Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 15

Mark 15:1 kai euqewj epi to prwi sumboulion poihsantej oi arxiereij meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsantej ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw
15:2 kai ephrwthsen auton o pilatoj su ei o basileuj twn ioudaiwn o de apokriqeij eipen autw su legeij
15:3 kai kathgoroun autou oi arxiereij polla autoj de ouden apekrinato
15:4 o de pilatoj palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin
15:5 o de ihsouj ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton
15:6 kata de eorthn apeluen autoij ena desmion onper htounto
15:7 hn de o legomenoj barabbaj meta twn sustasiastwn dedemenoj oitinej en th stasei fonon pepoihkeisan
15:8 kai anabohsaj o oxloj hrcato aiteisqai kaqwj aei epoiei autoij
15:9 o de pilatoj apekriqh autoij legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn
Mark 15:10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arxiereij
15:11 oi de arxiereij aneseisan ton oxlon ina mallon ton barabban apolush autoij
15:12 o de pilatoj apokriqeij palin eipen autoij ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn
15:13 oi de palin ekracan staurwson auton
15:14 o de pilatoj elegen autoij ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwj ekracan staurwson auton
15:15 o de pilatoj boulomenoj tw oxlw to ikanon poihsai apelusen autoij ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaj ina staurwqh
15:16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw thj aulhj o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran
15:17 kai enduousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plecantej akanqinon stefanon
15:18 kai hrcanto aspazesqai auton xaire basileu twn ioudaiwn
15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqentej ta gonata prosekunoun autw
Mark 15:20 kai ote enepaican autw ecedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai ecagousin auton ina staurwswsin auton
15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion erxomenon ap agrou ton patera alecandrou kai roufou ina arh ton stauron autou
15:22 kai ferousin auton epi golgoqa topon o estin meqermhneuomenon kraniou topoj
15:23 kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben
15:24 kai staurwsantej auton diemerizon ta imatia autou ballontej klhron ep auta tij ti arh
15:25 hn de wra trith kai estaurwsan auton
15:26 kai hn h epigrafh thj aitiaj autou epigegrammenh o basileuj twn ioudaiwn
15:27 kai sun autw staurousin duo lhstaj ena ek deciwn kai ena ec euwnumwn autou
15:28 kai eplhrwqh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisqh
15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountej taj kefalaj autwn kai legontej oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraij oikodomwn
Mark 15:30 swson seauton kai kataba apo tou staurou
15:31 omoiwj de kai oi arxiereij empaizontej proj allhlouj meta twn grammatewn elegon allouj eswsen eauton ou dunatai swsai
15:32 o xristoj o basileuj tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton
15:33 genomenhj de wraj ekthj skotoj egeneto ef olhn thn ghn ewj wraj ennathj
15:34 kai th wra th ennath ebohsen o ihsouj fwnh megalh legwn elwi elwi lamma sabaxqani o estin meqermhneuomenon o qeoj mou o qeoj mou eij ti me egkatelipej
15:35 kai tinej twn paresthkotwn akousantej elegon idou hlian fwnei
15:36 dramwn de eij kai gemisaj spoggon ocouj periqeij te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei erxetai hliaj kaqelein auton
15:37 o de ihsouj afeij fwnhn megalhn ecepneusen
15:38 kai to katapetasma tou naou esxisqh eij duo apo anwqen ewj katw
15:39 idwn de o kenturiwn o paresthkwj ec enantiaj autou oti outwj kracaj ecepneusen eipen alhqwj o anqrwpoj outoj uioj hn qeou
Mark 15:40 hsan de kai gunaikej apo makroqen qewrousai en aij hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh
15:41 ai kai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eij ierosoluma
15:42 kai hdh oyiaj genomenhj epei hn paraskeuh o estin prosabbaton
15:43 hlqen iwshf o apo arimaqaiaj eusxhmwn bouleuthj oj kai autoj hn prosdexomenoj thn basileian tou qeou tolmhsaj eishlqen proj pilaton kai hthsato to swma tou ihsou
15:44 o de pilatoj eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenoj ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeqanen
15:45 kai gnouj apo tou kenturiwnoj edwrhsato to swma tw iwshf
15:46 kai agorasaj sindona kai kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateqhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petraj kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou
15:47 h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eqewroun pou tiqetai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index