Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 8

Romans 8:1 ouden ara nun katakrima toij en xristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma
8:2 o gar nomoj tou pneumatoj thj zwhj en xristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thj amartiaj kai tou qanatou
8:3 to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thj sarkoj o qeoj ton eautou uion pemyaj en omoiwmati sarkoj amartiaj kai peri amartiaj katekrinen thn amartian en th sarki
8:4 ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toij mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma
8:5 oi gar kata sarka ontej ta thj sarkoj fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoj
8:6 to gar fronhma thj sarkoj qanatoj to de fronhma tou pneumatoj zwh kai eirhnh
8:7 dioti to fronhma thj sarkoj exqra eij qeon tw gar nomw tou qeou oux upotassetai oude gar dunatai
8:8 oi de en sarki ontej qew aresai ou dunantai
8:9 umeij de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tij pneuma xristou ouk exei outoj ouk estin autou
Romans 8:10 ei de xristoj en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn
8:11 ei de to pneuma tou egeirantoj ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraj ton xriston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia tou enoikountoj autou pneumatoj en umin
8:12 ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn
8:13 ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taj praceij tou swmatoj qanatoute zhsesqe
8:14 osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou
8:15 ou gar elabete pneuma douleiaj palin eij fobon all elabete pneuma uioqesiaj en w krazomen abba o pathr
8:16 auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou
8:17 ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de xristou eiper sumpasxomen ina kai sundocasqwmen
8:18 logizomai gar oti ouk acia ta paqhmata tou nun kairou proj thn mellousan docan apokalufqhnai eij hmaj
8:19 h gar apokaradokia thj ktisewj thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdexetai
Romans 8:20 th gar mataiothti h ktisij upetagh oux ekousa alla dia ton upotacanta ep elpidi
8:21 oti kai auth h ktisij eleuqerwqhsetai apo thj douleiaj thj fqoraj eij thn eleuqerian thj dochj twn teknwn tou qeou
8:22 oidamen gar oti pasa h ktisij sustenazei kai sunwdinei axri tou nun
8:23 ou monon de alla kai autoi thn aparxhn tou pneumatoj exontej kai hmeij autoi en eautoij stenazomen uioqesian apekdexomenoi thn apolutrwsin tou swmatoj hmwn
8:24 th gar elpidi eswqhmen elpij de blepomenh ouk estin elpij o gar blepei tij ti kai elpizei
8:25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhj apekdexomeqa
8:26 wsautwj de kai to pneuma sunantilambanetai taij asqeneiaij hmwn to gar ti proseucwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugxanei uper hmwn stenagmoij alalhtoij
8:27 o de ereunwn taj kardiaj oiden ti to fronhma tou pneumatoj oti kata qeon entugxanei uper agiwn
8:28 oidamen de oti toij agapwsin ton qeon panta sunergei eij agaqon toij kata proqesin klhtoij ousin
8:29 oti ouj proegnw kai prowrisen summorfouj thj eikonoj tou uiou autou eij to einai auton prwtotokon en polloij adelfoij
Romans 8:30 ouj de prowrisen toutouj kai ekalesen kai ouj ekalesen toutouj kai edikaiwsen ouj de edikaiwsen toutouj kai edocasen
8:31 ti oun eroumen proj tauta ei o qeoj uper hmwn tij kaq hmwn
8:32 oj ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwj ouxi kai sun autw ta panta hmin xarisetai
8:33 tij egkalesei kata eklektwn qeou qeoj o dikaiwn
8:34 tij o katakrinwn xristoj o apoqanwn mallon de kai egerqeij oj kai estin en decia tou qeou oj kai entugxanei uper hmwn
8:35 tij hmaj xwrisei apo thj agaphj tou xristou qliyij h stenoxwria h diwgmoj h limoj h gumnothj h kindunoj h maxaira
8:36 kaqwj gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wj probata sfaghj
8:37 all en toutoij pasin upernikwmen dia tou agaphsantoj hmaj
8:38 pepeismai gar oti oute qanatoj oute zwh oute aggeloi oute arxai oute dunameij oute enestwta oute mellonta
8:39 oute uywma oute baqoj oute tij ktisij etera dunhsetai hmaj xwrisai apo thj agaphj tou qeou thj en xristw ihsou tw kuriw hmwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index