Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 14

Mark 14:1 hn de to pasxa kai ta azuma meta duo hmeraj kai ezhtoun oi arxiereij kai oi grammateij pwj auton en dolw krathsantej apokteinwsin
14:2 elegon de mh en th eorth mhpote qoruboj estai tou laou
14:3 kai ontoj autou en bhqania en th oikia simwnoj tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh exousa alabastron murou nardou pistikhj polutelouj kai suntriyasa to alabastron katexeen autou kata thj kefalhj
14:4 hsan de tinej aganaktountej proj eautouj kai legontej eij ti h apwleia auth tou murou gegonen
14:5 hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toij ptwxoij kai enebrimwnto auth
14:6 o de ihsouj eipen afete authn ti auth kopouj parexete kalon ergon eirgasato eij eme
14:7 pantote gar touj ptwxouj exete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouj eu poihsai eme de ou pantote exete
14:8 o eixen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eij ton entafiasmon
14:9 amhn legw umin opou an khruxqh to euaggelion touto eij olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eij mnhmosunon authj
Mark 14:10 kai o ioudaj o iskariwthj eij twn dwdeka aphlqen proj touj arxiereij ina paradw auton autoij
14:11 oi de akousantej exarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwj eukairwj auton paradw
14:12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasxa equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleij apelqontej etoimaswmen ina faghj to pasxa
14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoij upagete eij thn polin kai apanthsei umin anqrwpoj keramion udatoj bastazwn akolouqhsate autw
14:14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloj legei pou estin to kataluma opou to pasxa meta twn maqhtwn mou fagw
14:15 kai autoj umin deicei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin
14:16 kai echlqon oi maqhtai autou kai hlqon eij thn polin kai euron kaqwj eipen autoij kai htoimasan to pasxa
14:17 kai oyiaj genomenhj erxetai meta twn dwdeka
14:18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouj amhn legw umin oti eij ec umwn paradwsei me o esqiwn met emou
14:19 oi de hrcanto lupeisqai kai legein autw eij kaq eij mhti egw kai alloj mhti egw
Mark 14:20 o de apokriqeij eipen autoij eij ek twn dwdeka o embaptomenoj met emou eij to trublion
14:21 o men uioj tou anqrwpou upagei kaqwj gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioj tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoj ekeinoj
14:22 kai esqiontwn autwn labwn o ihsouj arton euloghsaj eklasen kai edwken autoij kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
14:23 kai labwn to pothrion euxaristhsaj edwken autoij kai epion ec autou pantej
14:24 kai eipen autoij touto estin to aima mou to thj kainhj diaqhkhj to peri pollwn ekxunomenon
14:25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoj thj ampelou ewj thj hmeraj ekeinhj otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou
14:26 kai umnhsantej echlqon eij to oroj twn elaiwn
14:27 kai legei autoij o ihsouj oti pantej skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai patacw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata
14:28 alla meta to egerqhnai me proacw umaj eij thn galilaian
14:29 o de petroj efh autw kai ei pantej skandalisqhsontai all ouk egw
Mark 14:30 kai legei autw o ihsouj amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h dij alektora fwnhsai trij aparnhsh me
14:31 o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwj de kai pantej elegon
14:32 kai erxontai eij xwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toij maqhtaij autou kaqisate wde ewj proseucwmai
14:33 kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrcato ekqambeisqai kai adhmonein
14:34 kai legei autoij perilupoj estin h yuxh mou ewj qanatou meinate wde kai grhgoreite
14:35 kai proelqwn mikron epesen epi thj ghj kai proshuxeto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra
14:36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su
14:37 kai erxetai kai euriskei autouj kaqeudontaj kai legei tw petrw simwn kaqeudeij ouk isxusaj mian wran grhgorhsai
14:38 grhgoreite kai proseuxesqe ina mh eiselqhte eij peirasmon to men pneuma proqumon h de sarc asqenhj
14:39 kai palin apelqwn proshucato ton auton logon eipwn
Mark 14:40 kai upostreyaj euren autouj palin kaqeudontaj hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin
14:41 kai erxetai to triton kai legei autoij kaqeudete to loipon kai anapauesqe apexei hlqen h wra idou paradidotai o uioj tou anqrwpou eij taj xeiraj twn amartwlwn
14:42 egeiresqe agwmen idou o paradidouj me hggiken
14:43 kai euqewj eti autou lalountoj paraginetai ioudaj eij wn twn dwdeka kai met autou oxloj poluj meta maxairwn kai culwn para twn arxierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn
14:44 dedwkei de o paradidouj auton susshmon autoij legwn on an filhsw autoj estin krathsate auton kai apagagete asfalwj
14:45 kai elqwn euqewj proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton
14:46 oi de epebalon ep auton taj xeiraj autwn kai ekrathsan auton
14:47 eij de tij twn paresthkotwn spasamenoj thn maxairan epaisen ton doulon tou arxierewj kai afeilen autou to wtion
14:48 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij wj epi lhsthn echlqete meta maxairwn kai culwn sullabein me
14:49 kaq hmeran hmhn proj umaj en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai
Mark 14:50 kai afentej auton pantej efugon
14:51 kai eij tij neaniskoj hkolouqei autw peribeblhmenoj sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi
14:52 o de katalipwn thn sindona gumnoj efugen ap autwn
14:53 kai aphgagon ton ihsoun proj ton arxierea kai sunerxontai autw pantej oi arxiereij kai oi presbuteroi kai oi grammateij
14:54 kai o petroj apo makroqen hkolouqhsen autw ewj esw eij thn aulhn tou arxierewj kai hn sugkaqhmenoj meta twn uphretwn kai qermainomenoj proj to fwj
14:55 oi de arxiereij kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eij to qanatwsai auton kai oux euriskon
14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan
14:57 kai tinej anastantej eyeudomarturoun kat autou legontej
14:58 oti hmeij hkousamen autou legontoj oti egw katalusw ton naon touton ton xeiropoihton kai dia triwn hmerwn allon axeiropoihton oikodomhsw
14:59 kai oude outwj ish hn h marturia autwn
Mark 14:60 kai anastaj o arxiereuj eij to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin
14:61 o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arxiereuj ephrwta auton kai legei autw su ei o xristoj o uioj tou euloghtou
14:62 o de ihsouj eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek deciwn thj dunamewj kai erxomenon meta twn nefelwn tou ouranou
14:63 o de arxiereuj diarrhcaj touj xitwnaj autou legei ti eti xreian exomen marturwn
14:64 hkousate thj blasfhmiaj ti umin fainetai oi de pantej katekrinan auton einai enoxon qanatou
14:65 kai hrcanto tinej emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon
14:66 kai ontoj tou petrou en th aulh katw erxetai mia twn paidiskwn tou arxierewj
14:67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa
14:68 o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeij kai echlqen ecw eij to proaulion kai alektwr efwnhsen
14:69 kai h paidiskh idousa auton palin hrcato legein toij paresthkosin oti outoj ec autwn estin
Mark 14:70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwtej elegon tw petrw alhqwj ec autwn ei kai gar galilaioj ei kai h lalia sou omoiazei
14:71 o de hrcato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete
14:72 kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroj tou rhmatoj ou eipen autw o ihsouj oti prin alektora fwnhsai dij aparnhsh me trij kai epibalwn eklaien

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index