Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 11

Romans 11:1 legw oun mh apwsato o qeoj ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithj eimi ek spermatoj abraam fulhj beniamin
11:2 ouk apwsato o qeoj ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wj entugxanei tw qew kata tou israhl legwn
11:3 kurie touj profhtaj sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoj kai zhtousin thn yuxhn mou
11:4 alla ti legei autw o xrhmatismoj katelipon emautw eptakisxiliouj andraj oitinej ouk ekamyan gonu th baal
11:5 outwj oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn xaritoj gegonen
11:6 ei de xariti ouketi ec ergwn epei h xarij ouketi ginetai xarij ei de ec ergwn ouketi estin xarij epei to ergon ouketi estin ergon
11:7 ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetuxen h de eklogh epetuxen oi de loipoi epwrwqhsan
11:8 kaqwj gegraptai edwken autoij o qeoj pneuma katanucewj ofqalmouj tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewj thj shmeron hmeraj
11:9 kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eij pagida kai eij qhran kai eij skandalon kai eij antapodoma autoij
Romans 11:10 skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoj sugkamyon
11:11 legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toij eqnesin eij to parazhlwsai autouj
11:12 ei de to paraptwma autwn ploutoj kosmou kai to htthma autwn ploutoj eqnwn posw mallon to plhrwma autwn
11:13 umin gar legw toij eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloj thn diakonian mou docazw
11:14 ei pwj parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaj ec autwn
11:15 ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tij h proslhyij ei mh zwh ek nekrwn
11:16 ei de h aparxh agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi
11:17 ei de tinej twn kladwn eceklasqhsan su de agrielaioj wn enekentrisqhj en autoij kai sugkoinwnoj thj rizhj kai thj piothtoj thj elaiaj egenou
11:18 mh katakauxw twn kladwn ei de katakauxasai ou su thn rizan bastazeij all h riza se
11:19 ereij oun eceklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw
Romans 11:20 kalwj th apistia eceklasqhsan su de th pistei esthkaj mh uyhlofronei alla fobou
11:21 ei gar o qeoj twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwj oude sou feishtai
11:22 ide oun xrhstothta kai apotomian qeou epi men touj pesontaj apotomian epi de se xrhstothta ean epimeinhj th xrhstothti epei kai su ekkophsh
11:23 kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoj gar estin o qeoj palin egkentrisai autouj
11:24 ei gar su ek thj kata fusin ecekophj agrielaiou kai para fusin enekentrisqhj eij kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia
11:25 ou gar qelw umaj agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoij fronimoi oti pwrwsij apo merouj tw israhl gegonen axrij ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh
11:26 kai outwj paj israhl swqhsetai kaqwj gegraptai hcei ek siwn o ruomenoj kai apostreyei asebeiaj apo iakwb
11:27 kai auth autoij h par emou diaqhkh otan afelwmai taj amartiaj autwn
11:28 kata men to euaggelion exqroi di umaj kata de thn ekloghn agaphtoi dia touj pateraj
11:29 ametamelhta gar ta xarismata kai h klhsij tou qeou
Romans 11:30 wsper gar kai umeij pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia
11:31 outwj kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin
11:32 sunekleisen gar o qeoj touj pantaj eij apeiqeian ina touj pantaj elehsh
11:33 w baqoj ploutou kai sofiaj kai gnwsewj qeou wj anecereunhta ta krimata autou kai anecixniastoi ai odoi autou
11:34 tij gar egnw noun kuriou h tij sumbouloj autou egeneto
11:35 h tij proedwken autw kai antapodoqhsetai autw
11:36 oti ec autou kai di autou kai eij auton ta panta autw h doca eij touj aiwnaj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index