Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 7

Mark 7:1 kai sunagontai proj auton oi farisaioi kai tinej twn grammatewn elqontej apo ierosolumwn
7:2 kai idontej tinaj twn maqhtwn autou koinaij xersin tout estin aniptoij esqiontaj artouj ememyanto
7:3 oi gar farisaioi kai pantej oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taj xeiraj ouk esqiousin kratountej thn paradosin twn presbuterwn
7:4 kai apo agoraj ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouj pothriwn kai cestwn kai xalkiwn kai klinwn
7:5 epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateij dia ti oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoij xersin esqiousin ton arton
7:6 o de apokriqeij eipen autoij oti kalwj proefhteusen hsaiaj peri umwn twn upokritwn wj gegraptai outoj o laoj toij xeilesin me tima h de kardia autwn porrw apexei ap emou
7:7 mathn de sebontai me didaskontej didaskaliaj entalmata anqrwpwn
7:8 afentej gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouj cestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite
7:9 kai elegen autoij kalwj aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte
Mark 7:10 mwshj gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw
7:11 umeij de legete ean eiph anqrwpoj tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ec emou wfelhqhj
7:12 kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou
7:13 akurountej ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite
7:14 kai proskalesamenoj panta ton oxlon elegen autoij akouete mou pantej kai suniete
7:15 ouden estin ecwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eij auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon
7:16 ei tij exei wta akouein akouetw
7:17 kai ote eishlqen eij oikon apo tou oxlou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thj parabolhj
7:18 kai legei autoij outwj kai umeij asunetoi este ou noeite oti pan to ecwqen eisporeuomenon eij ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai
7:19 oti ouk eisporeuetai autou eij thn kardian all eij thn koilian kai eij ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata
Mark 7:20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon
7:21 eswqen gar ek thj kardiaj twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moixeiai porneiai fonoi
7:22 klopai pleoneciai ponhriai doloj aselgeia ofqalmoj ponhroj blasfhmia uperhfania afrosunh
7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon
7:24 kai ekeiqen anastaj aphlqen eij ta meqoria turou kai sidwnoj kai eiselqwn eij thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein
7:25 akousasa gar gunh peri autou hj eixen to qugatrion authj pneuma akaqarton elqousa prosepesen proj touj podaj autou
7:26 hn de h gunh ellhnij surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thj qugatroj authj
7:27 o de ihsouj eipen auth afej prwton xortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toij kunarioij
7:28 h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thj trapezhj esqiei apo twn yixiwn twn paidiwn
7:29 kai eipen auth dia touton ton logon upage ecelhluqen to daimonion ek thj qugatroj sou
Mark 7:30 kai apelqousa eij ton oikon authj euren to daimonion ecelhluqoj kai thn qugatera beblhmenhn epi thj klinhj
7:31 kai palin ecelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoj hlqen proj thn qalassan thj galilaiaj ana meson twn oriwn dekapolewj
7:32 kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn xeira
7:33 kai apolabomenoj auton apo tou oxlou kat idian ebalen touj daktulouj autou eij ta wta autou kai ptusaj hyato thj glwsshj autou
7:34 kai anableyaj eij ton ouranon estenacen kai legei autw effaqa o estin dianoixqhti
7:35 kai euqewj dihnoixqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoj thj glwsshj autou kai elalei orqwj
7:36 kai diesteilato autoij ina mhdeni eipwsin oson de autoj autoij diestelleto mallon perissoteron ekhrusson
7:37 kai uperperisswj eceplhssonto legontej kalwj panta pepoihken kai touj kwfouj poiei akouein kai touj alalouj lalein

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index