Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 1

Romans 1:1 pauloj douloj ihsou xristou klhtoj apostoloj afwrismenoj eij euaggelion qeou
1:2 o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaij agiaij
1:3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoj dabid kata sarka
1:4 tou orisqentoj uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhj ec anastasewj nekrwn ihsou xristou tou kuriou hmwn
1:5 di ou elabomen xarin kai apostolhn eij upakohn pistewj en pasin toij eqnesin uper tou onomatoj autou
1:6 en oij este kai umeij klhtoi ihsou xristou
1:7 pasin toij ousin en rwmh agaphtoij qeou klhtoij agioij xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:8 prwton men euxaristw tw qew mou dia ihsou xristou uper pantwn umwn oti h pistij umwn kataggelletai en olw tw kosmw
1:9 martuj gar mou estin o qeoj w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wj adialeiptwj mneian umwn poioumai
Romans 1:10 pantote epi twn proseuxwn mou deomenoj eipwj hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proj umaj
1:11 epipoqw gar idein umaj ina ti metadw xarisma umin pneumatikon eij to sthrixqhnai umaj
1:12 touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thj en allhloij pistewj umwn te kai emou
1:13 ou qelw de umaj agnoein adelfoi oti pollakij proeqemhn elqein proj umaj kai ekwluqhn axri tou deuro ina karpon tina sxw kai en umin kaqwj kai en toij loipoij eqnesin
1:14 ellhsin te kai barbaroij sofoij te kai anohtoij ofeilethj eimi
1:15 outwj to kat eme proqumon kai umin toij en rwmh euaggelisasqai
1:16 ou gar epaisxunomai to euaggelion tou xristou dunamij gar qeou estin eij swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni
1:17 dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewj eij pistin kaqwj gegraptai o de dikaioj ek pistewj zhsetai
1:18 apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katexontwn
1:19 dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoij o gar qeoj autoij efanerwsen
Romans 1:20 ta gar aorata autou apo ktisewj kosmou toij poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioj autou dunamij kai qeiothj eij to einai autouj anapologhtouj
1:21 dioti gnontej ton qeon oux wj qeon edocasan h euxaristhsan all emataiwqhsan en toij dialogismoij autwn kai eskotisqh h asunetoj autwn kardia
1:22 faskontej einai sofoi emwranqhsan
1:23 kai hllacan thn docan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoj fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn
1:24 dio kai paredwken autouj o qeoj en taij epiqumiaij twn kardiwn autwn eij akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoij
1:25 oitinej methllacan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oj estin euloghtoj eij touj aiwnaj amhn
1:26 dia touto paredwken autouj o qeoj eij paqh atimiaj ai te gar qhleiai autwn methllacan thn fusikhn xrhsin eij thn para fusin
1:27 omoiwj te kai oi arsenej afentej thn fusikhn xrhsin thj qhleiaj ecekauqhsan en th orecei autwn eij allhlouj arsenej en arsesin thn asxhmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thj planhj autwn en eautoij apolambanontej
1:28 kai kaqwj ouk edokimasan ton qeon exein en epignwsei paredwken autouj o qeoj eij adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta
1:29 peplhrwmenouj pash adikia porneia ponhria pleonecia kakia mestouj fqonou fonou eridoj dolou kakohqeiaj yiquristaj
Romans 1:30 katalalouj qeostugeij ubristaj uperhfanouj alazonaj efeuretaj kakwn goneusin apeiqeij
1:31 asunetouj asunqetouj astorgouj aspondouj anelehmonaj
1:32 oitinej to dikaiwma tou qeou epignontej oti oi ta toiauta prassontej acioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toij prassousin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index