Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Mark Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 2

Mark 2:1 kai palin eishlqen eij kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti eij oikon estin
2:2 kai euqewj sunhxqhsan polloi wste mhketi xwrein mhde ta proj thn quran kai elalei autoij ton logon
2:3 kai erxontai proj auton paralutikon ferontej airomenon upo tessarwn
2:4 kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oxlon apestegasan thn steghn opou hn kai ecorucantej xalwsin ton krabbaton ef w o paralutikoj katekeito
2:5 idwn de o ihsouj thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afewntai soi ai amartiai sou
2:6 hsan de tinej twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taij kardiaij autwn
2:7 ti outoj outwj lalei blasfhmiaj tij dunatai afienai amartiaj ei mh eij o qeoj
2:8 kai euqewj epignouj o ihsouj tw pneumati autou oti outwj dialogizontai en eautoij eipen autoij ti tauta dialogizesqe en taij kardiaij umwn
2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei
Mark 2:10 ina de eidhte oti ecousian exei o uioj tou anqrwpou afienai epi thj ghj amartiaj legei tw paralutikw
2:11 soi legw egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage eij ton oikon sou
2:12 kai hgerqh euqewj kai araj ton krabbaton echlqen enantion pantwn wste ecistasqai pantaj kai docazein ton qeon legontaj oti oudepote outwj eidomen
2:13 kai echlqen palin para thn qalassan kai paj o oxloj hrxeto proj auton kai edidasken autouj
2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastaj hkolouqhsen autw
2:15 kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toij maqhtaij autou hsan gar polloi kai hkolouqhsan autw
2:16 kai oi grammateij kai oi farisaioi idontej auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn elegon toij maqhtaij autou ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei
2:17 kai akousaj o ihsouj legei autoij ou xreian exousin oi isxuontej iatrou all oi kakwj exontej ouk hlqon kalesai dikaiouj alla amartwlouj eij metanoian
2:18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuontej kai erxontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi maqhtai ou nhsteuousin
2:19 kai eipen autoij o ihsouj mh dunantai oi uioi tou numfwnoj en w o numfioj met autwn estin nhsteuein oson xronon meq eautwn exousin ton numfion ou dunantai nhsteuein
Mark 2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioj kai tote nhsteusousin en ekeinaij taij hmeraij
2:21 kai oudeij epiblhma rakouj agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou kai xeiron sxisma ginetai
2:22 kai oudeij ballei oinon neon eij askouj palaiouj ei de mh rhssei o oinoj o neoj touj askouj kai o oinoj ekxeitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eij askouj kainouj blhteon
2:23 kai egeneto paraporeuesqai auton en toij sabbasin dia twn sporimwn kai hrcanto oi maqhtai autou odon poiein tillontej touj staxuaj
2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin en toij sabbasin o ouk ecestin
2:25 kai autoj elegen autoij oudepote anegnwte ti epoihsen dabid ote xreian esxen kai epeinasen autoj kai oi met autou
2:26 pwj eishlqen eij ton oikon tou qeou epi abiaqar tou arxierewj kai touj artouj thj proqesewj efagen ouj ouk ecestin fagein ei mh toij iereusin kai edwken kai toij sun autw ousin
2:27 kai elegen autoij to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto oux o anqrwpoj dia to sabbaton
2:28 wste kurioj estin o uioj tou anqrwpou kai tou sabbatou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index