 oi de hnegkan kai legei autoij tinoj h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaroj
12:17 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij apodote ta kaisaroj kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw
12:18 kai erxontai saddoukaioi proj auton oitinej legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legontej
12:19 didaskale mwshj egrayen hmin oti ean tinoj adelfoj apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfoj autou thn gunaika autou kai ecanasthsh sperma tw adelfw autou
Mark 12:20 epta oun adelfoi hsan kai o prwtoj elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma
12:21 kai o deuteroj elaben authn kai apeqanen kai oude autoj afhken sperma kai o tritoj wsautwj
12:22 kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma esxath pantwn apeqanen kai h gunh
12:23 en th oun anastasei otan anastwsin tinoj autwn estai gunh oi gar epta esxon authn gunaika
12:24 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij ou dia touto planasqe mh eidotej taj grafaj mhde thn dunamin tou qeou
12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin wj aggeloi oi en toij ouranoij
12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewj epi thj batou wj eipen autw o qeoj legwn egw o qeoj abraam kai o qeoj isaak kai o qeoj iakwb
12:27 ouk estin o qeoj nekrwn alla qeoj zwntwn umeij oun polu planasqe
12:28 kai proselqwn eij twn grammatewn akousaj autwn suzhtountwn eidwj oti kalwj autoij apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth paswn entolh
12:29 o de ihsouj apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn akoue israhl kurioj o qeoj hmwn kurioj eij estin
Mark 12:30 kai agaphseij kurion ton qeon sou ec olhj thj kardiaj sou kai ec olhj thj yuxhj sou kai ec olhj thj dianoiaj sou kai ec olhj thj isxuoj sou auth prwth entolh
12:31 kai deutera omoia auth agaphseij ton plhsion sou wj seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin
12:32 kai eipen autw o grammateuj kalwj didaskale ep alhqeiaj eipaj oti eij estin qeoj kai ouk estin alloj plhn autou
12:33 kai to agapan auton ec olhj thj kardiaj kai ec olhj thj sunesewj kai ec olhj thj yuxhj kai ec olhj thj isxuoj kai to agapan ton plhsion wj eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn
12:34 kai o ihsouj idwn auton oti nounexwj apekriqh eipen autw ou makran ei apo thj basileiaj tou qeou kai oudeij ouketi etolma auton eperwthsai
12:35 kai apokriqeij o ihsouj elegen didaskwn en tw ierw pwj legousin oi grammateij oti o xristoj uioj estin dabid
12:36 autoj gar dabid eipen en tw pneumati tw agiw eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou
12:37 autoj oun dabid legei auton kurion kai poqen uioj autou estin kai o poluj oxloj hkouen autou hdewj
12:38 kai elegen autoij en th didaxh autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaij peripatein kai aspasmouj en taij agoraij
12:39 kai prwtokaqedriaj en taij sunagwgaij kai prwtoklisiaj en toij deipnoij
Mark 12:40 oi katesqiontej taj oikiaj twn xhrwn kai profasei makra proseuxomenoi outoi lhyontai perissoteron krima
12:41 kai kaqisaj o ihsouj katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwj o oxloj ballei xalkon eij to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla
12:42 kai elqousa mia xhra ptwxh ebalen lepta duo o estin kodranthj
12:43 kai proskalesamenoj touj maqhtaj autou legei autoij amhn legw umin oti h xhra auth h ptwxh pleion pantwn beblhken twn balontwn eij to gazofulakion
12:44 pantej gar ek tou perisseuontoj autoij ebalon auth de ek thj usterhsewj authj panta osa eixen ebalen olon ton bion authj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index