Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 6

Mark 6:1 kai echlqen ekeiqen kai hlqen eij thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou
6:2 kai genomenou sabbatou hrcato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouontej eceplhssonto legontej poqen toutw tauta kai tij h sofia h doqeisa autw oti kai dunameij toiautai dia twn xeirwn autou ginontai
6:3 oux outoj estin o tektwn o uioj mariaj adelfoj de iakwbou kai iwsh kai iouda kai simwnoj kai ouk eisin ai adelfai autou wde proj hmaj kai eskandalizonto en autw
6:4 elegen de autoij o ihsouj oti ouk estin profhthj atimoj ei mh en th patridi autou kai en toij suggenesin kai en th oikia autou
6:5 kai ouk hdunato ekei oudemian dunamin poihsai ei mh oligoij arrwstoij epiqeij taj xeiraj eqerapeusen
6:6 kai eqaumazen dia thn apistian autwn kai perihgen taj kwmaj kuklw didaskwn
6:7 kai proskaleitai touj dwdeka kai hrcato autouj apostellein duo duo kai edidou autoij ecousian twn pneumatwn twn akaqartwn
6:8 kai parhggeilen autoij ina mhden airwsin eij odon ei mh rabdon monon mh phran mh arton mh eij thn zwnhn xalkon
6:9 all upodedemenouj sandalia kai mh endusasqai duo xitwnaj
Mark 6:10 kai elegen autoij opou ean eiselqhte eij oikian ekei menete ewj an ecelqhte ekeiqen
6:11 kai osoi an mh decwntai umaj mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinacate ton xoun ton upokatw twn podwn umwn eij marturion autoij amhn legw umin anektoteron estai sodomoij h gomorroij en hmera krisewj h th polei ekeinh
6:12 kai ecelqontej ekhrusson ina metanohswsin
6:13 kai daimonia polla eceballon kai hleifon elaiw pollouj arrwstouj kai eqerapeuon
6:14 kai hkousen o basileuj hrwdhj faneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iwannhj o baptizwn ek nekrwn hgerqh kai dia touto energousin ai dunameij en autw
6:15 alloi elegon oti hliaj estin alloi de elegon oti profhthj estin h wj eij twn profhtwn
6:16 akousaj de o hrwdhj eipen oti on egw apekefalisa iwannhn outoj estin autoj hgerqh ek nekrwn
6:17 autoj gar o hrwdhj aposteilaj ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en th fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen
6:18 elegen gar o iwannhj tw hrwdh oti ouk ecestin soi exein thn gunaika tou adelfou sou
6:19 h de hrwdiaj eneixen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato
Mark 6:20 o gar hrwdhj efobeito ton iwannhn eidwj auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousaj autou polla epoiei kai hdewj autou hkouen
6:21 kai genomenhj hmeraj eukairou ote hrwdhj toij genesioij autou deipnon epoiei toij megistasin autou kai toij xiliarxoij kai toij prwtoij thj galilaiaj
6:22 kai eiselqoushj thj qugatroj authj thj hrwdiadoj kai orxhsamenhj kai aresashj tw hrwdh kai toij sunanakeimenoij eipen o basileuj tw korasiw aithson me o ean qelhj kai dwsw soi
6:23 kai wmosen auth oti o ean me aithshj dwsw soi ewj hmisouj thj basileiaj mou
6:24 h de ecelqousa eipen th mhtri authj ti aithsomai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptistou
6:25 kai eiselqousa euqewj meta spoudhj proj ton basilea hthsato legousa qelw ina moi dwj ecauthj epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou
6:26 kai perilupoj genomenoj o basileuj dia touj orkouj kai touj sunanakeimenouj ouk hqelhsen authn aqethsai
6:27 kai euqewj aposteilaj o basileuj spekoulatwra epetacen enexqhnai thn kefalhn autou
6:28 o de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authj
6:29 kai akousantej oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en mnhmeiw
Mark 6:30 kai sunagontai oi apostoloi proj ton ihsoun kai aphggeilan autw panta kai osa epoihsan kai osa edidacan
6:31 kai eipen autoij deute umeij autoi kat idian eij erhmon topon kai anapauesqe oligon hsan gar oi erxomenoi kai oi upagontej polloi kai oude fagein hukairoun
6:32 kai aphlqon eij erhmon topon tw ploiw kat idian
6:33 kai eidon autouj upagontaj oi oxloi kai epegnwsan auton polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autouj kai sunhlqon proj auton
6:34 kai ecelqwn eiden o ihsouj polun oxlon kai esplagxnisqh ep autoij oti hsan wj probata mh exonta poimena kai hrcato didaskein autouj polla
6:35 kai hdh wraj pollhj genomenhj proselqontej autw oi maqhtai autou legousin oti erhmoj estin o topoj kai hdh wra pollh
6:36 apoluson autouj ina apelqontej eij touj kuklw agrouj kai kwmaj agoraswsin eautoij artouj ti gar fagwsin ouk exousin
6:37 o de apokriqeij eipen autoij dote autoij umeij fagein kai legousin autw apelqontej agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouj kai dwmen autoij fagein
6:38 o de legei autoij posouj artouj exete upagete kai idete kai gnontej legousin pente kai duo ixquaj
6:39 kai epetacen autoij anaklinai pantaj sumposia sumposia epi tw xlwrw xortw
Mark 6:40 kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana penthkonta
6:41 kai labwn touj pente artouj kai touj duo ixquaj anableyaj eij ton ouranon euloghsen kai kateklasen touj artouj kai edidou toij maqhtaij autou ina paraqwsin autoij kai touj duo ixquaj emerisen pasin
6:42 kai efagon pantej kai exortasqhsan
6:43 kai hran klasmatwn dwdeka kofinouj plhreij kai apo twn ixquwn
6:44 kai hsan oi fagontej touj artouj wsei pentakisxilioi andrej
6:45 kai euqewj hnagkasen touj maqhtaj autou embhnai eij to ploion kai proagein eij to peran proj bhqsaida ewj autoj apolush ton oxlon
6:46 kai apotacamenoj autoij aphlqen eij to oroj proseucasqai
6:47 kai oyiaj genomenhj hn to ploion en mesw thj qalasshj kai autoj monoj epi thj ghj
6:48 kai eiden autouj basanizomenouj en tw elaunein hn gar o anemoj enantioj autoij kai peri tetarthn fulakhn thj nuktoj erxetai proj autouj peripatwn epi thj qalasshj kai hqelen parelqein autouj
6:49 oi de idontej auton peripatounta epi thj qalasshj edocan fantasma einai kai anekracan
Mark 6:50 pantej gar auton eidon kai etaraxqhsan kai euqewj elalhsen met autwn kai legei autoij qarseite egw eimi mh fobeisqe
6:51 kai anebh proj autouj eij to ploion kai ekopasen o anemoj kai lian ek perissou en eautoij ecistanto kai eqaumazon
6:52 ou gar sunhkan epi toij artoij hn gar h kardia autwn pepwrwmenh
6:53 kai diaperasantej hlqon epi thn ghn gennhsaret kai proswrmisqhsan
6:54 kai ecelqontwn autwn ek tou ploiou euqewj epignontej auton
6:55 peridramontej olhn thn perixwron ekeinhn hrcanto epi toij krabbatoij touj kakwj exontaj periferein opou hkouon oti ekei estin
6:56 kai opou an eiseporeueto eij kwmaj h poleij h agrouj en taij agoraij etiqoun touj asqenountaj kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hptonto autou eswzonto

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index