Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 5

Mark 5:1 kai hlqon eij to peran thj qalasshj eij thn xwran twn gadarhnwn
5:2 kai ecelqonti autw ek tou ploiou euqewj aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoj en pneumati akaqartw
5:3 oj thn katoikhsin eixen en toij mnhmeioij kai oute alusesin oudeij hdunato auton dhsai
5:4 dia to auton pollakij pedaij kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou taj aluseij kai taj pedaj suntetrifqai kai oudeij auton isxuen damasai
5:5 kai diapantoj nuktoj kai hmeraj en toij oresin kai en toij mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoij
5:6 idwn de ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen autw
5:7 kai kracaj fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishj
5:8 elegen gar autw ecelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou
5:9 kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriqh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen
Mark 5:10 kai parekalei auton polla ina mh autouj aposteilh ecw thj xwraj
5:11 hn de ekei proj ta orh agelh xoirwn megalh boskomenh
5:12 kai parekalesan auton pantej oi daimonej legontej pemyon hmaj eij touj xoirouj ina eij autouj eiselqwmen
5:13 kai epetreyen autoij euqewj o ihsouj kai ecelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eij touj xoirouj kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eij thn qalassan hsan de wj disxilioi kai epnigonto en th qalassh
5:14 oi de boskontej touj xoirouj efugon kai anhggeilan eij thn polin kai eij touj agrouj kai echlqon idein ti estin to gegonoj
5:15 kai erxontai proj ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton esxhkota ton legewna kai efobhqhsan
5:16 kai dihghsanto autoij oi idontej pwj egeneto tw daimonizomenw kai peri twn xoirwn
5:17 kai hrcanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn
5:18 kai embantoj autou eij to ploion parekalei auton o daimonisqeij ina h met autou
5:19 o de ihsouj ouk afhken auton alla legei autw upage eij ton oikon sou proj touj souj kai anaggeilon autoij osa soi o kurioj epoihsen kai hlehsen se
Mark 5:20 kai aphlqen kai hrcato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouj kai pantej eqaumazon
5:21 kai diaperasantoj tou ihsou en tw ploiw palin eij to peran sunhxqh oxloj poluj ep auton kai hn para thn qalassan
5:22 kai idou erxetai eij twn arxisunagwgwn onomati iaeiroj kai idwn auton piptei proj touj podaj autou
5:23 kai parekalei auton polla legwn oti to qugatrion mou esxatwj exei ina elqwn epiqhj auth taj xeiraj opwj swqh kai zhsetai
5:24 kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw oxloj poluj kai suneqlibon auton
5:25 kai gunh tij ousa en rusei aimatoj eth dwdeka
5:26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par eauthj panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eij to xeiron elqousa
5:27 akousasa peri tou ihsou elqousa en tw oxlw opisqen hyato tou imatiou autou
5:28 elegen gar oti kan twn imatiwn autou aywmai swqhsomai
5:29 kai euqewj echranqh h phgh tou aimatoj authj kai egnw tw swmati oti iatai apo thj mastigoj
Mark 5:30 kai euqewj o ihsouj epignouj en eautw thn ec autou dunamin ecelqousan epistrafeij en tw oxlw elegen tij mou hyato twn imatiwn
5:31 kai elegon autw oi maqhtai autou blepeij ton oxlon sunqlibonta se kai legeij tij mou hyato
5:32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan
5:33 h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian
5:34 o de eipen auth qugater h pistij sou seswken se upage eij eirhnhn kai isqi ugihj apo thj mastigoj sou
5:35 eti autou lalountoj erxontai apo tou arxisunagwgou legontej oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleij ton didaskalon
5:36 o de ihsouj euqewj akousaj ton logon laloumenon legei tw arxisunagwgw mh fobou monon pisteue
5:37 kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou
5:38 kai erxetai eij ton oikon tou arxisunagwgou kai qewrei qorubon kai klaiontaj kai alalazontaj polla
5:39 kai eiselqwn legei autoij ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei
Mark 5:40 kai kategelwn autou o de ekbalwn apantaj paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touj met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon
5:41 kai krathsaj thj xeiroj tou paidiou legei auth taliqa koumi o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeirai
5:42 kai euqewj anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai ecesthsan ekstasei megalh
5:43 kai diesteilato autoij polla ina mhdeij gnw touto kai eipen doqhnai auth fagein

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index