Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 14

Romans 14:1 ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eij diakriseij dialogismwn
14:2 oj men pisteuei fagein panta o de asqenwn laxana esqiei
14:3 o esqiwn ton mh esqionta mh ecouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoj gar auton proselabeto
14:4 su tij ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoj gar estin o qeoj sthsai auton
14:5 oj men krinei hmeran par hmeran oj de krinei pasan hmeran ekastoj en tw idiw noi plhroforeisqw
14:6 o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei euxaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai euxaristei tw qew
14:7 oudeij gar hmwn eautw zh kai oudeij eautw apoqnhskei
14:8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen
14:9 eij touto gar xristoj kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush
Romans 14:10 su de ti krineij ton adelfon sou h kai su ti ecouqeneij ton adelfon sou pantej gar parasthsomeqa tw bhmati tou xristou
14:11 gegraptai gar zw egw legei kurioj oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa ecomologhsetai tw qew
14:12 ara oun ekastoj hmwn peri eautou logon dwsei tw qew
14:13 mhketi oun allhlouj krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon
14:14 oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon
14:15 ei de dia brwma o adelfoj sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateij mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou xristoj apeqanen
14:16 mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon
14:17 ou gar estin h basileia tou qeou brwsij kai posij alla dikaiosunh kai eirhnh kai xara en pneumati agiw
14:18 o gar en toutoij douleuwn tw xristw euarestoj tw qew kai dokimoj toij anqrwpoij
14:19 ara oun ta thj eirhnhj diwkwmen kai ta thj oikodomhj thj eij allhlouj
Romans 14:20 mh eneken brwmatoj katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoj esqionti
14:21 kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoj sou proskoptei h skandalizetai h asqenei
14:22 su pistin exeij kata sauton exe enwpion tou qeou makarioj o mh krinwn eauton en w dokimazei
14:23 o de diakrinomenoj ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewj pan de o ouk ek pistewj amartia estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index