Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 10

Mark 10:1 kakeiqen anastaj erxetai eij ta oria thj ioudaiaj dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin oxloi proj auton kai wj eiwqei palin edidasken autouj
10:2 kai proselqontej oi farisaioi ephrwthsan auton ei ecestin andri gunaika apolusai peirazontej auton
10:3 o de apokriqeij eipen autoij ti umin eneteilato mwshj
10:4 oi de eipon mwshj epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai
10:5 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij proj thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn
10:6 apo de arxhj ktisewj arsen kai qhlu epoihsen autouj o qeoj
10:7 eneken toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou
10:8 kai esontai oi duo eij sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarc
10:9 o oun o qeoj sunezeucen anqrwpoj mh xwrizetw
Mark 10:10 kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton
10:11 kai legei autoij oj ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moixatai ep authn
10:12 kai ean gunh apolush ton andra authj kai gamhqh allw moixatai
10:13 kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toij prosferousin
10:14 idwn de o ihsouj hganakthsen kai eipen autoij afete ta paidia erxesqai proj me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou
10:15 amhn legw umin oj ean mh dechtai thn basileian tou qeou wj paidion ou mh eiselqh eij authn
10:16 kai enagkalisamenoj auta tiqeij taj xeiraj ep auta hulogei auta
10:17 kai ekporeuomenou autou eij odon prosdramwn eij kai gonupethsaj auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw
10:18 o de ihsouj eipen autw ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj
10:19 taj entolaj oidaj mh moixeushj mh foneushj mh kleyhj mh yeudomarturhshj mh aposterhshj tima ton patera sou kai thn mhtera
Mark 10:20 o de apokriqeij eipen autw didaskale tauta panta efulacamhn ek neothtoj mou
10:21 o de ihsouj embleyaj autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa exeij pwlhson kai doj toij ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi araj ton stauron
10:22 o de stugnasaj epi tw logw aphlqen lupoumenoj hn gar exwn kthmata polla
10:23 kai peribleyamenoj o ihsouj legei toij maqhtaij autou pwj duskolwj oi ta xrhmata exontej eij thn basileian tou qeou eiseleusontai
10:24 oi de maqhtai eqambounto epi toij logoij autou o de ihsouj palin apokriqeij legei autoij tekna pwj duskolon estin touj pepoiqotaj epi toij xrhmasin eij thn basileian tou qeou eiselqein
10:25 eukopwteron estin kamhlon dia thj trumaliaj thj rafidoj dielqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiseqein
10:26 oi de perisswj eceplhssonto legontej proj eautouj kai tij dunatai swqhnai
10:27 embleyaj de autoij o ihsouj legei para anqrwpoij adunaton all ou para tw qew panta gar dunata estin para tw qew
10:28 kai hrcato o petroj legein autw idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi
10:29 apokriqeij de o ihsouj eipen amhn legw umin oudeij estin oj afhken oikian h adelfouj h adelfaj h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouj eneken emou kai tou euaggeliou
Mark 10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaj kai adelfouj kai adelfaj kai mhteraj kai tekna kai agrouj meta diwgmwn kai en tw aiwni tw erxomenw zwhn aiwnion
10:31 polloi de esontai prwtoi esxatoi kai oi esxatoi prwtoi
10:32 hsan de en th odw anabainontej eij ierosoluma kai hn proagwn autouj o ihsouj kai eqambounto kai akolouqountej efobounto kai paralabwn palin touj dwdeka hrcato autoij legein ta mellonta autw sumbainein
10:33 oti idou anabainomen eij ierosoluma kai o uioj tou anqrwpou paradoqhsetai toij arxiereusin kai toij grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toij eqnesin
10:34 kai empaicousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai
10:35 kai prosporeuontai autw iakwboj kai iwannhj oi uioi zebedaiou legontej didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshj hmin
10:36 o de eipen autoij ti qelete poihsai me umin
10:37 oi de eipon autw doj hmin ina eij ek deciwn sou kai eij ec euwnumwn sou kaqiswmen en th doch sou
10:38 o de ihsouj eipen autoij ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai
10:39 oi de eipon autw dunameqa o de ihsouj eipen autoij to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe
Mark 10:40 to de kaqisai ek deciwn mou kai ec euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oij htoimastai
10:41 kai akousantej oi deka hrcanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou
10:42 o de ihsouj proskalesamenoj autouj legei autoij oidate oti oi dokountej arxein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katecousiazousin autwn
10:43 oux outwj de estai en umin all oj ean qelh genesqai megaj en umin estai diakonoj umwn
10:44 kai oj an qelh umwn genesqai prwtoj estai pantwn douloj
10:45 kai gar o uioj tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuxhn autou lutron anti pollwn
10:46 kai erxontai eij ierixw kai ekporeuomenou autou apo ierixw kai twn maqhtwn autou kai oxlou ikanou uioj timaiou bartimaioj o tufloj ekaqhto para thn odon prosaitwn
10:47 kai akousaj oti ihsouj o nazwraioj estin hrcato krazein kai legein o uioj dabid ihsou elehson me
10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me
10:49 kai staj o ihsouj eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legontej autw qarsei egeirai fwnei se
Mark 10:50 o de apobalwn to imation autou anastaj hlqen proj ton ihsoun
10:51 kai apokriqeij legei autw o ihsouj ti qeleij poihsw soi o de tufloj eipen autw rabboni ina anableyw
10:52 o de ihsouj eipen autw upage h pistij sou seswken se kai euqewj anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index