Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 16

Mark 16:1 kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton
16:2 kai lian prwi thj miaj sabbatwn erxontai epi to mnhmeion anateilantoj tou hliou
16:3 kai elegon proj eautaj tij apokulisei hmin ton liqon ek thj quraj tou mnhmeiou
16:4 kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoj hn gar megaj sfodra
16:5 kai eiselqousai eij to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toij decioij peribeblhmenon stolhn leukhn kai eceqambhqhsan
16:6 o de legei autaij mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoj opou eqhkan auton
16:7 all upagete eipate toij maqhtaij autou kai tw petrw oti proagei umaj eij thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwj eipen umin
16:8 kai ecelqousai taxu efugon apo tou mnhmeiou eixen de autaj tromoj kai ekstasij kai oudeni ouden eipon efobounto gar
16:9 anastaj de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hj ekbeblhkei epta daimonia
Mark 16:10 ekeinh poreuqeisa aphggeilen toij met autou genomenoij penqousin kai klaiousin
16:11 kakeinoi akousantej oti zh kai eqeaqh up authj hpisthsan
16:12 meta de tauta dusin ec autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoij eij agron
16:13 kakeinoi apelqontej aphggeilan toij loipoij oude ekeinoij episteusan
16:14 usteron anakeimenoij autoij toij endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toij qeasamenoij auton eghgermenon ouk episteusan
16:15 kai eipen autoij poreuqentej eij ton kosmon apanta khrucate to euaggelion pash th ktisei
16:16 o pisteusaj kai baptisqeij swqhsetai o de apisthsaj katakriqhsetai
16:17 shmeia de toij pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaij lalhsousin kainaij
16:18 ofeij arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouj blayei epi arrwstouj xeiraj epiqhsousin kai kalwj ecousin
16:19 o men oun kurioj meta to lalhsai autoij anelhfqh eij ton ouranon kai ekaqisen ek deciwn tou qeou
Mark 16:20 ekeinoi de ecelqontej ekhrucan pantaxou tou kuriou sunergountoj kai ton logon bebaiountoj dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index